Hadım Sinan Paşa Hayatı

Hadım Sinan Paşa Hayatı? Hadım Sinan Paşa Kimdir?

Hadım Sinan Paşa Hayatı? Osmanlı sadrazamlarından. Doğu Bosnada Boroviniç isminde asil bir aileye mensuptur. enderunda yetişti. Sarayda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Bosna Sancakbeyliği ile dış hizmete çıktı 1514. Yavuz Sultan Selimin iran üzerine hareketi sırasında Maltepe mevkiinde nisan 1514 Mustafa Paşa yerine Anadolu Beylerbeyi oldu. Çaldıran Savaşında Osmanlı ordularının sağ kanadına komuta etti. Savaş sırasında Şah ismailin komutanlarından Ustaclu Mehmed Hanın saldırısını başarıyla karşıladıktan sonra karşı taarruza geçip, Safevi ordusunu arkadan çevirerek zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı. Savaş sonunda, şehid olan Hasan Paşanın yerine Rumeli Beylerbeyi oldu eylül 1514.

Hadım Sinan Paşa Hayatı

Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı dönüşünde daha önceki isyan teşebbüsleri sebebiyle suçlu bulduğu Veziriazam Dukakinoğlu Ahmed Paşayı Amasyada idam ettirdi ise de boşalan göreve kimseyi getirmedi. 1515 ilkbaharında Sinan Paşayı Dulkadiroğlu Alaüddevle üzerine gönderdi. Hadım Sinan Paşa, Alaüddevleyi mağlub ettikten sonra başını keserek Yavuz Sultan Selime gönderdi ve bu başarısından dolayı boş bulunan veziriazamlık makamı kendisine verildi. Bu vazifede üç ay kalan Sinan Paşanın yerine beşinci defa olmak üzere Hersekzade Ahmed Paşa getirildi. Ancak Hadım Sinan Paşanın azledilmesi herhangi bir hata sebebiyle olmadığından kendisine karşı Padişahın teveccühü devam ediyordu. Nitekim çok geçmeden diyarbekir taraflarında iranlıların bazı hareketlerinden dolayı Padişah, Hersekzadeyi azlederek hapsettirdikten sonra yerine tekrar Sinan Paşayı getirdi 1516.

Hadım Sinan Paşa, Mısır Seferine hazırlanan ordunun seraskeri olarak Diyarbekire gönderildi. Daha sonra Elbistan Ovasında Sultan Selimin kuvvetlerine katıldı. Mercidabık Savaşının kazanılmasında büyük kahramanlıklar gösterdi 1516. Kansu Gavrinin yerine Mısır-Memlüklü tahtına çıkan Tomanbayın mücadeleye devam etmesi üzerine Selim han, onu dört bin kişilik kuvvetle Gazze üzerine gönderdi. Sinan Paşa, Gazzeyi kısa sürede fethetti. Daha sonra Ridaniye Savaşında Yavuz Sultan Selim, El-Mukattam Dağını dolaşarak Mısır ordularının gerisine sarkarken, Sinan Paşayı ise kendi yerine Osmanlı merkez kuvvetlerinin başında bıraktı. Şiddetli saldırılarla geçen savaşı kaybetmek üzere olduğunu anlayan Tomanbay bütün kuvvetleri ile Selim Hanı öldürmek için otağ-ı hümayuna saldırdı. Yavuz Sultan Selim düşmanı geriden çeviren kuvvetlerin başındaydı. Memlükler merkez kuvvetleri başındaki Sinan Paşayı padişah zannederek bütün kuvvetleriyle bu hatta saldırdılar. Sinan Paşa göğüs göğüse yapılan bu çarpışmalar sonucu şehid düştü.

Savaşın kazanılmasından sonra Yavuz Sultan Selim, cesur, gözüpek, cihangir ve aynı zamanda muvaffakiyetli olan bu değerli vezirinin vefatından pek müteessir oldu ve Yüsuf aleyhisselamın tahtına nail oldum, fakat Sinan gibi sadık ve cesür serdarımdan ayrıldım! sözleriyle elemini dile getirdi.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …