infak Nedir

infak Nedir

infak Nedir? infak Ne Demektir? infak Nedir Kısaca? infak Ne Demek? infak Hakkında Bilgi?

infak Nedir, Helal yollarla elde edilen malı, ihtiyaca ve dinin gerekli ya da hoş görüldüğü yerlere harcama, sarfetme. Allah’ın bir rızık olarak verdiği görünür-görünmez (zahir-batın) nimetleri yayma.Kelime arapça kökenli olmakla beraber, islami bir terim muhtevası kazandığından bütün müslüman halklar tarafından aynı kapsamla kullanılır olmuştur. Arapçadaki kökü ne-fe-ka fiilidir.

Bu kök çıkma ve gitmeyi ifade eder. Arap tavsanının çıkış deligine nafika imandan çıktığı için ya da kalbinden iman çıktığı için insana münafık, pantolonda ayağın çıkış yerine neyfak, azığın bitip tükenmesine infak yerin altından çıkış yeri olan tünele nafak denir ki, bunların hepsinin kök, mana ile ilişkisi vardır. Insanın şeran bakmakla yükümlü olduğu kimselere elinden çıkarıp vermekle yükümlü olduğu malı mükellefiyete de nafaka’ denir ki, bunun da bu kökle ilişkisi açıktır.

Terim olarak giriş paragrafındaki anlamların tümünü bünyesinde bulunduran infak, tanımdan da anlaşılacağı gibi, insanın sahip olduğu bilgiyi (faydalı ilmi) yayma ve öğretme anlamına da gelir. Mesela Kur’an-ı Kerim’in daha ilk girişinde (2/3) kurtuluşa eren mü’minlerden sözeden, bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler ayeti infak a bu anlamı da yüklemiştir. Ve bu ayet aslında infakta bulunması gereken özelliklere deişareti ile dikkat çeker

Ayette ki min = den eki, infak edenin sahip olduğu herşeyi verip yoksul kalmasını ve savurganlık etmesini değil, bir kısmını vereceğini, ma = şey ifadesi, sadece maddi varlıktan değil, ilim gibi manevi varlıklardan da infak edileceğini, Allah’ın bizim rızık olarak verdiklerimiz ifadesi, infak ta başa kakma ve minnet duygusunun olamayacağını, çünkü verenin aslında Allah’ın malından verdiği, infak ederler ifadesi de, hem başka harcamalar için değil ihtiyaç (nafaka) için verirler, hem de, verdikleri çok az olmayıp bir ihtiyacı karşılayacak kadar olur anlamına verir ki, infakın asıl özellikleri de bunlardır. Bu nitelikleri taşıyan infakın, yapıldığı yön (cihet) zaman ve şartlar itibari ile kendi içinde bir meratibi (hiyerarşisi) vardır.

Mesela bir yönüyle infakın farz, (vacip) ve mendup olanları vardır ki, bu sıralamaya göre infakın farz olanlarının başında zekat gelir. Insanın kendine bakması ve çoluk çocuğuna yapacağı harcama (nafaka) da ikinci derecede farz olan infak tır. Üçüncü farz infak ise cihat için yapılacak harcamadır. Bütün çeşitleriyle sadakalar ise infakın mendup (hoş ve arzulanan) kısmını oluşturur.

(Kurtubî I/179) Infakın tüm çeşitleri ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de ikiyüze yakın ayet-i kerime vardır ki bu, islam toplumundaki maddi transfer, mülkiyet seyyaliyeti, servet törpülenmesi, gelir hatta servet dağılımı, olandan olmayana transfer (sosyal güvenlik ödeneği) kısaca sosyal adaletin hangi boyutlarda motive edildiğinin belirgin bir göstergesidir, infakın mekruh ve haram olanı ise olmaz. Çünkü bu terimin anlamı bütünüyle olumludur. Mekruh ya da haram olan harcamalara infak değil israf’, savurganlık vs. denir.

Ancak infakin sadece teberru (tatavvu) şeklindeki harcamalara denebileceği, zekatı içine almayacağı da söylenmiştir. Fakat birinci görüş daha doğrudur.( Razî 2/3. ) Diğer bir yönden infakın hiyerarşisini Allah Rasülü (s.a.) bir hadisleriyle açıklar Gelip, bir dinarım var (ne yapayım?) diye soran birisine: kendine harca (infak et) buyurdu. iki dinarım varsa Ev halkına harca

Üç dinarım varsa? Hizmetçine (çalıştırdıklarına) harca. Dört dinarım varsa Ebeveynine harca. Beş dinarım varsa? Yolunlarına harca. Altı dinarım varsa? Allah yolunda harca, buyurdu el-Bakara suresi 2/215. ayeti bu hiyararşiye daha net bir sıra çizer: Ne infak edeceklerini sana sorarlar. De ki, hayır olarak infak ettiklerinizi ebeveyninize, yakınlarınıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara (harcayın) Bir başka hadis-i şerif aynı derecelemeye değişik sartlara göre biraz değişik bir sıra çizer: kişinin infak deceği en hayırlı para (dinar) çoluk çocuğuna harcadığı, Allah yolunda (cihadda) bineğine harcadığı, yine Allah yolunda arkadaşlarına harcadığı paradır.

Bir diğerinde ise Allah yolunda (cihadda) infak ettiğin bir dinar, bir köle azat etmek için infak ettiğin bir dinar, bir yoksula sadaka olarak verdiğin bir dinar ve çoluk çocuğuna harcadığın bir dinardan ecri en büyük olanı çoluk çocuğuna harcadığındır( Kurtubi I/179) denir.Rasülullah’ın hadislerinde de her çeşidiyle infak vurgu ile tavsiye ve teşvik görür.

O herkesin, yarım hurma ile de olsa kendisini kurtarması gerektiğini, sadakanın rızkı çogaltacağını, ömrü ve malı artıracağını, Rabbin gazabını dindireceğini, zafere sebep olacağını, malın bereketi olduğunu söyler. Zaten Allah da (c.c.) yapılan bir infakın yerinin Allah tarafından doldurulacağını haber verir. (34/39) Yine Allah Rasulü (s.a.) infak etmeyenin rızkının daraltılacağını, cömertliğin Allah’ın ahlakından olduğunu, yoksullara arka çıkmanın kötü ölümü engelliyeceğini, sadakanın (bir paratöner gibi) belayı önlediğini… bildirir.Kısaca bütün çeşitleriyle infak Islamın ikinci temel unsuru, köprüsü ve dünyayı düzene koyma aracı olarak görülür.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …