Din Nedir

Din Nedir

Din Allah tarafından konulmuş bir kanundur. insanlara, yaratılış gayesini ve varoluş hikmetini bildirir. Yüce Rablerine karşı ne şekilde ibadette bulunacaklarını öğretir. iyi ve faydalı şeyler yapmaya sevkeder, zararlı işlerden de alıkoyar. din, insan aklının kendi kendine sorup durduğu, ben kimim, nereden gelip, nereye gidiyorum? suallerinin tatmin edici yegane cevab kaynağıdır. Din, imkanların tükendiği, ümidlerin söndüğü yerde başlayan imkan yolu ve ümid ışığı, ilaçların dindiremediği acıların ilacı, yıkık gönüllerin sığınağıdır

Din adalet, iyilik, fedakarlık, doğruluk, fazilet gibi duyguların hayat menbaı, insan vicdanındaki inanma ihtiyacının tam karşılığıdır. insanlar, dinleri peygamberlerden öğrenmişlerdir. Peygamberler, vahiy yoluyla Allahdan aldıkları dini hükümleri, aldıkları şekliyle insanlara bildirmişlerdir. Bu bakımdan, dinlerin hakiki sahibi, Allah Tealadır. Peygamberler ise dinin hükümlerini insanlara bildiren birer elçi durumundadırlar. insan Hayatında Dinin Yeri Nedir din inancı, insanla beraber doğmuştur

Çünkü insanlık tarihinin hiçbir döneminde din duygusundan mahrum bir millete rastlanamamaktadır. Nerede insan varsa, orada bir nevi iman, ibadet ve din duygusu görülmüştür. Bundan anlaşılıyor ki, din, insanlığın yaratılışından getirdiği fıtri ve zaruri ihtiyacıdır. insanoğlu var oldukça, din de varolacaktır. Filozof Auguste Sabatier bu konuda der ki Diyanet, gayet kuvvetli bir ağaç gibi, insaniyetin geçirdiği inkılapların hepsinde hayatını muhafaza etmiş ve edecektir

zaman geçmekle, onun kaynağı kurumak şöyle dursun, bilakis, gittikçe o menbaın derinleştiğini, genişlediğini görmekteyiz. Binaenaleyh, insan hayatı diyanetle başlamış olduğu gibi, diyanetle kuvvet bulacak, diyanetle nihayetlenecektir Ben niçin dinliyim sualini nefsime sorar sormaz, şu cevabı alı yorum Dindarım, çünkü başka türlü olmaya muktedir değilim.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …