Uşak Coğrafyası

Uşak Coğrafyası

Ege Bölgesinin içbatı Anadolu bölümünde yer alan uşak, kuzeyde kütahya , doğuda afyon, güneyde denizli ve batıda manisa illeri ile çevrilidir. il arazisi genel olarak dalgalı plato görünümündedir Kuzey ve doğu kesimleri dağlık, güney ve batı kesimleri ise ovalar ve dalgalı arazilerden oluşmaktadır. içbatı Anadolu Bölümünün orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerinde kurulmuş olan Uşakın kuzeyini Murat Dağı, doğusunu Ahır Dağı 1.915 m

ile Bulkaz Dağlarının batı uzantıları engebelendirir. ilin en yüksek noktası Murat Dağında Kartaltepedir 2.309 m.. il merkezindeki elma Dağı 1.805 m, Tahtalı tepe 1.644 m. ve Kocatepe 1.298 m. ilin diğer yükseltileridir.

Bunlardan Elmalı Dağının üzerinde geniş yayla ve otlaklar bulunmaktadır il toprakları vadilerle yarılmış, engebeli yaylalar görünümündedir. Gediz vadi tabanının genişlediği alanlarda Küçük Banaz ve uşak ovaları bulunmaktadır. Bu ovalar akarsuların taşıdığı alüvyonlarla kaplı olup, il yüzölçümünün %5,5luk bölümünü kaplarlar.

Uşak ovası il merkezinin kenarında, deniz seviyesinden 890 m. yüksekliğinde, doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Bu ovanın üzerinde yüksekliği az olan volkanik tepeler sıralanmıştır. Büyük Menderes Nehrinin önemli kollarından Banaz Çayı kenarında,

kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Banaz Ovası yer almaktadır il topraklarından kaynaklanan sular Büyük Menderes Nehri ve Gediz Nehri aracılığı ile Ege Denizine dökülür. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda akan Banaz Çayı Ulubeyin yakınlarında Kazancı Yavu Deresi ile birleştikten sonra il sınırları dışında

Büyük menderes Nehri ne katılır. il topraklarından kaynaklanan hamam Çayı da yine il sınırları dışında Büyük Menderes Nehrine katılır. Karayol Güre Çayı ise kuzeybatıdaki Gediz Nehrine katılır. Büyük Menderes Nehri üzerindeki sulama, enerji ve

taşkınları önleme amaçlı Adıgüzel baraj Gölünün kuzey kesimi de il sınırları içerisindedir. Bunun dışında il toprakları içerisinde doğal bir göl bulunmamaktadır.

ilin yüzölçümü 5.341 km2 olup, 2000 yılı Genel nüfus Sayım sonuçlarına göre toplam nüfusu 322.313 tür Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasında geçiş özelliği gösteren bir iklime sahiptir. sıcaklık ve yağış, Ege bölgesine göre Düşük, iç Anadolu bölgesine göre daha yüksektir. Kışlar Egeye göre daha sert geçmektedir. Yağışlarda ilkbahara doğru bir kayma dikkati çekmektedir.

yıllık sıcaklık ortalaması değeri 12,3 derecedir Uşakın bitki örtüsü genelde step görünümünde olup, Nehir boylarında söğüt, kavak ağaçları ve tarım alanları yer almaktadır. ilin yüksek kesimlerinde meşe, kızıl çam, kara çam ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanlar bulunmaktadır

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …