Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tbmm, Türkiye Cumhuriyetinin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır

Milletvekili seçilebilmek için, en az ilköğretim mezunu olmak ve ayrıca, Anayasada yazılı diğer seçilme yeterliliklerine sahip olmak gerekir. Tbmm üyeleri, yasama dokunulmazlığına sahiptir.

2008 yılı bütçesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne öngörülen ödeneğin 370 milyon 168 bin Ytl olduğu açıklandı Tarihçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk üyeleriAna madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu Daha çok bilgi için Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem

Atatürk, istanbulun işgalinden üç gün sonra, 19 Mart 1920 tarihli bildiriyi yayımladı. Bildiride, Olağanüstü yetkiler taşıyan bir Meclisin Ankara'da toplanacağı, Meclis'e katılacak üyelerin nasıl seçilecekleri, seçimlerin engeç onbeş gün içinde yapılması gereği, kesin ve kararlı ifadelerle yer alıyordu.

23 Nisan 1920 tarihinde, Parlamento geleneklerine göre, en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey 1845, Başkanlık kürsüsüne çıktı ve konuşma yaparak Meclis'in ilk toplantısını açtı.

Bu Yüksek Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allahın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip, kendi kendisini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek, Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum.

Bu açış konuşmasında, milli egemenliğe dayalı yeni Türk parlamentosunun adı da Büyük Millet Meclisi olarak konulmuştu. Bu ad herkesçe benimsedi. Daha sonra Atatürk'ün tüm konuşmalarında yer aldığı şekliyle ve ilk kez 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesinde de yazılı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tbmm adı kalıcılık kazandı.

Tbmm, 24 Nisan 1920 günü yaptığı ikinci toplantısında Mustafa Kemal Paşa'yı Atatürk, başkanlığa seçti. Mustafa Kemal Paşa, kendi öncülüğünde kurulan Tbmmnin başkanlığını Cumhurbaşkanı seçildiği gün olan 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürdü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi amblemi Tbmmnin, temel işlevi, tartışma ve değerlendirme ortamı içinde, kanun koymak kaldırmak yapmak ve yürütmeyi denetlemektir. Meclisin tüm çalışmaları, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütülür.

Anayasaya göre, Tbmmnin görev ve yetkileri genel olarak şöyledir Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek

Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek Bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek

Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yapısı Atatürk ve ekibi Tbmm binasından çıkarken.Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.

Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim

Her 5 yılda bir yapılması öngörülen Milletvekilliği Genel Seçimleri ile her ilden yasalarda belirtilen miktarda üye Yüksek Seçim Kurulu kararı ile mazbata alarak Meclis üyeliğine hak kazanırlar.

Siyasi partiler mecliste elde ettikleri koltuk sayısına göre Hükümet, ana muhalefet ve muhalefet olarak görev alırlar Tbmm içtüzüğü Bu makale ile ilgili orjinal metin, VikiKaynak'ta bulunmaktadır Tbmm içtüzüğü5 Mart 1973 tarihinde 584 sayılı karar numarası ile Resmi Gazete'nin 13 Nisan 1973 tarihli 14506'ıncı sayısında yayınlanan karar ile belirlenen içtüzük Tbmm'nin yapısı ve işleyişini tarif etmektedir.

Her yeni yasama döneminde Başkanlık seçimi yapılıncaya değin en yaşlı üye Başkan, en yaşlı ikinci üye Başkanvekilliği yapar. Bir yasama döneminde 2 defa başkanlık seçimi yapılır. ilkinde 2 ikincisinde 3 yıllığına başkan seçilir. Tbmm Başkanı Cumhurbaşkanı'na gerekli hallerde vekalet eder.

21 Ekim 2007 Tarihli Referandumla genel seçimlerin 4 yılda bir yapılması benimsendi Tbmm Başkanlık Divanı Bir Başkan dört başkanvekili yedi katip üye üç idare amirinden kurulur.

Siyasi Partilerin temsili Türkiyedeki siyasi partilerin listesi Türkiyenin, en eski partisi ise 21 Mayıs 1889’da ittihad-ı Osmani adı altında padişah II. Abdülhamit'i tahttan indirmek amacıyla kurulan dernektir. Sonradan ittihat ve Terakki Cemiyeti adını alan bu örgüt II. Meşrutiyet'in ilanının ardından 18 Ekim-8 Kasım 1908 tarihleri arasında toplanan kongresinde siyasi fırka parti haline geldiğini ilan etti.

Tbmmde en az yirmi milletvekili ile temsil edilen siyasi partiler grup kurma hakkına sahiptir. Genel seçimlerde Milletvekili çıkartan ancak grup kurmak için yeter sayıya sahip olmayan siyasi partiler Tbmm Başkanlık Divanı, Tbmm Danışma Kurulu ve komisyonlarda temsil edilemezler

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …