Bekir Kütükoğlu Hayatı

Bekir Kütükoğlu Hayatı? Bekir Kütükoğlu Kimdir?

Bekir Kütükoğlu Hayatı? Cumhuriyet devri tarihçilerinden. 1926 yılında Nevşehirin Ürgüp ilçesinde doğdu. ilköğrenimini doğum yerinde, orta öğrenimini Kayseride gördü. Başarılı bir talebe olan BekirKütükoğlu 1944 te Kayseri Lisesi Fen Bölümünü bitirdi. istanbula giderek Teknik Üniversiteye girmek üzere aday kaydını yaptırdı. Hatta ilk günkü imtihana girdi.

Bekir Kütükoğlu Hayatı

O sırada istanbul Yüksek Öğretmen okuluna, lisede üç yıl iftiharla geçenlerin imtihansız kabul edildiklerini örğenip Teknik Üniversiteye girmekten vaz geçti ve Yüksek Öğretmen Okuluna kaydoldu. Bir taraftan Yüksek Öğretmen Okulunda okurken, diğer taraftan Edebiyat Fakültesindeki derslere devam etti. 1948 de Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra Adananın Haruniye ilçesine bağlı Düziçi Köy Enstitüsüne tarih öğretmeni olarak tayin edildi.

Bir müddet bu okulda vazife yaptıktan sonra askere gitti. Askerlikten sonra Zonguldaka tayin edildi. 1951 yılında istanbulda toplanan Müsteşrikler Kongresinde vazife alan Bekir Kütükoğlu 23 Ocak 1953 te iÜ Edebiyat Fakültesinde Umumi Türk Tarihi Kürsüsü asistanı olarak vazife aldı. Prof. Zeki Velidi Togan tarafından asistanlığa alındı. 23 Ocak 1953 te iÜ Edebiyat Fakültesinde Umumi Türk Tarihi Kürsüsü asistanı olarak vazife aldı. Bu sırada Rusçayı öğrendi. Zeki Velidi Togan onun Orta AsyaTarihiyle ilgili bir tez hazırlamasını Bekir Kütükoğluda Osmanlı arşiviyle ilgili bir tez hazırlamayı istediği için araları açıldı. Zeki Velidi Toganın kürsüsünden ayrıldı.

Prof. Cavit Baysan tarafınan kendisinin müdürü bulunduğu Türkiyat Enstitüsüne müdür muavini olarak getirildi. 31 Mart 1954 te bu vazifeye başlayan Bekir Kütükoğlu, Cavit Baysunun başkanı olduuğu Yeniçağ Tarihi Kürsüsündeki Dr. Münir Aktepeden boşalan kadroya asistan olarak vazifelendirildi.

Bundan sonra hızlı ve yoğun bir çalışma yapan BekirKütükoğlu hazırladığı Osmanlı – Safevi Münasebetleri 1578-1590 konulu teziyle Mart 1957 de doktor ünvanını aldı. Arkasından da aynı onunun 1590-1612 seneleri arasını ihtiva eden doçentlik çalışmasına başladı. Bu aradaYeniçağ Tarihi Kürsüsündeki faaliyetlere de aktıldı. Bu kürsü mensuplarının müşterek çalışmalarıyla gerçekleştirilen Alinin Mevaidün-Nefais fi Kavaidil-Mecalis adlı eserinin baskıya hazırlanmasında önemli vazife aldı. 1959 da Vakanüvis Vasıf Efendinin kaynaklarından olan Çeşmizade Mustafa Efendinin Tarihinin edition critique adlı eserini yayımladı. Doçentilk tezi çalışmaları sürerken Fransız kütüphane ve arşivlerinde araştırma yapmak üzere Haziran 1961de Parise gitti. Pariste kaldığı bir sene içinde ve kısa bir müddet için gittiği Londrada şark yazmalarıyla ilgili hayli malzeme topladı.

1962 de Osmanlı – iran Siyasi Münasebetleri adlı eserini bastırdı. Kasım 1965 te doçent olan Bekir Kütükoğlu 1967 martından itibaren Edebiyat Fakültesinde öğretim üyeliği yanında Yüksek islam Enstitüsünde iki yıl müddetle müdürlük yaptı. 1970 de bir yıl süreyle Londrada British Library ve Devlet arşivi ile Paris bibliothéque Nationale ve Viyana National-bibliothekde incelemelerde bulunduktan sonra 1971 başında yurda döndü. Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkanın ayrılmasıyla boşalan Fen Fakültesiinkılab Tarihi derslerini de yürüttü.

1974 mayısında Katib Çelebi Fezlekesinin Kaynakları adlı takdim tezini sunarak profesör oldu. 1976 dan itibaren birkaç yıl Edebiyat Fakültesi inkılab Tarihi derslerini okuttu. 5 Ekim 1983 te Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı, 1 Temmuz 1983 de Edebiyat Fakültesi islam Araştırma Merkezi müdürlüğü, 25 ocak 1990 da ise Tarih Bölümü başkanlığına getirilen Bekir Kütükoğlu 28 Haziran 1990 da istanbulda öldü.

Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kongre, sempozyum, seminer ve kongrelere katılarak tebliğler sunan Bekir Kütükoğlu Türk Tarih Kurumu ve Türk KültürünüAraştırmaEnstitüsü asil üyeliklerinde bulundu. Milli EğitimBakanlığınca yayınlanan islam Ansiklopedisinde murahhas aza ve murahhas müdür olarak vazife yaptı. Tercüman Gazetesince yayınlanan 1001 Temel Eser serisinin kontrolünde vazife aldı.

Osmanlı kültürüne ve kaynaklarına vukufiyeti, tetkiklerinde titizliğiyle ve tevazusu ile tanınan Bekir Kütükoğlunun Çeşmizade Tarihi, Osmanlı – iran Siyasi Münasebetleri, Katip Çelebi Fezlekesinin Kaynakları adlı basılı eserlerinden başka çeşitli ansiklopedi ve dergilerde yayınlanan makaleleri ve tebliğleri de vardır. islam Ansiklopedisine yazdığı Vekayinüvis maddesi bunun örneklerindendir.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …