Vatandaşlık Nedir

Vatandaşlık Nedir

insan haklarının korunmaması ile ortaya çıkan sorunlar nelerdir Toplumda huzur ve güven kalmaz Devlete güven azalır. Güçlüler güçsüzlerin hak ve özgürlüklerini elinden alır, ezer. Toplumdaki insanlar rarsında sınıf ayrıcalığı ortadan kalkar

Olumsuz durumların ortaya çıkmaması için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Çocuklarımızı haklarını bilen, koruyan , bilinçli birer birey olarak yetiştirmeliyiz.

insan haklarını korumanın sonuçları nelerdir Yasadışı davranışlar azalır. Yönetim kolaylaşır. insanlara ve devlete güven artar. Vatandaşlar daha bilinçli sorumlu ve onurlu olurlar. Meclisler, devlet organları, sivil kuruluşlar görevlerini daha rahat yaparlar. Yasalar işlerlik kazanır. Vatandaşlar olağanüstü durumlarda hizmetlere gönüllü katılırlar. insanlarda paylaşım arar. Savaşlar azalır, barışçı bir ortam doğar

Hak ve özgürlüklerin korundauğu toplumlarda bireyler mutlu, huzurlu, yaratıcı ve birbirlerinin hak ve özgürlüklerine karşı saygılı olurlar.

insan hakları kaç şekilde korunabilir, bunlar nelerdir insan haklarının ulusal düzeyde korunması Anayasa ve yasalar insan haklarının korumakla yükümlü devlet organları insan haklarının korunmasında sivil toplum kuruk-luşları ve işlevleri insan hakları dayanışma kurulları ve işlevleri

insan haklarının uluslar arası düzeyde korunması Uluslar arası kuruluşlar Uluslar arası belgeler Uluslar arası gönüllü kuruluşlar insan haklarının ulusal düzeyde korunmasının açıklayınız

Anayasa ve yasalar
Anayasa devletin şeklini ki,şilerin haklarını ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organlar arasındaki ilişkileri belirten ve en genel hukuk kurallarını içeren yazılı kanundur.Yasalar anayasaya göre düzenlenir.

Kişilerin hak ve özgürlükleri anayasada düzenlendiğine göre bu hak ve özgürlüklerin tanımlanması, açıklanması ve korunması ile ilgili maddelerin bulunması gerekir.

insan hakları anayasada temel hak ve ödevler adı altında 3e ayrılmıştır

Kişi hakları ve ödevleri
Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
Siyasal haklar ve ödevler

Anayasanın 10. madesi Herkes din, dil, ırk, düşünce, cinsiyet, inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünda eşittir.

Bu maddeyle herkesin eşit haklara sahip olduğu, kimseye ayrıcalık ta nınmayacağı belirtilmiştir.Kişileri suçlamaya veya cezalandırmaya bağımsız mahkemeler kara verir. Devlet organları işlerine bu ilkeye uygun hareket ederek devam ederler. Anayasanın 40. maddesi Anayasa ile tanınmış hak e hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Kişilerin resmi görevliler tarafından uğrayacağı zarar devlet tarafından ödenir.

insan haklarını korumakla yükümlü devlet organları nelerdir
Anayasa 40. maddesiyle insan haklarını koruma görevini devlete ver- miştir. Devlet organları yasama, yürütme ve yargı organlarıdır.

Yasama organı insan haklarını koruyan , güvence altınına alan yasaları çıkarır, insan hakları ile ilgili sorunları tartışır. Bu görevini TBMM ile yerine getirir.

Yürütme organı her türlü koruyucu yönetsel önlemi alır. Gerektiğinde zor kullanarak hakları korur. Örneğin devletin teröristlere karşı silah kullanma yetkisi vardır.Yürütme organı Türk Silahlı Kuvvetlerini kullana rak hak ve özgürlüklerin korunmasını sağler. Bunu şehirlerde polis, köylerde jandarma yerine getirir.

Yargı organı haksızlığa uğrayanların haklarını korur. Suçluların yasalara göre cezalandırılmasını sağlar. Yargı görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir.

insan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşları ve işlevlerini açıklayınız
insan hakları sadece devletin koruması ile yeterince korunmayabilir. Bu durumlarda devreye sivil toplum kuruluşları girer. Bu kuruluşların insan haklarını gündeme getirme, bu konuda kamuoyu oluşturma, devletin organlarına yardımcı olma gibi işlevleri vardır. Bu kuruluşların insan haklarının ihlali durumunda kısa sürede geniş toplum kesimlerine ulaşabilme gibi özellikleri vardır

Çağdaş demokrasinin tüm kurum ve kualları ile gerçekleştirilebilmesi için sivil toplum kuruluşların geliştirilip, güçlündirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla gönüllü üyelik esasına göre etkinlikte bulunan, demokratik toplum sal hareketlere öncülük eden, sivil toplum kuruluşları desteklenmektedir. Ülkemizde insan haklarının kornmasıyla ilgili dernekler, vakıflar ve sendikalar bulunmaktadır. Bunlar, Tüketici Haklarını Koruma Derneği, insan Hakları Koruma Vakfı, Çevre Koruma Vakfı, Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı gibi kuruluşlardır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …