Encümen Nedir

Encümen Nedir

Belediye Encümeni Belediye kanununda belirtilmiş görevleri yerine getiren, özel kanunlarla Belediye meclisi tarafından verilen görevleri, belediye meclisi toplu bulunmadığı zaman tetkik eden ve karara bağlayan organdır Belediye Encümeni, belediye yönetiminin ikinci derecede karar ve danışma organıdır. Encümen üyelerinin yarısı meclis üyelerinden yarısı da belediye bürokratlarından departman müdürlerinden teşekkül eden karma nitelikli bir organdır

Encümen, belediye başkanının ya da görevlendireceği bir kişinin başkanlığında toplanır ve çoğunlukla karar alır. Gündemi belediye Başkanı düzenler. Belediye Encümeni düzenli olarak toplanan, sürekli görev yapan ve önemli kararlar alan bir organdır.

Belediye Encümeni 3030 Sayılı Kanun döneminde tamamen belediye yöneticilerinden oluşan belediye encümeni, 5216 Sayılı Kanunla seçilmiş meclis üyelerinin de katılımının sağlaması sonucu daha demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşturulmuştur.

Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim Amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim Amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter Başkanlık etmektedir. 5216 Say.Kanun Md.16

Belediye Encümenlerinin Görev ve Yetkileri Encümenin görevleri 5216 Sayılı Kanunda açıkça sayılmamakla birlikte, söz konusu kanunun 28. maddesine göre Belediye Kanunun hükümleri Büyükşehir, Büyükşehir ilçe ve ilk kademe Belediyeleri hakkında da uygulanmaktadır.

5272 sayılı Belediye Kanunu’nun 34.maddesine göre Belediye Encümeninin, görev ve yetkileri şunlardır Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak Kanunlarda öngörülen cezaları vermek Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin Yeni Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek Diğer kanunlarda belediye Encümenine verilen görevleri yerine getirmek Belediye ihalelerinde Encümen Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre aynı zamanda ihale Komisyonu görevini de yürüterek, kiraya verme, satış, kat karşılığı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi vb işlemleri gerçekleştirmektedir. 2886 Sayılı D.i.K. Md.13

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu Kanuna göre yapılacak ihaleler için ayrı bir ihale komisyonu kurma imkanı doğmuştur. Ancak, 5216 Sayılı Kanunun çıkmasından sonra Kamu ihale Kanununa tabi işlerin ihale komisyonları tamamen ayrılmıştır.

il encümeni eski kanundaki adıyla il daimi encümeni, yeni kanundaki adıyla sadece il encümeni olarak bilinmektedir. il özel idaresinin danışma karar organıdır. 5302 sayılı il özel idaresi kanuna göre il encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

il encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri Encümenin görev ve yetkileri şunlardır Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamakÖngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak Kanunlarda öngörülen cezaları vermek Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak Encümen toplantısı

Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen Gün ve Saatte toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.

Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. itiraz Danıştayca en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.

Encümen üyelerine verilecek ödenek Encümen başkanına 14000, üyelerine 12000 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine encümen üyeleri için belirlenen gösterge rakamının yarısı ödenir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …