Ganizade Nadiri

Ganizade Nadiri

divan şairi. 1572 H.980 yılında istanbulda doğdu. Asıl adı Mehmeddir. Şiirlerinde Nadiri mahlasını kullanmıştır. Babası Abdülgani Efendi, Bolunun Gerede kazasında ilim ve fazilet sahibi şair bir kimseydi. ilk tahsile babasıyla başlayan Nadiri, Hoca Sadeddin Efendiden okuyarak icazet almıştır. Şeyhülislam Sunullah Efendinin damadıydı. Sadeddin Efendiden mezun olduktan sonra, istanbulda Papazoğlu Medresesine tayin edildi. Daha sonra birçok medresede vazife yapan Nadiri en son 1601 de Süleymaniyede dördüncü medresede müderrislik yaptı. 1602 senesinde Selanik kadılığına tayin edildi. Sadrazam Yemişçi Hasan Paşanın isteği üzerine azlolundu

1604 senesinde Selanik kadılığına iade edildi. Aynı sene Mısır Kahire kadılığına tayin oldu. 1605 senesinde Edirne kadılığına getirildi. 1607 senesinde istanbul kadısı, 1608 de de Galata kadısı oldu. Buradan Anadolu kazaskerliğine yükseltildi. iki sene bu görevi yürüten Nadiri, 1614 te azledildi. 1615 senesinin ortalarında Parvadi kazası arpalık olarak verildi. 1617 senesinde Anadolu kazaskerliğine

tayin olundu. Sultan ikinci Osman Han zamanında 1619da şeyhülislam olan Yahya Efendinin yerine Rumeli kazaskeri, nihayet 1620 de tekaüd emekli oldu. 1624 senesinde tekrar Rumeli kazaskerliğine getirildi. 1626 senesinde 56 yaşında vefat etti. Kabri istanbulda abid Çelebi Mescidi haziresindedir.

Resmi vazifelerinde devlet ve milletin menfaatlarını koruyup, bunun için çalıştığından, menfaatçılar ve kötü düşünceli kimseler tarafından devamlı haksızlıklara uğrayan ve bu hali kasidelerinde belirten Nadiri, hat sanatında da mahirdi. Sülüs, nesih, rika, celi ve talik hatlarında tanınmıştır.

alim ve kültürlü bir kimse olan Nadiri, geniş hayal gücüne sahip bir şairdir. Eserlerinde duygudan çok düşünce hakimdir. En samimi ve duygulu şiirleri dini şiirleri ve miraciyelerdir. Şiirleri şekil ve vezin bakımından da kusursuz sayılabilecek bir mükemmelliktedir. Kasidelerinde çoğunlukla bütün bölümler mevcuttur. Aruz veznini başarıyla kullanmıştır.

Nadirinin Mesihi, Haleti, Fuzüli, Mani gibi şairlere nazireleri vardır. Kendisi de, devrinde beğenilip sevilirdi. Ayrıca kasidelerine Nefi ve Nevizade Atai, Azmizade Haleti gibi devrinin üstadları tarafından nazireler yazılmıştır.

Eserleri Divan ilk yetmiş dört beyti miraciyedir. Üçüncü Murad Han, Üçüncü Mehmed Han, Birinci Ahmed Han, Birinci Mustafa Han, ikinci Osman Han ve devletin ileri gelenleri için söylediği otuz yedi kaside yer alır. Terci-i bend mersiye, tahmis, kıta, kıta-ı kebir, gazeller ve rubailer de bulunmaktadır. Şehname Mesnevi tarzında yazılmış devrinin tarihi olaylarını anlatır. Münşeat Çeşitli şahıslara yazılmış mektuplar. Kalemiyye Risalesi Arabidir. Tefsir-i Beydaviye yaptığı haşiye, bir başka eseridir.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …