Ganimet Nedir

Ganimet Nedir

islam, hukükunda, savaşta Müslüman askerlerin kuvvet kullanarak düşmandan zorla aldığı eşya, hayvan, savaş esirleri ve arazi Mecazi olarak bir tesadüf sonucu ele geçen beklenmedik mal ve eşyaya da ganimet denir. ganimet, islam ülkesine getirilince bölüştürülür. Taksim edilmeden önce kimsenin mülkü olmaz ve askerin bu hakkını, mülkü olmadan satması islam hukükunda geçerli değildir

Savaşta düşmandan elde edilen şeyler 1 Esir alınan erkekler, 2 Sabiler, esir alınan kadın ve çocuklar, 3 Savaşta ele geçirilen at, silah, eşya gibi her türlü menkul taşınabilir mallar, 4 Gayri menküller araziler, binalar, vs.. Yerden çıkarılan altın, gümüş, demir, bakır gibi madenler ve defineler de Ganimet, kabul edilir ve ganimet hükümlerine tabidirler.

ganimetlerin taksimi Ganimet mallarının bölüştürülmesinde, husüsi hükümler vardır. Umümi olarak, ganimetin beşte biri beytülmale devlet hazinesine konulur. Kuran-ı kerimde Enfal süresinin 41. ayet-i kerimesi bu husüsu bildirmektedir. Bunlar yetimlere, yoksullara ve parasız kalan yolculara verilir. Bunların üçünde de, önce, Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem kıyamete kadar gelecek evlatlarına ve amcalarının evlatlarından Beni Haşim ve Beni Muttalibden olanlara verilir. Beşte dördü ise savaşa katılmış olan askerler arasında bölüştürülür. Süvarilere iki hisse, piyadelere bir hisse verilir.

Ganimet Malları Başlıca Şu Kısımlara Ayrılır

Müslümanlarla savaşırken, onların eline geçen düşman erkeklerine esir denir. Devlet başkanı veya savaşa gönderdiği komutanlar, esirleri, öldürme veya köle yapmak hükümlerinden birini uygulamada serbesttirler. Müslüman olurlarsa öldürmezler. Esir alınan zayıfların, din adamlarının, ihtiyarların, aciz erkek ve kadınların öldürülmesi meselesine gelince bunlar, fikirleri ile ve diğer imkanlarıyla milletlerini, kavimlerini savaşa teşvikte bulunmuşlarsa veya bulunuyorlarsa, yakalandığı zaman öldürülürler.

Müslümanlarla fiilen savaşmış gibi işlem görürler. Köle yapılan esirler, ganimetin, umümi hükümlerine göre taksim edilir. Beşte biri beytülmale verilir. Geri kalanı askerlere dağıtılır. Esir alınan kadın ve çocuklar, ehl-i kitaptan Hıristiyan ve Yahüdi iseler öldürülmezler.Köle muamelesi görürler. ganimetlerle birlikte, beytülmalin olan beşte bir hissesi ayrılıp, geri kalanı harbe katılanlara dağıtılır. Köle olan çocuklar annelerinden ayrılmazlar. Esiri de azad etmek, onu hürriyetine kavuşturmak çok sevaptır. Medh etmeye değer bir haldir. Hele o kişi Müslüman olursa, kardeş olurlar.

Düşmandan savaş esnasında alınan mallar, savaş sonuna kadar taksim edilmez. Bu bir tedbirdir. Düşman ülkesinde, savaş meydanında bölüşme yapılmaz. islam ülkesine dönünce yapılır. Dağıtmada usül önce düşman ölülerinin elbise ve techizatını dağıtmakla işe başlanır. Savaşa giderken şart koşulmuşsa, herkese öldürdüğünün techizatı verilir. Techizat, düşmanın korunmak için giydiği elbiseleri, kullandığı silahı ve bindiği atıdır. Hadis-i şerifte Kim bir şahıs öldürürse techizatı elbisesi, silahı, bineği, beraberinde bulunan malı, eşyası onundur. buyrulmuştur. ganimetlerin, beşte biri beytülmale ayrıldıktan sonra geri kalanı savaşa katılanlara dağıtılır.

Bir memleketin arazileri, düşmandan savaş ile alınırsa, toprağın beşte biri beytülmalın olur. Geri kalan üç türlü olabilir.

A) Askere veya başka Müslümanlara bölüştürülür. Böyle topraktan her sene öşür alınır

B) Toprak düşmanın elinde bırakılır. Böyle topraktan haraç alınır

C) Devlet başkanı, toprağı kimseye vermeyip, beytülmalın olur. Böyle toprağa miri toprak devlet arazisi denir.

Osmanlı fetihlerinde ele geçirilen menkul mallar, savaşta bulunanlar arasında taksim edilir, arazi ise öşür veya haraca bağlanmak süretiyle umümiyetle yerlilere, lüzümu halinde de oraya iskan ettirilen ahaliye dağıtılırdı. Düşmandan ele geçirilen arazi bazan sultanlar tarafından vakfedildiği gibi, bazan da orayı ele geçirenlere mülk olarak verilir ve onlar tarafından da, ya evlatlarına bırakılır veya vakfedilirdi

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …