Cumhurbaşkanı Nedir

Cumhurbaşkanı Nedir? Cumhurbaşkanı Ne Demek?

Cumhurbaşkanı Nedir? Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı reisicumhur cumhur reisi. cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Cumhuriyeti ve Milleti’nin birliğini temsil eder; Anayasa’nın uygulanmasını Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Cumhurbaşkanı Nedir? Türkiye için Açılımı

Cumhurbaşkanı Nedir? Cumhurbaskani’nin görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi’nin 101 102 103 104 105 ve 106. maddelerinde belirtilmistir.

A.Nitelikleri Ve Tarafsızlığı (Değişik Madde 101)

Cumhurbaşkanı kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanı Nedir? Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

B.Seçimi (Değişik Madde 102)

Cumhurbaşkanı seçimi Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.

Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.

23/05/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun gereğince halkoyuna sunulmak üzere 16/06/2007 tarihli ve 26554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16/10/2007 tarihli ve 5697 sayılı Kanunla değişik 31/05/2007 tarihli ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21/10/2007 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilmiş ve buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

C.Andiçmesi (Madde 103)

Cumhurbaşkanı görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer :

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve Milletin bölünmez bütünlüğünü Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma Anayasaya hukukun üstünlüğüne demokrasiye Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma Milletin huzur ve refahı milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

D-)Görev ve Yetkileri (Madde 104)

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eder; Anayasa’nın uygulanmasını Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu amaçlarla Anayasa’nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

A-)Yasama ile ilgili Olanlar

 • Gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşmasını yapmak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak
  Yasaları yayımlamak
  Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek
  Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
  Yasaların kanun hükmündeki kararnamelerinTürkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa’ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak
  Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

B-)Yürütme Alanına ilişkin Olanlar

 • Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
  Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek
  Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu’na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu’nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak
 • Yabancı devletlere Türk Devleti’nin temsilcilerini göndermek Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
  Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
  Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını temsil etmek
  Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek
  Genelkurmay Başkanı’nı atamak
  Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak
  Milli Güvenlik Kurulu’na Başkanlık etmek
  Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak

Kararnameleri imzalamak

 • Sürekli hastalık sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak
  Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini ve Başkanını atamak
  Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme araştırma ve denetleme yaptırmak
  Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek
  Üniversite rektörlerini seçmek

C-)Yargı ile ilgili Olanlar

Anayasa Mahkemesi üyelerini Danıştay üyelerinin dörtte birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

E-)Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali (Madde 105)

Cumhurbaşkanı’nın Anayasa ve diğer yasalarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı’nın resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil yargı mercilerine başvurulamaz.

Cumhurbaşkanı vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin önerisi üzerine üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

F-)Cumhurbaşkanına Vekillik Etme (Madde 106)

Cumhurbaşkanı’nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması durumlarında görevine dönmesine kadar; ölüm çekilme ya da başka bir nedenle Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığı’na vekillik eder ve Cumhurbaşkanı’na ilişkin yetkileri kullanır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …