Numen Nedir

Numen Nedir? Numen Ne Demek?

Numen Nedir? Nesnenin kendisi, görüngü karşıtı Kantın modern felsefesinde, insanlar duyularla bağlı olduğundan nesnenin görünüşünü, olayları bilebilir, nesnenin özünü bilemezler, onu yalnız düşünebilirler.

Numen Nedir? Numen Ne Demek

  • Numen; bir felsefe terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.
  • Nesnenin kendisi, görüngü karşıtı

Numen Hakkında Bilgiler

Numen (Noumenon) veya Ding an sich, yani “kendinde olan şey”, Kant felsefesinde fenomenin ötesindeki bilinemez ve tanımlanamaz “gerçeklik”, “gerçek bilgi” manasındadır. bilginin imkânı ya da imkânsızlığına yönelik düşünceler çerçevesinde, özne’nin ilişki kurduğu nesnenin görüntüsünün ardındaki gerçek özünü tanımlama çabası olan numen, somutun ifade bulduğu “fenomen”‘in karşıtı olup, varoluşsal özü ifade eder. Herhangi bir varlığın algımızdan bağımsız, kendi içinde oluşur.

Etimolojik olarak Yunanca “nous”dan (akıl) gelmektedir. Çoğulu Noumena`dır. Her ne kadar bazı yazarlar “noumena”yı kullanmayı daha uygun görmüş olsalar da sadece tekil veya çoğul hâlinin kullanımı bile sorun yaratmaktadır. Zira “numen”, algıladığımız fenomenin ötesindeki bilinemez gerçeklik olduğu için, gerçekte “tekil” veya “çoğul” olma hâli yani ferdiyet de bir numendir. Kant felsefesinde numenin karşıtı fenomendir; çünkü fenomen algılarımızla oluşturduğumuz dünya, algılarımızla kavradığımız “gerçeklik” ve “bilgi”dir.

Alman düşünürü Kant’a göre öz, kendinde şey ve phenomenon karşıtı olarak numendir. Asla bilinemez. Bizler sadece nesnelerin görünüşlerini bilebiliriz, kendinde ne olduklarını bilemeyiz.

Kant bu konudaki düşüncelerini ve görüşlerini “Saf Aklın Eleştirisi” isimli eserinde belirtmiştir.

Numen Anlamı Kısaca Tanımı:

Nesne: Öznenin dışında kalan her konu, obje. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.

Karşıt: Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Görüngü: Duyularla algılanabilen her şey, fenomen, numen karşıtı.

Felsefe: Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü. dünya görüşü. Bir konuda soyut düşünüş. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.

Fenomen: Olay. Görüngü.

Bilinemez: İnsan aklıyla bilinemeyen şey.

Tanım: Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Bilgi: Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf.

Manas: Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo).

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …