iktisat Nedir

iktisat Nedir

iktisat Ne Demek? iktisat Nedir Kısaca? iktisat Ne Demektir? iktisat Hakkında Bilgi?

iktisat Ne Demek,iktisat insanların malları istihsal (üretim) etmek ve bunları istihlak (tüketim) edilmek üzere toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak için kıt veya sınırlı istihsal kaynaklarının (toprak, işgücü, makina gibi sermaye malları, teknik bilgi) ne şekilde kullanıldıklarını inceleyen bir bilim. Para kullanılarak veya para kullanılmadan, insanlar arasında mübadele muamelelerine sebeb olan faaliyetlerin tetkiki. Servetin incelenmesi. Kısaca üretim ve tüketim faaliyetlerinin nasıl düzenlendiğinin incelenmesi, şekillerinde de ifade edilebilir.

iktisat, sosyoloji, siyaset ilmi, psikoloji ve antropoloji gibi ilimlerle de çok yakın münasebet içerisindedir. iktisat, tarihi tetkiklerden geniş ölçüde faydalanır. iktisatla ilgili çeşitli konular arasında istatistiki bilgilerin özel bir önemi mevcuttur. ihtimal ve istatistiğe ait matematik metodların en önemli tatbikatı iktisat sahasındadır. Temel iktisat prensiplerinin anlaşılmasında en önemli faktör ise ampirik delillerin dikkatli bir şekilde tahlil edilmesidir.

iktisat kendisi ile ilgili sosyal ilimlerin muhteviyatından istifade ettiği gibi diğer sosyal ilimler de iktisattan faydalanmaktadır.

Genel manada iktisat şu soruların cevabını aramaktadır: Hangi mallar ne miktarda üretilmelidir? Bu mallar ne suretle istihsal edilecektir? Bu mallar kimin için istihsal edilecektir?

iktisatın Sahasına Giren Ana Mevzülar iktisadi hayatın temel olayları ve müesseseleri; kullanılan aletler; milli gelir, milli gelirin bu faktörlerle olan bağlantıları refah ve depresyonların sebep ve neticeleri; tasarruf ve yatırımların karşılıklı tesirleri; satınalma gücünün gelir ve istihdama tesir etme durumları; para siyaseti ile maliye siyasetinin ilişkileri, sebep ve sonuçları; iktisadi gelişme ve iktisadi büyüme; kalkınmada ekonomik denge, optimum denge;

rekabet şartları; arz talep durumları; milli gelirin teşekkülü; fiyatların tahlili (Mikro iktisat); gelir bölüşümünün tahlili, sebep-sonuçları; ücretler; kar, faiz ve rant; milletlerarası ticaretin, ekonomik ilişkilerin tahlili, ülkelerin ekonomik yapılarının (gelişmiş, azgelişmiş, gelişmekte olan) sebep ve neticeleri bakımından incelenmesi, enflasyon, deflasyon vs. gibi konular iktisat ilminin inceleme sahası içinde bulunmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …