ihram Nedir

ihram Nedir

ihram Ne Demektir? ihram Nedir Kısaca? ihram Hakkında? ihram Ne Demek? ihram Nedir? ihram Hakkında Kısaca?

ihram Ne Demek, ihram Hac dışında yapılması mübah olan bazı şeyleri kendisine haram kılmak demektir. Hanefilere göre, ihram haccın rüknü değil şartıdır. Bu da niyet ve telbiye ile gerçekleşir. Hac veya umreye yahut her ikisine niyet etmek ve Allah için telbiye getirerek ihrama, girmekle hac ibadeti başlamış olur.

ihrama girerken yapılması sünnet veya müstehap olan fiillerin başlıcaları şunlardır Abdest veya boy abdesti almak. Temizlenmek için abdest veya boy abdesti alınır. Hz. Peygamber ihram için boy abdesti almıştır (ez-Zeylai, Nasbu’r-Raye, III,17). Bu, temizlenmek için olup, taharet (abdestlilik) için değildir. Bu yüzden, hayızlı ve nifaslı kadınlar da bunu yaparlar. ibn Abbas’ın merfü olarak naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur: Nifaslı ve hayızlı kadınlar boy abdesti alır, ihrama girer, Beytullah’ı tavaf dışında, haccın bütün menasikini ifa ederler (Tirmizi, Hac, 98 Ahmed b. Hanbel, I, 364 Ebü Davüd, Menasik, 9). Diğer yandan Hz. Peygamber (s.a.s), Esma binti Umeys’e nifaslı (lohusa) iken boy abdesti almasını emir buyurmuştur (Müslim, Hac, 109, 110).

ihrama, girecek kimsenin tırnaklarını kesmesi, tıraş olup, bıyıklarını kısaltması, koltuk altlarını ve edep yerini tıraş etmesi müstehaptır..

Erkekler, dikişli elbiselerini çıkarır ve birisi göbekten aşağısını örtmek, diğerini omuzuna almak üzere iki temiz ve yeni peştemela bürünür. Başı açık, ayakları çıplak olup, terlik veya nalın giyebilir. Hadiste şöyle buyurulur: Sizden biriniz, bir izar (alt peştemal), bir rida (üst peştemal) ve iki nalınla ihrama girsin. Nalın bulamazsa, mest giysin, mestlerin topuklarından aşağısını ayırsın (eş-Şevkani, a.g.e, IV, 305). ibn Abbas rivayetinde topuklardan aşağısını ayırma ifadesi yoktur (Buhari, Hac, 21 Müslim Hac, 1-3 Darimi, Menasik, 31 Tirmizi, Hac, 19 Ahmed b. Hanbel, I, 215, 221, 228, 279, II, 3, 4, 8, 34, 47).

ihrama giren kadınlar, elbiselerini çıkarmazlar başlarını ve ayaklarını açık bulundurmazlar. Yalnız yüzleri açık bulunur, telbiye ederken seslerini yükseltmezler.

Çoğunluğa göre, ihramdan önce bedenini kokulamak caizdir. Hanefi ve Hanbelilere göre, elbiseyi kokulamak caiz değildir. Şafiiler elbise konusunda da aksi görüştedir. Delil, Hz. aişe’den nakledilen şu hadistir: Ben Nebi (s.a.s)’i, ihrama girerken bulabildiğim en güzel koku ile kokuluyordum(Buhari, Hac,18, Libas, 79, 81 Müslim, Hac, 37 Darimi, Menasik, 10 Tirmizi, Hac, 77). Buna göre, kokunun eserinin ihramdan sonra devam etmesinde bir sakınca yoktur. Ancak artık ihram, süresince yeniden kokulanmak, hatta kokulu sabun kullanmak caiz görülmemiştir.

ihram namazı. Boy abdesti veya abdest alındıktan ve ihramdan önce ittifakla iki rekat ihram namazı kılınır. Delil şu hadistir: Nebi (s.a.s) Zülhuleyfe’de iki rekat namaz kıldı, sonra ihrama girdi (ez-Zeylai, age, III, 30 vd.). Bu namazın birinci rekatında Kafirün, ikinci rekatında ise ihlas suresini okumak sünnettir. Maliki ve Hanbelilere göre, ihrama farz namazın arkasından girilir. Çünkü ibn Abbas (r.a)’tan, Resulullah’ın böyle yaptığı nakledilmiştir.

Telbiye. Hanefilere göre, ihram namazından sonra telbiye getirilir. Çünkü Hz. Peygamber böyle yapmıştır. Efdal olan da budur. Vasıtaya bindikten sonra telbiye getirip, sonra niyet edilebilir (ez-Zeylai, age, III, 21). Telbiye şudur:

Lebbeyke Allahumme Lebbeyk, Lebbeyke La şerike Leke Lebbeyk. Inne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülke, La şerike leke (Buhari, Hac, 26, Libas, 69 Müslim, Hac,147, 269, 271 Darimi. Menasik, 22, Tirmizi, Hac, 97).

Hanefilere göre bir kimse mikatta niyet ederek telbiye getirince ihrama girmiş olur. Telbiye, yolda, iniş çıkışlarda, yol arkadaşlarıyla karşılaşmalarda namazların ardından tekrarlanır ve zaman zaman ses yükseltilir. Telbiye, Malikiler dışında çoğunluğa göre, Kurban bayramı günü Akabe cemresine ilk taşın atılmasıyla kesilir. Çünkü Hz. Peygamber böyle yapmıştır (Nesai, Menasik, 229, ibn Mace, Menasik, 69 Ebü Davud, Menasik, 27, 28 Tirmizi, Hac, 78, 79). Ancak taşlamadan önce tıraş olunursa, telbiye kesilir. Umre yapan ise tavafa başlamakla telbiyeyi keser

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …