Deprem Nedir

Deprem Nedir

Deprem Nedir, Deprem yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve Yeryüzeyi’ni sarsma olayına deprem denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının Yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına sismoloji denir.

Deprem, Türleri Depremler, Oluş Nedenlerine Göre Degişik Türlerde Olabilir

Depremler genellikle tektonik depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında oluşurlar.Yeryüzü’nde olan depremlerin, %90’ı bu gruba girer. Türkiye’de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir ikinci tip depremler volkanik depremlerdir, Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.

Yer’in derinliklerinde, ergimiş maddenin Yeryüzü’ne çıkışı sırasındakifiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla, bu tür depremlerin, maydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve italya’da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye’de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.

Bir başka tip deprem de çöküntü depremlerdir. Bunlar yeraltındaki boşlukların mağara, kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup, enerjileri azdır, fazla zarar getirmezler.

Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir. Odağı deniz dibinde olan derin deniz depremleri nden sonra, denizlerde, kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara Tsunami denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya’da, Tsunami’den 1896 yılında 30.000 kişi ölmüştür.

Depremle ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Dünyada kaydedilen en büyük deprem hangisidir 1900’den bu yana kaydedilen en büyük deprem, 22 Mayıs 1960’ta Şili’de olmuştur magnitude 9.5 Mw Yeryüzü’nde en az sallanan kıta hangisidir Depremi en az olan kıta Antartika’dır Magnitüd ve şiddet arasındaki fark nedir

Magnitüd, depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü şiddet ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.

Depremin Magnitüdü Nedir Depremin Magnitüdü, belli bir zaman diliminde kaydedilen sismogram üzerindeki, deprem dalgalarının genliğinin logaritması olarak tanımlanır.

Artçı deprem Aftershock nedir Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir Artçı depremler Aftershocklar ne kadar süre ile devam eder Belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da sürebilir.

Depremin Şiddeti Nedir

Depremin yer yüzeyindeki etkileri depremin şiddeti olarak tanımlanır. Şiddetin ölçüsü, insanların deprem sırasında uykudan uyanmaları, mobilyaların hareket etmesi, bacaların yıkılması ve toplam hasar gibi çeşitli kıstaslar gözönüe alınarak yapılır. Şiddeti tanımlamak için birçok ölçek geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Ölçeği dir Modified Mercalli MM Intensity Scale. Bu ölçek, Romen rakamları ile belirlenen 12 düzeyden oluşur. Hiçbir matematiksel temeli olmayıp bütünü ile gözlemsel bilgilere dayanır.

Depremler önceden belirlenebilir mi Varolan koşullarda depremin önceden belirlenmesi olanaksızdır Fay nedir Yerkabuğu’nu oluşturan kayaçların, bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirine göre göreceli olarak yer değiştirmesidir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı nedir Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanır. Dünya’nın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yeralan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun uzunluğu yaklaşık 1200 km’dir genişliği ise 100 m ile 10 km arasında değişir.

Deprem Nerelerde Oluşur

Deprem, herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünya’nın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin, tekrarlandığı gözlenmiştir ve bunlar hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler, Yeryüzü’nde üç ana kuşak oluşturur.

Kuşak Pasifik Deprem Kuşağı: Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika Kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyindeki Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelandayı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzü’ndeki büyük depremleri, %81’i bu kuşak üzerinde

Ayrıca kontrol et

Everest Dağı Nedir

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı Ne Kadar Yüksektir?

Everest Dağı Nedir? Everest Dağı’na tırmanmak adeta bir başarı sayılmaktadır. Everest Dağı’na tırmanmak oldukça zordur. …