ihracat Nedir

ihracat Nedir

bir satışın ihracat sayılabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekli satışların yabancı bir ülkeye yapılması iki taraflı ve çok taraflı ticaret anlaşmaları ile getirilen koşullara uyum yükümlülüğü alışverişte bir yabancı paranın sözkonusu olması malların taşınması

en geniş anlamda ihracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına geliyor. dar anlamda ise, yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik türklere yapılan mal satışlarını ve sözkonu su malların bu amaçla yurtdışına gönderilmesini ifade ediyor.

malın varış ülkesine ithal edilmesi ile ilgili gümrük vergisi, katma değer vergisi ve varsa başka türlü vergiler ve diğer ithalat formaliteleri

malın çıkış yerinden varış yerine kadar maruz kalabileceği risklere karşı sigorta edilmesi, ödemelerde/bedellerin tahsilinde bankacılık sisteminin devreye girmesi

ihracat desteklerinden yararlanabilmek için gerekli koşullara uyum kapsamının bu kadar geniş olması nedeniyle, Dünyanın bütün ülkelerinde, ihracat mevzuatı, gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı, standardizasyon mevzuatı, teşvik mevzuatı, katma değer vergisi mevzuatı gibi birçok bağlayıcı mevzuat tarafından ayrıntılı bir şekilde düzenleniyor. bütün ülkeler özellikle dünya ticaret örgütü ve diğer uluslararası örgütlere üye olan ülkeler bu tür mevzuat düzenlemelerinde, iki taraflı ya da çok taraflı ticaret anlaşmaları ve uluslararası ticari teamüllere uygun hareket etme gayreti içerisinde oluyor.

nasıl ihracatçı olursunuz
gerçek ya da tüzel kişi, tacirler ile esnaf ve sanatkarlar vergi mükellefi olmaları tek vergi numarasına sahip olmaları ve ilgili ihracatçı, birliğine üye olmaları koşulu ile ihracatçı olabilir. ihracatçı olmak için herhangi bir belge veya izin sertifikası sahibi olmak gerekmiyor. ancak ihracat işlemlerinin tekemmül ettirilebilmesi için, ilgili kuruluşların, ticaret ve sanayi odalarına, esnaf ve sanatkar odalarına, ihracat edilecek ürünle ilgili ihracatçı birliğine üye olmaları gerekiyor

ayrıca, türk ticaret kanununun gereği olarak, gerçek veya tüzel kişi ve tacirlerin faaliyet alanları ve ana sözleşmeleri ticaret sicili gazetesinde tescil ve ilan edilenlerle sınırlı olduğundan, ticaret sicilinde belirtilen alanları dışında kalan bir ürünü ihraç etmek istediklerinde, faaliyet alanları ile ilgili gerekli düzeltmeyi yaptırmaları gerekiyor.

kaç çeşit ihracat var
türkiyenin ihracat rejimi kararı ve buna bağlı diğer mevzuatlarda ihracat üç grup altında ele alınıyor

kayda bağlı ihracat
özelliği olan ihracat
özelliği olmayan ihracat

ihracat ya da ihracat için üretim yapan firmalar yapacakları ihracatın, bu gruplardan hangisinde yer aldığını bilmeleri gerekiyor. yapılacak bir ihracatın bu gruplardan hangisinde yer alacağı ise aşağıdaki hususlardan biri ya da birkaçı tarafından belirleniyor

ihraç edilecek malın cinsi
ihracatın yapılacağı ülke
kararlaştırılan ödeme şekli
kararlaştırılan ticaret şekli

kayda bağlı ihracat
bazı malların ihracatındaki gelişmelerin hükümet makamları dış ticaret müsteşarlığı tarafından yakından takip edilmesi gerekiyor. bunun nedenlerini

takip konusu malların ticaret politikaları açısından taşıdığı stratejik önem, uluslararası anlaşmalar dolayısıyla türkiyenin yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğini takip etmek, türk firmalarının ticari menfaatlerini daha etkin koruyabilmek olarak sıralamak mümkün.

bir malın ihracatı kayda tabi ise, ihracatı yapan kuruluşlar ihracattan önce bunu bağlı bulundukları ihracatçı birliğinde kayda aldırmak zorunda. ihracatın ihracatçı birliklerince kayda alınması belirli bir sisteme göre ihracat istatistiklerinin tutulması, gümrük beyannamesi üzerine kayda alınmıştır meşruhatının konulması ve kayda alınan ihracat istatistiklerinin belirli periyotlarla dış ticaret müsteşarlığına bildirilmesi anlamına geliyor. ihracat resmi kararına göre aşağıdaki ihracatlar kayda tabi

ihracatında dfif destekleme ve fiyat istikrar fonu kesilen mallar fındık ve ham deri ihracatında, bu ürünlerin işlendikten sonra ihracını teşvik etmek veya işlenmemiş halde düşük bir katma değerle ihraç edilmesini önlemek amacıyla ihracat miktarları üzerinden belirli bir fon alınıyor. bu ürünleri ihraç eden firmalar, gerekli fon miktarını dfif hesabına yatırmak zorunda.

özel hesaplar çerçevesinde ihracat
polonya ve çek cumhuriyetlerine yapılan ihracatların bedelleri, bu ülkelerden döviz olarak getirilmeyip, bedelin iki ülke merkez bankaları arasında kurulmuş özel hesap ilişkisi çerçevesinde tc. merkez bankasından tahsil edilmesi mümkün

böyle bir bedel tahsili için, polonya veya çek alıcılarla türk satıcıların, bedelin özel hesaplardan tahsil edileceği üzerinde anlaşmış olmaları ve bu hükmün akreditifte edilmiş olması gerekir. doğal olarak böyle bir anlaşmanın yapılması için, ilgili tarafların özellikle polonyalı veya çek alıcıların kendi ülkelerindeki kamu otoritelerinden gerekli ön izni almış olmaları ve ona göre akreditif açtırmaları gerekiyor.

polanyalı veya çek alıcılarla özel hesap kapsamda anlaşma yapmış olan firmaların, akreditif ve başvuru formu ile birlikte bağlı bulundukları ihracatçı birliği genel sekreterliği vasıtasıyla dış ticaret müsteşarlığından gerekli izni aldıktan sonra fiili ihracat işlemlerine başlamaları gerekiyor.

rusya federasyonu ile yapılan doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat ihracat bedelinin rusya federasyonu ile yapılan doğalgaz anlaşması çerçevesinde, bu hesaptan yurda getirilmesine imkan veren bir özel hesap uygulaması. rusya federasyonuna ihraç ettiği malların bedelini bu hesaptan yurda getirmek isteyen firmaların, rus alıcılar ile bu konuda anlaşmaya varmaları ve bu hususun akreditif metnine yansıtılmış olmasını sağlamaları

gerekiyor. doğal olarak, rusya federasyonunda yerleşik ithalatçın da bu konuda kendi hükümet organlarının onayını almış olma zorunluluğu bulunuyor.

rus alıcıları ile bu kapsamda anlaşma yapmış olan türk firmaları, açılmış olan akreditifle birlikte bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine başvurmak suretiyle dış ticaret müsteşarlığından gerekli izni aldıktan sonra fiili ihracat işlemlerine başlamaları gerek.

kota kapsamındaki ürünlerin ihracı
belirli tekstil ve hazırgiyim ürünleri abd ve kanadaya ihracı bu ülkelerle yapılan iki taraflı anlaşmalar çerçevesinde kotaya tabi. kota kapsamındaki ürünleri bu ülkelere ihraç etmek isteyen firmalar, abdye ihracatta, yabancı faturalarını, kanadaya ihracatta ise ihracat bilgi belgesini bağlı bulundukları ihracatçı birliğine onaylatarak kendilerine kota tahsisatı yaptırmalılar. kota kapsamındaki ürünlerle iştigal eden firmaların kota mevzuatı konusunda geniş bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekiyor.

kayda bağlı diğer ihracat türleri birleşmiş milletler tarafından Ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere yapılan ihracat bitkisel ve hayvansal ürünlerin ekolojik metotlarla üretilmesine ilişkin yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz ürünlerin ihracatı,

işlem görmemiş veya işlem gördüğü halde dökme veya varille satılan zeytinyağı ihracatı meyan kökü ihracatı ham lüle taşı ve taslak pipo ihracatı

diğerleri
özelliği olan ihracat bazı ihracat işlemleri, ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilmesi ve ticari operasyonların yapılışı açısından önem taşıyor. bu ihracat türleri ve bunlarla ilgili olarak firmaların dikkat edeceği hususlar şunlar

kredili ihracat
ihracatçı firmaların, alıcı partnerlerine, mal bedelini ödemeleri konusunda belirli bir süre tanımaları ve tanınan bu sürede ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilmesine olanak veren bir ihracat şekli. vesaik mukabili, mal mukabili ya da akreditifli ödeme şekillerine göre yapılan ihracatlarda, ihracat bedeli dövizleri fiili ihracattan itibaren belirli bir süre içinde türkiyeye getirip bir banka veya özel finans kurumuna bozdurma zorunluluğu var. kredili ihracat, ihracatçı firmalara bu zorunluluğa tabi olmadan ihracat yapabilme olanağı getiriyor. kredili ihracat, firmalara uzun vadeli ihracat bağlantısı yapma şansı veriyor.

kredili ihracat yapmak isteyen firmalar, yabancı alıcıları ile bir kredi sözleşmesi yaparak kredi sözleşmesinin orijinali ve bir tercümesi ile birlikte bağlı bulundukları ihracatçı birliği genel sekreterliğine başvurmalı. kredi sözleşmeleri şu özellikleri taşımalı

satıcı ve alıcı firmaların unvan ve adresleri sözleşmede belirtilmeli. alım satım konusu malın tanımı, tipi, kalitesi, standardı, miktarı, birim fiyatı ve toplam değeri belirtilmeli

kredi vadesi ve taksit sayısı dayanıksız tüketim malları için en çok iki yıl da Yanıklı tüketim malları ve yatırım malları için ise en çok beş yıl olmalı

önemli not
ihracatçı firmalar, kredi sözleşmesini düzenlerken, alacaklarını garanti altına alabilmek için, kredi kapsamındaki ihracatlarına karşılık, muteber bir b ankanın garantisini de şart koşabilirler veya alıcılarından banka avalli poliçeler talep edebilirler.

konsinye ihracat
malların kesin olarak satılmadan yurt dışına gönderilmesine, bir yıllık satış süresi tanınmasına, bu süre içinde toptan veya perakende olarak satılan mal bedeli dövizlerin kesin satışı müteakip, kambiyo mevzuatının verdiği süre içinde türkiyeye getirilmesine ve satılamayan malların vergisel yükümlülüklere takılmadan geri getirilmesine imkan veren bir ihracat türü. konsinye ihracatın şu tür faydaları var

firmalara, ihracat bedeli dövizleri yurda getirme süresi ile ilgili sınırlamadan kurtarıyor. malların belirli bir pazarda satış şansı olup olmadığını en az masraf ve formalite ile deneme şansı sağlıyor.

satılmayan malların türkiyeye geri getirilişinde gümrük vergisi ve kdv gibi vergi yükleriyle karşılaşılmamasını sağlıyor yabancı alıcıların iflası veya varlıklarının haciz edilmesi durumunda, ihracatçı firmaları Zarara uğramaktan kurtarıyor konsinye satışlar emanet bırakılan mal niteliği taşıyor.

emanet varlıkların haczedilmesi veya iflas masasına dahil edilmesi sözkonusu olmuyor mallarını konsinye olarak ihraç etmek isteyen firmaların doğrudan bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine başvurmaları gerekiyor. ihracatçı birlikleri, kendi inisiyatiflerinde olan konsinye ihracat izinlerini doğrudan, madde politikaları açısından önem taşıyan ürünler için gerekli izinleri ise dış ticaret müsteşarlığının görüşünü almak suretiyle veriyorlar. gümrük beyannamelerinin konsinye olarak tanzim edilmesi ve ihracatçı birliğine verilmesi ile başvuru yapılmış oluyor.

ithal edilmiş malların ihracı
türkiyeye yasal olarak ithal edilmiş ve ithalatla ilgili vergileri ödenmiş olan malların ihraç edilmesi mümkün. bu tür mallar ihraç edilirken bunlar için türk menşe şahadetnamesi verilmez. ancak, ab ülkeleri veya türkiyenin serbest ticaret anlaşması imzalamış olduğu ülkelere yapılan ihracatlarda, atr veya eur-1 belgesi düzenlenerek gümrük idarelerine vize ettirilmesi gerekiyor.

ihracat esnasında, malların ithal edildiğini gösteren belgelerle bunların vergilerinin ödenmiş olduğunu gösteren belgelerin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekiyor.

transit ticaret kapsamında ihracat
malların bir ülkeden alınıp bir başka ülkeye satılması şeklinde bir ticaret şeklini ifade ediyor. transit ticarette konu olan malların türkiyeye ithal edilmesi ve serbest dolaşıma girmesi sözkonusu olmuyor, malların satın alındığı ülkeden doğrudan satıldığı ülkelere sevkedilmesi sözkonusu

ancak, bu tür malların türkiyede bir antrepoya getirilmesi, antrepoda bir süre kalması, hatta ambalaj değişikliği gibi basit işlemlere tabi tutulması mümkün. örneğin, bir türk firması almanyadan satın aldığı bir makineyi türkiyeye ithal etmeden türkmenistanda yerleşik bir firmaya satarsa, bu işlemi transit ticaret kuralları çerçevesinde yapması gerekir.

transit ticaretin türkiyeyi ilgilendiren yönü para hareketleri. türkiyede transit ticaret yapan kişi ya da firma muhtemelen malı satın aldığı ülkeye alış bedeli kadar döviz transfer edip, malın satış bedeli kadar dövizi ise satışın yapıldığı ülkeden türkiyeye getiriyor. komisyon ve transfer giderleri çıktıktan sonra kalan pozitif bakiye ise transit tacirinin karını oluşturuyor. bazı transit ticaret uygulamalarında, transit tacirinin karını oluşturan net bakiyenin türkiyeye getirilmesi sözkonusu olabiliyor.

transit ticaret bağlantısı yapan türk firmaları, transitten doğan karlarını türkiyeye yasal olarak getirebilmeleri için, transit ticaret formalitelerini yerine getirmek zorundalar. bunun için yapacakları iş, transitle ilgili para hareketlerine aracılık yapacak olan bankayı belirleyerek kendisi ile temasa geçmeleri.

transit ticaretin şu özellikleri var türkiyeye bir mal ithalatı sözkonusu olmadığından ithalat formaliteleri ve ithalatla ilgili vergisel yükümlülükler mevcut değil.

benzer şekilde, türkiyeden bir mal çıkışı olmadığından ihracat formaliteleri de mevcut değilransit ticarete konu olan malların, türkiye üzerinden geçmesi ve geçici bir süre gümrük makamlarının izni altında antrepolarda depolanması istenilmedikçe, gümrük beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmuyor. ancak, transit tacirinin malların çıkış ülkesinden sevkedilmesi ve varış ülkesine ithal edilmesi ile ilgili formalitelerle yakından ilgili olduğu, bu yüzden hem malların çıkış ülkesi hem de varış ülkesinin dış ticaret rejimini yakından takip etmesi gerektiği hususu unutulmamalı.

bağlı muamele veya takas yoluyla ihracat malın malla, hizmetle değiştirilmesi, değişime konu olan malların değer olarak birbirine eşit olmaması durumunda, bakiye bedellerinin dövizle ödenmek suretiyle kambiyo hesabının kapatılmasına olanak veren uluslararası bir ticaret şekli. takas yolu ile ticaret yapmak isteyen firmaların, muamele ve takas başvuru formunu doldurarak bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin almaları gerekiyor.

takas şeklindeki ticari uygulamanın aşağıdaki özellikleri bulunuyor takas işlemlerinde bir yandan mal ihracatı bir yandan da mal ithalatı sözkonusu oluyor. ithal edilen mallar ithalat rejimine tabi olup ithalat esnasında g.v. ve kdv nin tahsil edilmesi gerekiyor. ancak, bu kapsamda yapılan ithalat vadeli bile olsa kaynak kullanımı destekleme fonuna tabi olmuyor. ihraç edilen mallarda ise ihracattaki vergisel yükümlülükler yürürlükte. takas izinlerinin süresi en çok altı ay.

takasın, takas tacirlerini, döviz alım kuru ihracat ile döviz satım kuru ithalat arasındaki aleyhte farktan korumak, döviz kıtlığından kaynaklanan ticari tıkanıklılığı aşmak gibi faydaları var.

ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat malların mülkiyeti devredilmeden yurt dışındaki firma ya da kullanıcılara kiraya verilmesi de sözkonusu oluyor. kiralama süresinin bitiminde, kiralanan malların geri getirilmesi gerekiyor. bu tür işlemlere ticari kiralama yolu ile ihracat deniliyor. burada ihraç edilen şey malın kendisi değil, bir hizmet. ancak, bu hizmetin satılabilmesi için kiralama konusu malların yurt dışına çıkartılması gerekiyor

örneğin, hasat mevsimlerinde biçerdöverlerin, hac mevsimlerinde uçak vb taşıt araçlarının veya gemilerin bu şekilde kiraya verilerek hizmetlerinin ihraç edilmesi sık sık görülen ticari kiralama olayları. bir malın ticari kiralama yolu ile yurtdışına gönderilebilmesi için, firmaların bağlı bulunduğu ihracatçı birliklerinden izin alması gerek. ihracatçı birlikleri bir yıl süre ile ticari kiralama izni verebiliyor. firmaların başvurusu halinde ayrıca bir yıl ek süre alınması mümkün.

ticari olarak kiralanan malların kira bedelleri, kambiyo mevzuatında belirtilen süre içinde kiralama süresinin bitimini müteakip bir ay içinde yurda getirilerek banka veya özel finans kurumlarına satılmak zorunda. kiralama süresi dolan mallar da bu süre içinde geri getirilmeli

yurt dışında kiraya verilen malların, malların fiili çıkışını müteakip kesin ihracına karar verilirse, bununla ilgili olarak ilgili ihracatçı birliği genel sekreterliğinden izin almak gerekiyor.

bedelsiz ihracat
numune, hediye, hibe, diplomatik misyon mensuplarının zati ve ev eşyaları, turistlerin veya bavul ticareti yapan yabancı uyrukluların yolcu beraberi olarak yanlarında götüreceği malların yurtdışına çıkartılmasına bedelsiz ihracat deniliyor.

bu tür ihracatlara bedelsiz denilmesinin nedeni, bunlarla ilgili olarak firmaların yurda döviz getirme ve bunu banka ve özel finans kuruluşlarına bozdurma yükümlülüğünün bulunmaması.

bedelsiz ihracatın ihracatçı ve sanayici firmaları en çok ilgilendiren yönü, ticari numunelerin kalıp ve desenlerin yurt dışına gönderilmesi ile ilgili. firmalar yurt dışındaki alıcılarına tanıtım ve reklam yapma amacıyla bu tür numune gönderdikleri zaman, bununla ilgili iki sorun var. bunlardan biri, bu malların bedelsiz ticari numune kapsamında yurtdışına gönderilmesi, ikincisi ise, malların varış ülkesinde ticari numune olarak değerlendirilerek vergilere ve çeşitli kısıtlamalara tabi olmadan giriş yapabilmesi. numune göndermek isteyen firmaların, bunların varış ülkesine hangi koşullarda gireceğini ilgili ülke makamlarından net bir şekilde öğrenmeliler.

genel olarak, dünyada birçok ülke, miktar ve değeri ticari teamüllerle belirlenen sınırları aşmayan ve numune olma özelliği dışında başka bir amaçla kullanım özelliği kaybedilmiş örneğin kalıcı bir şekilde numune damgası basılmış malların sorunsuz olarak giriş yapması ticari teamüllerden. ancak vergisel ve diğer ticari yükümlülükleri yerine getirmek koşulu ile numune girişlerine izin verilebiliyor.

türkiyeden diğer ülkelere numune veya başka amaçlarla bedelsiz mal götürmek veya göndermek isteyen firmalar, eğer bu malların değeri 10 bin doların altında ise, doğrudan gümrük idaresine başvurmak suretiyle bu malların çıkış iznini alabiliyorlar. bedeli 10 bin doların üzerinde olan malların yurt dışına çıkışı için ise, firmalar bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine başvurmalı.

bavul ticareti ya da yolcu beraberi satış şeklinde ihracat turistlere, yabancı ülkelerde ikamet eden türk uyruklu gerçek ya da tüzel kişilere vb. yapılan satışlar belirli koşulların yerine getirilmiş olması koşulu ile ihracat sayılıyor. ve ihracatın yararlandığı destek ve avantajlardan bunların da yararlanması sözkonusu oluyor. bu kapsamdaki satışlar 43 ve 61 seri nolu kdv genel tebliğleri çerçevesinde yapılmakta

61 sa yılı kdv genel tebliği kapsamında ihracat yapmak isteyen firmaların, öncelikle bu tebliğde belirtilen koşullara uymaları bağlı bulundukları vergi dairesinden izin belgesi almaları, bu kapsamdaki satışlarını tebliğle şekli ve usulü belirlenmiş özel faturalar kapsamında yapmaları, bu faturaların, malların fiilen çıkışının yapıldığı gümrük idaresine kadar mallarla birlikte refakat etmesi ve ilgili gümrük idaresi tarafından onaylanması, ayrıca alıcıdan tahsil edilen mal bedelinin bir banka veya özel finans kuruluşuna tevdi edilerek bozdurularak döviz alım belgesine bağlatılması gerekmektedir.

özelliği olmayan ihracat
kayda bağlı olmayan ve özelliği olan ihracat dışında kalan işlemler özelliği olmayan ihracatı oluşturuyor. herhangi bir türk firması herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan bir ürünü, kısıtlamaya tabi olmayan bir ülkeye, merkez bankasınca konvertibl addedilen bir para ile peşin döviz, mal mukabili, vesaik mukabili veya akreditifli ödeme şekillerinden biri ile yurt dışına gönderdiği zaman özelliği olmayan bir ihracat yapmış olur

özelliği olmayan ihracat, bu kapsamda yapılan ihracatın önemsiz olduğu anlamına gelmemeli. aksine özelliği olmayan ihracat toplam ihracatın çok büyük bir oranını oluşturuyor. ‘özelliği olmayan ifadesinin seçilmesi, ihracat formaliteleri açısından yeknesak kuralların dışında başka bir formalite gerektirmeyen ihracat işlemlerini ifade etmek için kullanılıyor.

hangi malların ihracı ön izne bağlıdır bazı malların ihracı, uluslararası anlaşmalar veya madde politikaları açısından bu mallarla ilgili kurumların ön iznine tabidir. sözkonusu malları ihraç etmeyi düşünen kuruluşların, ihracattan önce gerekli ön izni almaları gerekiyor. bu malların kayda bağlı, özelliği olan veya olmayan ihracat kapsamında ihraç ediliyor olması ihracatla ilgili ön izin gereksinimini ortadan kaldırmıyor. ihracı ön izne bağlı olan mallar ve ön izini vermekle yetkili olan kuruluşlar ise şunlar zaman zaman bunlara yeni ürün ve yeni kuruluşların da eklenmesi mümkün

ihracı yasak mallar var mı
türkiyenin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve madde politikalarının bir gereği olarak, bazı malların ihracı yasak. bu maddelere zaman zaman yenisi eklenebileceği gibi, bazı k Alemlerin de zaman içerisinde buradan çıkartılması sözkonusu

kültür ve tabiat varlıkları
hint keneviri
Tütün tohumu ve fidesi
tiftik keçisi

ihracı izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları Canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon

ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı

ozon tabakasının korunmasına dair viyana sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait protokoller ve değişiklikler kapsamındaki ihracat

ihracatı yasak olan doğal çiçek soğanları odun ve odun kömürü sığla liquidambar orientalis yalankoz pterocarya carpinifolia datça hurması phoenix the ophrasti crenter zeytin, incir, fındık,antep fıstığı, Asma sultani çekirdeksiz fidanları

ihracat sonrası yükümlülükler nelerdir ihracat fiilen gerçekleştikten sonra ihracatçı firmaların başlıca yükümlülükleri şunlar

mal bedeli tahsil edilmemişse bunu tahsil ederek bir bankaya veya özel finans kuruluşuna bozdurmak ve gerekli formaliteleri yerine getirerek kambiyo taahhüdünü kapatmak.

ihracatla ilgili kredi taahhüdü sözkonusu ise bunu kapatmak. ihracatla ilgili dahilde işleme izin belgesi taahhüdü varsa bunu kapatmak. ihracat dolayısı ile bir kdv alacağı sözkonusu ise bunu vergi dairelerinden geri istemek kdv alacağının geri istemek cezai müeyyidesi olan bir yükümlülük değil firmanın kendi menfaatleri icabıdır.

ihracatçı firmalar, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ihracatta kullanılan bütün belgeleri mevzuata uygun olarak, zamanlama ve tarih uyumu gözeterek, birbiri ile olan irtibatı gözeterek, eksiksiz ve doğru olarak tanzim etmeliler.

ihracat işlemleri nasıl yapılır ihracat işlemlerinin fizibilite analizi, planlama ve uygulama olmak üzere üç aşaması vardır.

fizibilite analizinde firmanızı ve hedef pazarları değerlendirerek ihracat yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz. bu aşamada firmanızın iç pazardaki performansı ve kapasite durumu değerlendirilir.

ardından ürünün satılacağı hedef pazarın demografik, sosyal, politik ve ekonomik durumları hakkında bilgi toplanır. son olarak elinizdeki bütün verilerle ilgili dış ticaret uzmanlarına danışılır.

planlama aşamasında hedef pazarla ilgili toplanan veriler değerlendirilerek pazara giriş stratejisi oluşturulur. satılacak ürünün hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon taleplerine uygunluğu sağlanır. ardından patent, ticari marka, telif hakları, vergiler, harçlar, kotalar hakkında gerekli Bilgiyi topladıktan sonra bir fiyat listesi oluşturulur.

geliştirdiğiniz pazarlama stratejileri uygulama aşamasında devreye girer. bu aşamada dağıtım ve satış yöntemleri seçilir, üretim tamamlanır, gerekli belgeler hazırlanır ve ürün ambalajlanıp etiketlenerek ilgili pazara doğru yola çıkar.

ihracat prosedürleri
ihracatı yapacağınız ülkeye, ihracat şekline ve ihraç edilecek ürüne göre izlenmesi gereken prosedürler, düzenlenmesi gereken belgeler ve müracaat edilecek kurum ve kuruluşlar değişebilmektedir. ihracatın gerçekleştirilebilmesi için her 3 durumla ilgili gerekli prosedürün belirlenmesi ve bunların dikkatli bir biçimde izlenmesi gerekmektedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …