40 Hadis Nedir

40 Hadis Nedir

Resulullahdan sav aliye ra vasiyetler Allah dostları tarafından sağlam kaynaklara dayanılarak 700.000 yediyiz bin civarında hadis -i şerif toplanmıştır. 700.000 hadis-i şerif içerisinden de bu hadis-i erbain 40 hadis seçilmiştir. Seçilen bu Kutsi hadisler, sadrettin-i konevi hazretleri tarafindan 1350 yılında
açıklanarak yazılmış ve Selçukiler ve Osmanlılar zamanında da çoğaltılıp dağıtılmıştır. Malatya beyi oğlu sadreddin-i konevi , muyiddini arabinin üvey ogludur

Mehmet Akif ersoy Allah, rahmet eylesin- 1924-1936 yılları arasında mısırda bulunduğu sırada, cambul ezherde hadis-i erbaini görmüş Arapça yazılı olarak getirmiştir Turkiyede diyanet isleri başkanlığı kanalıyla Türkçe olarak başaltılıp dağıtılması vesile olmuştur. 1996 yılında da ahmed
Kayhan hazretleri ve arkadaşları tarafından yeniden kaleme alınmış olup bastırılarak bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 1999 yilinda ise medineli ahmed t. Tarafindan internete aktarılmıştır. Cenab-i Allah c.c. Cümlemizi, zahir batin bütün ummet-i muhammedi s.a.v. , kuran-i azimussannin sefaat-i muhammediyesine nail eylesin. Amin.

40 hadis, resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu merhametli olanlar bunlara rahman olan allah merhamet eyler. Yerde olanlara merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet ederler.

Açıklaması her kim, şefkat ve merhamet vasıflarına bürünürse, yüce rabbın rahmetini kazanmış sayılır. Yavaş yavaş ondan gelen rahmet nesimi latif rüzgar önce ruhunu sarar sonra derece derece bütün dış yapısını kaplar. Ama dış temiz olunca! Ama şeri hükümler onda kusursuz tatbik edilince. Aksi halde, gelmiş olsa dahi, kaçar gider.allahulalem

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu allahu teala hazretleri her yüzyılın başında bu dini ikame edecek birini baas eder.

Açıklaması her yüz sen başında bir müceddid gelir. Esasta değil teferuatta önemsiz değil, önemli değişikliker yapar. Asrın icabına göre bazı ahkam çıkarır. Muannidlere inatçılara cevap verir. Açıklaması kendi zamanına kalan bazı meseleleri açıklar. Bu vazifeyi yapan aynı zamanda kutuptur kubta gavs da denir. Allahulalem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu salacağınız bir ip, sizi mutlaka allaha ulaştırır açıklaması düşün ondan gayri tek varlık yoktur abadandan öte bir karye şehir yoktur. Allahulalem

Resullullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu her kim allah için olursa allah onun için olur açıklaması bir kul benliğiden fena bulur geçer, anını zamanını bir yana atar varlığını mevhum kuruntu ürünü nefsine izafe etmekten vazgeçerse, hak teala ona kayısız şartsız tecelli eder bir başka mana daha her kim fiiler, sıfat ve zat yönüyle fenafillah dünyayı kalbden tekedip tamamen allaha c.c. Yönelmek mertebesine ererse, onun mazharında ortaya çıkma ve görünme yeri ism-i azanm zuhur eder -zat, sıfat ve esma , efal fiiler olarak-.allahulalem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu yüceliğine yüce, mübarekliğine mübarek allah dünya semasına nüzul tecellisi eyler ve buyurur yok mu tebe eden? Ki, onun tevbesini kabul edeyim. Hani duacı? Ki ,onun duasına icabet edeyim.

Açıklaması bu hadise şu ayeti kerime ile işaret edildi şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra böylece doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. Ta-ha suresi, ayet 82 bu manalardan allahu tealaya kavuşmayı anla ve bereket bul. Allahulalem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu o mümin ki insanların arasına girer ve onların eziyetlerine sabreder bu, o müminden hayırlıdır ki, insanlar arasına giremez ve eziyetlerine sabredemez

Açıklaması belirtilen manalardan biride şudur tam ve kamil insanın manaya talib olan müslümanların arasına girmesi, yalnız kalıp onlara karışmamasından hayırlıdır. Halk arasına karışmamak, daha ziyade, meczup vasfını haiz saliklere has bir haldir. Ama bu meczup salik de, kendisinden hiç bir şey hasıl olmayan salikten hayırlıdır. Yine, kendisinde hiç bir zuhurat olmayan, meczubdan, fazilet itibari ile daha değerlidir. Allahulalem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu şayet hakkı tam manası ile bilseydiniz su üzerinde yürürdünüz, dağlar sizinle kayardı

Açıklaması eğer hakkın varlığında fani olup, onunla beka bulsaydınız, elbette herşeye karşı bir tasarruf sahibi olurdunuz özellikle icat ve yok etme babında. Ama her ülkede afakta ve enfüste. Yani hem batını alemde hem de zahiri alemde. Allahulalem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu hemen herkes dünyadan susuz çıkar, ancak rahman, rahim allah adı ile diyenler hariç.

Açıklaması her noksan olan, kemal derecesine yönelmek zorundadır. Ta ki onu bile. Şayet onu bilmiyorsa hakiki kemali bulamaz. Meğer ki bütün esma ve sıfatlara tahakkuk etmiş ola. Ama hem celal tarafındaki sıfatları ile hemde cemal tarafındaki sıfatları ile. Allahulalem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu eğer ademoğlunun iki dere dolusu altını olsa üçüncüsünü arzular. Ademoğlunun boşluğunu ancak toprak doldurur.

Açıklaması bir kalp için iki vadi olsa iş bu iki vadi, ruhun ve nefsin vadileridir. Ve bunlar leduni ilmlerin altını ile dolsa mutlaka üçüncü bir vadininde dolmasını ister. Çünki onun istidadı vardır özellikle ilahi feyz kabul etme babındabir de evet bir de feyz veren zatta hakikatı bulması babında bir de evet bir de verilen feyzle hakikate kavuşmak üzerine

Burada bilhassa , ademoğlunun gözünü dolduran şeyin toprak olarak anlatılmasından murad, zül haline varn bir fena halini bulmaktır. Özellikle burada fani bir varlığın izzet bucundan zillet enginine düşmesineişaret vardır. Buraya kadar anlatılan manaları şu ayeti kerimenin özlü manasına bağlamak icab eder haram helal demeden mirası yiyorsunuz, malı aşırı biçimde seviyorsunuz fecr suresi, ayet 19-20. Allahulalem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu allahu teala bir kulu severse, onu çeşitli denemelere tabi tutar.

Açıklaması yani iptilaya uğratır. Kul o iptilalara sabrettiği takdirde ona üstünlük vererek sever. Şayet şükür yoluna girerse bu sefer onu zatına seçer. Bu hadis-i şerifle anlatılması istenen mana şudur allahu teala bir kulu severse onu fena hali denemelerine sokar. Bundan sonra fenadan da fena haline geçirir. Daha sonra fena halinide kaldırır beka makamına vardırır. İş bu manaya şu ayeti kerime ile işaret edilmektedir allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Tevbe suresi, ayet111. Allahulalem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu su hacmi iki kulleyi büyük küpü aşınca artık pislik taşımaz

Açıklaması bir irfan sahibi, zata has olan şehadet makamına yerleşirse, gerek esma gerekse sıfatların müşahadesi ona perde olmaz. İş bu manaya şu ayeti kerime ile işaret edilmektedir yine onlar. Kötülüğü iyilikle savan kimselerdir rad suresi, ayet 22. Yani, yapılan iyilikle kir darlığını def ederler. Allahulalem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu allahu teala ademi kendi sureti üzerine yarattı açıklaması allhu teala ademi , yani insan suretinizatına bir ayna kılsı. Sıfatlarına da mazhar, fiillerinede tecelligah ta ki onda zuhura gele. İş bu manaya şu ayeti kerime ile işaret edilmektedir hatırla ki rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Bakara suresi, ayet 30. Azim olan allah daima doğruyu anlatır, söyler. Allahulalem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen şöyle anlatıyor ihlas, sırrımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiğimin kalbine bir vedia olarak bıraktım

Açıklaması resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu allahu teala şöyle buyurdu o kimse ki kazama rıza göstermez, nimetlerşmede şükretmez, artık varsın benden başka bir rabb arasın

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz allahu tealadan naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu ey ademoğlu hasta oldum, ziyaretime gelmedin. Ademoğlu sordu ya rabbi sen alemlerin rabbisin seni nasıl ziyaret edeyim Allahu teala buyurdu bilmiyor musun? Falan kulum hasta oldu ama sen onu ziyaret etmedin

Eğer onu ziyaret etseydin beni yanında bulacaktın allahu teala devamla buyurdu ey ademoğlu, senden yemekle doyurulmamı istedim, ama sen beni doyurmadın. Ademoğlu sordu yarabbi seni yemekle nasıl doyurayım Sen alemlerin rabbisin. Allahu teala anlattı falan kulum senden yemek istedi. Ama ona yedirmedin. Bilemedin mi? Ona yedirseydin beni yanında bulacaktın. Allahu teala devamla buyurdu ey ademoğlu, senden su istedim, ama vermedin. Ademoğlu sordu ya rabbi sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin rabbisin. Allahu teala anlattı falan kulum senden su istedi, vermedin. Ona su verseydin beni yanında bulacaktın bunu da mı anlayamadın?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor ismi aziz ve celil olanyüce allah şöyle buyurdu kulum bana kavuşmayı severse, ben de ona kavuşmayı severim ama bana kavuşmayı sevmeyince ben de ona kavuşmayı sevmem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu ben, uğrumda kalbleri kırık olanların yanındayım

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu kıyamet günü şu üç zümrenin hasmıyım bir kimse ki kendisine ihsan ettim, ama o zulmetti bir kimse ki bir hürü sattı parasını da yedi bir kimse ki işçi tuttu. Ondan istifade etti. Ama ücretini ödemedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu herkim benim veli kuluma düşman olursa bana harp açmış olur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu ben kulumun zannına göreyim o halde, benim için hayır zannında bulunsun ve ben beni andığı zaman kulumun yanındayım.

Resullullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu tam ihlasla allahtan başka ilah yoktur, şehadetini yapanlar olmasaydı cehennemi dünya ehline musallat ederdim. Eğer bana ibadet edenler olmasaydı bana asi gelenlere bir anlık dahi mühlet vermezdim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu ey ademoğlu, seni kendim için yarattım. Eşyayı da senin için yarattım. O halde kendim için yarattığımmı senin için yarattığımın ayarına düşürme.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu bir kimse beni kendi kendine anarsa, ben de onu zatımda anarım yine bir kimse beni bir cemaat içinde anarsa, ben de onu o cemaatten daha hayırlı bir cemaat içinde anarım

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu ey adem oğlu senin için yaptığım taksime razı olursan kalbini ve bedenini rahata kavuştururum sevimli bir kul olmakla kısmetin sana gelir. Şayet senin için yaptığım taksime razı olmazsan dünyayı sana musallat ederim ve sen bir vahşet içinde, yabanda tepinip durursun. Sonra izzetim ve celalin hakkı için o dünyalıktan ancak kısmet ettiğime nail olursun sen de kötü bir kul olarak.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu ben bir gizli hazine idim, bilinmemi istedim. Halkı yarattım, nimetlerimi onlara sevdirdim. Böylece beni bildiler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu beni ne yerim aldı, ne de semam lakin beni mümin, taki, vera hali sahibi kulumun kalbi aldı

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu, teala şöyle buyurdu beni bilen talep eder beni talep eden bulur beni bulan sever beni seveni öldürürüm bir kimseyi öldürürsem diyeti bana düşer bir kimsenin diyeti bana düşünce onun diyeti bizat ben olurum.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz allahu tealadan naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu yaklaşanlar, kendilerine farz kıldığım ibadetlerin edasında olduğu kadar hiç bir şeyde yaklaşamazlargerçekten bir kul bana nafilelerle de yaklaşır. Böylece bana yaklaşanı severim. Sevince de kulağı olurum, eli olurum. Böyle ki oldum, benimle işitir benimle görür benimle konuşur benimle tutar benimle yürür.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rabbından naklen anlatıyor allahu teala şöyle buyurdu bir kimse bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir kimse bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurur misafire ikram ediniz isterse. İsterse kafir olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyururşam yüce allahın yer hazinelerinden bir hazinesidir. Kullarını orada saklar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyururallahın nehri geldiği zaman isanın nehri batıl olur Bir gün resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize şöyle soruldu allahu teala yeri ve semayı yaratmadan önce neredeydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu soruyu şöyle cevaplandırdı rabbımız bir amada idi

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu mümin, allah-u tealanın nimetlerine bir konuktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu dünya sevgisi her hatanın başıdır

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu sefere çıkınız sıhhate erer, ganimet bulursunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu ziyaretin hayırlısı, ziyaret edilenin yok olmasıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu kulun rabbına en yakın olduğu anı secde anıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu işlerde şaşırırsanız kabirler ehlinden yardım isteyiniz

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu bir kimse allahu teala katındaki menzilesini bilmek istiyorsa yüce allahın kendi yanındaki menzilesini ögrensin. Çünkü allahu teala kula vereceği dereceyi kulun kendi nefsinde onun için verdiği derece üzerinden tayin eder

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …