ishak Çelebi Hayatı

ishak Çelebi Hayatı? ishak Çelebi Kimdir?

ishak Çelebi Hayatı? Yavuz Sultan Selim han ve Kanüni Sultan Süleyman Han devri alim ve şairlerinden. 1464 veya 1465’te Üsküp’te doğdu. Babası da Üsküplü olup, Kılıççı ibrahim Efendi adında bir sanatkardı. ishak Çelebi devrinin usülünce tahsil görerek mükemmel yetişip, akranlarını geçti. Kara Bali Efendiden mezun olduktan sonra, Edirne’de ibrahim Paşa Medresesine müderris tayin edildi. Sonra, Üsküp Medresesine geçti. Bir müddet sonra da Bursa’ya giderek Kaplıca Medresesinde ders verdi. Daha sonra da iznik’te Sultan Orhan Han Medresesinde ve nihayet 1526’da Edirne’de Darülhadis Medresesinde vazifelendirildi. Yani, hadis ilimleri Yüksek Okulunda talebe yetiştirdi.

ishak Çelebi Hayatı

ishak Çelebi, bir müddet de burada ilme hizmet ettikten sonra, meşhur Çivizade ve israfilzade ile birlikte istanbul’a gelerek, devrin alimleri huzürunda imtihan edildiler. Gösterdikleri yüksek başarı üzerine tekrar müderrislik göreviyle devrin en yüksek ve meşhur medresesi olan Sahn-ı Seman Medresesine tayin edildiler. Nihayet, 1535 senesinde Şam kadılığına tayin edildi. ishak Çelebi uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra, Şam’a ulaştı.

ishak Çelebi birkaç sene bu hizmette kaldıktan sonra, Hasan Çelebi’nin kaydına göre, 1542’de burada vefat etti. Vefatına yakın bir esnada şu beyti söylediğini, yine Hasan Çelebi, Tezkire’sinde kaydetmiştir. Beyit

“Gelicek halet-i nez’a didi tarihini ishak,
Yöneldüm Canib-i Hakka, baş açık, yalın ayak”

Sicilli Osmani ve Şakayık-ı Nu’maniyye’de 1537’de vefat ettiği de bildirilmektedir.

ishak Çelebi’nin önceleri uygun olmayan bazı tavırları olmuşsa da, sonradan halisane tövbe ettiği, kaynaklarda bildirilmiştir. Şiirde, fesahat ve belagatta, ilim ve irfanda, zamanının sevilen ve takdir edilen şahsiyetlerindendi. ilme olan hizmetleri yanında, çağının edebiyat dünyasında etkiler bıraktığı, şiirlerinin zevkle takib edildiği, yine kaynakların ifadesinden anlaşılmaktadır. Şiirleri aşıkhane ve sadedir. Üslübu ve ifadesi yapmacıktan ve tekellüften uzak ve samimidir. Şiir ve edebiyattaki mahareti sebebiyle bir müddet Yavuz Sultan Selim Hanın müsahipleri arasına girdiyse de, bazı sebeplerden dolayı uzun müddet kalmadı.

ishak Çelebi’nin şiirlerini ihtiva eden Divan’ı basılmamıştır. yazma nüshalarından birisi, Süleymaniye Kütüphanesi, Kadızade Muhammed Efendi kısmında, 386 numarada kayıtlıdır. Üç nüshası da istanbul Üniversitesi Kütüphanesi yazmaları kısmında mevcuttur. Bursalı Muhammed Tahir Bey, Divan’ından başka, Yavuz Sultan Selim Hanın fetihlerine dair bir Selimname’si ile imtihan Risalesi adlı iki eserinin bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Şehrengiz-i bursa adlı manzum bir eseri vardır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …