iç Enerji Nedir

iç Enerji Nedir

iç Enerji Ne Demektir? iç Enerji Nedir Kısaca? iç Enerji Ne Demek? iç Enerji Hakkında Bilgi? iç Enerji Hakkında Kısa Bilgi?

iç Enerji Ne Demek, iç Enerji Sistemi meydana getiren moleküllerin kinetik, potansiyel ve duyulur iç enerjileri toplamı. Sistemi meydana getiren moleküller birbirlerini karşılıklı olarak çekmektedirler. Bu moleküller arasında çekme, moleküllerin potansiyel enerjisini meydana getirir. Moleküller arasında uzaklık arttıkça potansiyel enerjinin değeri artar.Moleküller aynı zamanda devamlı hareket halindedirler. Yer değiştirme, belirli eksenler etrafında dönme veya belirli bir nokta etrafında salınım şeklinde kendini belli eden bu hareketleri sebebi ile moleküller, kinetik enerjiye sahiptirler.

Sistem hal değiştirdiği zaman bir taraftan sistemi meydana getiren moleküllerin ortalama hızı, diğer taraftan da moleküller arasındaki ortalama uzaklık değişir. Moleküllerin ortalama hızında meydana gelen değişme, sistemin sıcaklığında meydana gelen bir değişme ile kendisini belli eder. Yani bir sistemin moleküllerinde depo edilmiş bulunan kinetik enerji arttıkça, o sistemin sıcaklığı da yükselir. Bir sistemin hal değişiminde, iş-enerji değişimi, termodinamiğin, sistemler için birinci kanununa göre ısı değişimi ile iş değişimi arasındaki farka eşittir.

Mükemmel gazlarda iç enerji yalnız sıcaklığa bağlı olarak değişir. Yani sıcaklık arttıkça iç enerji artar, sıcaklık azaldıkça azalır.

İç Enerjideki Değişim

İç enerjinin doğrudan ölçülmesi mümkün değildir, ancak iç enerjideki değişim ölçülebilir. Bu değişim iç enerjinin sınırlarından ortama aktarılan termal enerjinin, ışık enerjisinin ya da benzer enerjilerin ölçülmesiyle veya sistem üzerine yapılan işlerin ya da sistemin yaptığı işin miktarı hesaplanarak bulunabilir. İç enerjideki değişim ΔU ile ifade edilir.

Sistem bir enerjiyi absorpladığı zaman iç enerjide artış meydana gelir. Sistem üzerine iş yapılarak da iç enerji artırılabilir.
Sistem bir enerjiyi yaydığı ya da iş yaptığı zaman iç enerjisi azalır.

İç Enerjideki Değişim

ΔU = Uson durum – Uilk durum

formülüyle ifade edilebilir. Bu durumda iç enerjinin azaldığı durumlarda ΔU değerinin negatif, iç enerjinin arttığı durumlarda ΔU değerinin pozitif olduğu görülür.

ısı Enerjiyle Meydana Gelen Değişimler

Sistem aslında ısı enerjisine sahip değildir; iç enerji, ısı enerjisi formunda ortama aktarılır. Sistemin iç enerjisindeki değişimin ısı enerjisinin aktarımıyla meydana geldiği durumlarda, iç enerjinin çok çok küçük bir kısmında değişim olur. Isı enerjisinin aktarıldığı durumlarda katı ve sıvılarda sistem iş yapmazken -ya da ihmal edilebilir düzeyde iş yaparken-, gazlarda hacim değişimleri meydana gelebilir ve sistem iş yapabilir. İzobarik sistemlerde meydana gelen iç enerji değişimi;

ΔU = Qp ± w

formülüyle hesaplanabilir. Burada Qp sabit basınçta alınıp verilen ısı enerjisi, w ise sistemin yaptığı ya da sistem üzerine yapılan iştir. Sistem iş yaptığında w değeri negatif, sistem üzerine iş yapıldığında w değeri pozitif alınır. Sistem izokorikse hacim değişimi olmayacağı için ΔU = Qp kabul edilebilir. Isı enerjisiyle meydana gelen değişimlerde, entalpi değişimi ve iç enerji değişimi arasında aşağıdaki bağıntı vardır:

ΔH = ΔU + P.ΔV

ΔH, entalpi değişimi; P, basınç; ΔV ise hacim değişimidir.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …