Müzikoloji Nedir

Müzikoloji Nedir

Müzikoloji, Bir müzik bilimidir. En geniş anlamıyla müzikle ilgili her türlü bilgi alanını bilimsel yöntemlerle araştıran bir bilim dalıdır. Bazılarına göre müzikte icra ve bestecilik dışındaki tüm dalları kapsar yaklaşımı eksiktir. Çünkü müzikoloji icra ve besteciliği de kapsayan bir bilim alanıdır. Multidisipliner bir yaklaşım diğer bilimlerde de vardır ve bu nedenle tarih bilimleri, matematik bilimleri denmediğinden, müzikolojiye de bazılarının dediği gibi Müzik Bilimleri denilmesi doğru değildir

Günümüzde, özellikle Kuzey Amerikada anlam değişikliğine uğramış ve müzik tarihinin incelenmesi olarak algılayanlar olmuştur. Bununla birlikte genellikle, müzikoloji, yani müzik bilimi, bilimler sınıflandırmasında bağimsız bir bilim alanının adı olarak kabul edilmektedir. Müzikolojinin alt dalları olan müzik teorisi, müzik tarihi ve etnomüzikolojinin 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bağımsızlıklarını ilan etme çabaları olmuşsa da, bugün bu üç dal hala müzikolojinin alt başlıkları olarak değerlendirilmektedir. Hatta etnomüzikolojiyi müzik tarihinin içinde görüp ayrı bir araştırma alanı olarak kabul etmeyenler de vardır.

Müzik Biliminin Tarihi Müzikolojinin ilk olarak müzik bilimi anlamındaki kelimenin geçtiği Jahrbuch für musikalische Wissenschaft 1863 adlı eseriyle Friedrich Chrysander tarafından kurulduğu kabul edilir Randel, The new Harvard Dictionary of Music, s. 521. Müzikolojinin, o sıralarda henüz kendine özgü bir araştırma metodu yoktu. Eski yöntemlerle araştırmalarını yapıyordu

Üniversitelerde, konservatuarlarda ve özel okullarda Müzikoloji öğretimi başlayınca kendine özgü bilimsel metotlar geliştirdi. Büyük müzikbilimi okulları yöntemleriyle birbirinden ayrılırlar. Büyük Britanya organoloji, Fransa arşiv çalışmalarına, tarihlemeye, Almanlar daha çok uslup karşılaştırması, biçimsel çözümleme analiz, estetik ve yayınlar konusuna ağırlık vermişlerdir. Bu şekilde italya ve ingilizler gibi diğer Avrupa ülkelerinin de müzikolojik çalışmalara farklı eğilimleri vardır.

Müzikolojinin kurulmasını sağlayan Germen ülkeleri müzik biliminde önemli eserler hazırladılar. A. W. Ambros 1816-1876 ve H. Riemann 1849-1919, Guido Adler 1855- 1941, F. Blume 1893-1975 önemli müzikbilimi eserleri, külliyatlar hazırladılar

Adler müzikolojinin, metotları, amaçları, sistematize edilmesi gibi konularda önemli fikirler ileri sürmüştür. XIX. yy. bilginleri arasında August Wilhelm Ambros, Geschichte der Musik 5 cilt, Leipzig 1862-82 adlı geniş çaplı bir eser yazmış ayrıca Bach, Händel gibi bestekarların eserlerini de edite etmiştir. F. Blumenin yöneticiliğinde yapılan Die Musik in Geschichte und Gegenwart geçmişte ve günümüzde müzik adlı eseri Alman müzikolojisinin gurur kaynağıdır. Almanlar müzik estetiğinde Stutgart ekolünü oluşturmuşlardır.

Fransada ilk büyük müzik biyograficisi, bibliyografici ve eleştirmen François J. Fetisdir 1784-1871. Daha sonra Raphael Kiesewetterin müzik tarihi, Albert Lavignac 1846-1942 ansiklopedik çalışmaları ile A. Pierro 1869-1943 modern Fransız müzikolojisinin, kurucusu olarak bilinirler. italya’da G. M. Gatti 1892-1973 italyanca müzik sözlüğü, C. Sartori 1913- müzik ve müzisyenler sözlüğü ile birlikte ansiklopedi ve kataloglarıyla ünlü oldular

ingilterede Oxford ve Cambridge çok zengin müzik arşivleriyle ünlüdürler. Opera tarihi üzerine çalışmalarıyla E. J. Dent 1876-1957, bir müzik ansiklopedisi ve müzik tarihine giriş çalışmasıyla J. Westrup 1904-1975, müzikoloji eseriyle D. Stevens 1922- , bir müzik tarihi ile birlikte müzik yazmaları üzerine çalışmalarıyla bilinen G. Reaney 1924- burada çalışan büyük müzikologlardır. G. Grovenin 1820-1900 müzik ve müzikçiler sözlüğü ölümünden sonrada yenilenerek birçok kez basılmıştır.

ikinci Dünya Savaşından sonra ABD ye göçen Alman müzikologlar yeni teknik olanaklarla bilimsel müzikolojiyi, ABD ye taşımışlardır Randel, The New Harvard Dictionary of Music, s. 522. ABDde müzikolojinin kurucusu Library of Congressin müzik bölümünü ve The Musical Quarterly dergisini yöneten Oscar G. T. Sonnecktir 1873-1928

Amerikan müziği üzerine bibliyografya ve katalog çalışması yapmıştır. Harvard üniversitesi için bir müzik sözlüğü hazırlayan Randel, The New Harvard Dictionary of Music, s.522 müzikolog Don Michael Randele göre ABDde müzikoloji Cornell Universitesinde 1930 da Otto Kinkeldey tarafından kurulmuştur. Amerikalı müzikolog Baary S. Brook birçok müzikolojik, çalışmanın yöneticiliğini yapmıştır.

Bununla birlikte müzikoloji sahasında önemli adımlar atan başkaları da olmuştur. Babillilerin Sümerlerin müzik ve çalgılarını Galpin gün ışığına çıkarmıştır. Ortaçağ müzik anlayışını modern zamana göre açıklayan Cousmakerdır. Müziğin simgeleri üzerinde önemli çalışmaları ve çözümlemeleri Max Schneider yapmıştır. Bütün bu müzikologlar geniş bir kültürle birlikte bilim araştırmalarını seven ve sebep-sonuç ilişkisini sentez yapabilen kişilerdir.

Bugün gelinen noktada ise genel kabule göre Müzikoloji, bağımsız bir bilim dalıdır. Müzik, tarihi, müzik teorisi gibi alt dallara müzik mitolojisine kadar varan araştırma alanına sahiptir. Bazıları Etnomüzikolojiyi müzik tarihinin içinde bir araştırma alanı olarak kabul etmektedirler. Bununla birlikte Dünya müzikleri, Karşılaştırmalı müzikoloji, Kültürel müzikoloji gibi adlandırılan alanlar da yine müzikolojinin alt dalı olan başlıklardır

Ayrıca kontrol et

Popüler Müzik Nedir

Popüler Müzik Nedir? Popüler Müzik Ne Demek?

Popüler Müzik Nedir? Pop müzik, genellikle popüler müzik gününde ve zamanında hit olan, tutulan müzik …