işveren Nedir

işveren Nedir

Bir hizmet akdine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi. Geniş manada işveren çeşitli kanunlara göre değişik olarak ifade edilmiştir. işveren bir tüzel kişi ise bütün hukuki işlemler, tüzel kişinin organları tarafından yapılır. (Medeni Kanun mad. 48, f.1). Bu itibarla organ, tüzel kişinin temsilcisi değil, bizzat kendisidir.

iktisadi manada işveren, bir müteşebbis veya bir işletmenin sahibidir. işçi çalıştırmayan müteşebbis yahut işletme sahibi mevcut olabileceği gibi, işletmesi olmayan işveren de mevcut olabilir. Bir kimsenin başkasının iş gücü üzerinde tasarruf edebilmesi, onun işveren sayılması için yeterli bir sebep sayılmaktadır. Tüzel kişiliklerde müessese dahilinde herkesin üstünde yetki silsilesi kimde ise, o şahıs, kanunca ister malik olsun, ister olmasın, işveren telakki edilir.

işveren, işletmenin (işyerinin) bütününü sevk ve idare etmek, denetimi altında bulundurmak, işçiye disiplin cezası uygulamak, kanunların müsaade ettiği ölçüde tasarruflarda bulunmak yetkilerine sahiptir. Ekonomik ve hukuki yönden bütün sorumluluk işverene aittir.

işyerinde işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere “işveren vekili” denir. işveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı muamele ve fiillerinden doğrudan doğruya işveren sorumlu bulunmaktadır. işveren vekilliği sıfatı işçilere tanınan hak ve vecibeleri, mesuliyetleri ortadan kaldırmaz.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …