Laiklik Kelimesi Nereden Geliyor

Laiklik Kelimesi Nereden Geliyor? Laiklik Nedir?

Laiklik Kelimesi Nereden Geliyor? Laik kelimesi dilimizde fransızca ama normalde yunanca kelimesi olup laikos sıfatından gelmiştir. Laos anlamı halk, kalabalık ve kitle demektir. Laikos un da bakılarak anlamıda halka, kalabalığa ve kitleye demektir. Öyle görünüyorki laos ve laikos aynı anlam taşıyorlar. laiklik anlamıda dini ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Bu anlamda iki şeyi ayırmak kullanılmıştır. Laik sadece din ve devlet sorumluluklarına göre değil aklın ve bilimin gibi toplum ihtiyaçlarına bakılarak hukuk sorumlulukları ile yapılır.

Laiklik Kelimesi Nereden Geliyor?

Laiklik vicdanı ve özgürlüğü sağlayan atatürk ilkesidir. Atatürke göre kimse başka bir dine inanmak zorunda değildir.Çünkü herkes kendi dinini yaşamaya özgürdür. Laik yönetiminde devlet, millet, vatan egemenliği bu konuda esas alınır. Türk cumhuriyetinin ilk yıllarında din ve devlet görevleri bir sebeple birbirlerinden ayrılmıştır.

Laiklik devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan bir prensiptir. Laik kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Günümüzde laiklik terimi felsefi ve hukuki, siyasal bir anlamlarla yüklü devlet ve din ilişkilerine ait bir tarzı ifade etmektedir. Bu kavramiçin İngiliz ve Alman toplumunda seküler kelimesi kullanılmaktadır. Sekülerizm, din merkezli veyahut dinî öğeleri sosyal, hukukî ve siyasî anlamda tayin edici kılan bir yaklaşımın tersine, bunları sosyal, hukukî ve siyasî kümeden ayıran bir yaklaşımı tanımlar.

Hukuka Göre Laiklik?

Hukuki tanımlara göreyse laikliğin en yaygın tanımı basitçe devlet ile din işlerinin ayrılmasıdır. Devlet nezdinde bir dine inanıp inanmama meselesi kişiyi ilgilendirir ve kendisi devlet olarak hiçbir dini taşımaz, hiçbir dini ayine iştirak etmez, fakat fertlerin her türlü dini serbestliklerini kabul eder. Buna bağlı olarak devlet, dini esaslara dayanan kanunlar yapamaz ve bütün dinlere eşit mesafede durur. Ayrıca laikliği benimsemiş bir devlet dinlerin ibadet hüküm ve kurallarına müdahale edemez. Bununla birlikte din adına devlet düzenini bozacak davranışları önlemekle yükümlüdür.

Türkiye’De Laiklik?

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması yolunda hukuk alanında atılan adımlar ve yapılan devrimler neticesinde Cumhuriyet döneminin en önemli çağdaşlaşma hamleleri ceza hukuku ve medeni hukuk düzenlemeleri olmuştur.

Kadın veya erkek, kişisel kanaatlerine bağlı olmaksızın tüm vatandaşların eşit yasal haklara sahip olmaları ve hukuk birliğinin tesis edilmesi bu alanlardaki düzenlemeler ile gerçekleştirildi. Bir ulusal devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde ulus ne bir ırk, ne de bir ümmettir. Ulus, haklarını akla göre düzenleyen toplumdur. Bu bakımdan egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olması demek, devletin “lâik” olması demektir. Anayasanın 24. maddesi, lâikliği, rasyonalist felsefenin çözümlemesine göre bu şekilde tanımlamıştır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …