Hipnoz Nedir

Hipnoz Nedir

Hipnoz veya ipnoz bir insanı yarı bilinçli bir durumda kendinden geçirmek trans hali, telkine daha uygun kılmak demektir. Hipnozu bir tedavi aracı olarak hipnoterapi ilk kullanan Anton Mesmer olduğu için bu olaya mesmerizm, hayvansal man­yetizma, odil gücü, yaratılmış uyurgezerlik somnambulizm adları da verilmiştir

insanlar çok eskiden beri kişileri etkilemek, çevresini gücü altına almak için bu yön­temi kullanmışlardır. Hipnoz, bir insanda doğuştan mevcut telkine yatkınlığı artır­mak demektir. Öyle ki ipnoz yapılan kim­se açıklıkla trans haline sokulmakta, ip­notizmayı yapanla o kişi arasında ilişki ku­rulmakta, uyutulmuş kişide ipnoz durumu­na özgü haller görülmektedir. Mesela bazı vücut bölümleri hissizleşmekte, unutulmuş anılar canlanmaktadır. Ancak derin translı ipnotizma çek az insanda yaratılabilir.

Hipnotizmanın aslı, beynin bir bölümünün tekdüze bir şekilde uyarılması veya inhibisyen yaratılması ya da uyutulmasıdır Braid hipnotizmayı parlak bir ışığa devamlı bakmakla sağlanacak bir uyku hali şek­linde tarif etmiştir. Hipnoz bir tedavi ara­cı olarak uygulanırken, hekim hastayı ha­zırlamalı, onu hipnoz ile ilgili söylenti ve tiyatrolardaki gösterilerin yarattığı yersizkorkulardan kurtarmalıdır. Hipnozda kullanılan telkin yöntemleri, hekimin kişiliği­nin gücü, hastanın işbirliği ve telkine yat­kınlığı önem taşımaktadır. Bütün vakalar­da hastanın gittikçe daha çok gevşediği ve bir uyku haline geçtiği ve hipnoza yat­kın kişilerin, birkaç seanstan sonra uyku yani hipnoz durumuna geçtikleri görülmek­tedir.

Hipnoz değişik amaçlarla tıpta kullanıl­maktadır. Örneğin ağrısız doğum yaptır­mak, ilaçla uyutmadan bozı ameliyatları gerçekleştirmek, hipnoanalizde formel psi­koterapi uygulamak ve bazı alışkanlıklar­dan kurtarmak amacıyla kullanılmaktadır.

Hipnotizmaya saygı uyandıran ve onu ba­şarı ile kullanan doktorlar arasında Braid, Elliotson ve yurdumuzda da rahmetli Dr. Hüsnü Öztürk sayılabilir. Hindistan’da ça­lışan Esdaile adlı askeri bir yargıç hipnoz yoluyla ameliyat yapmaktaydı. Hipnozun sakıncaları güvenilir olmaması herkes hipnotize edilemez, hipnotizmayı yapan ki­şiler arasında transfer denilen ve hasta­nın hipnotizmayı yapana aşırı bağlılığı di­ye nitelendirilebilen bir ilişkinin belirmesi, bazen de kişiye garip telkinlerin yapılabil­mesidir. Ayrıca birçok hekimin mizacı hip-noterapi için uygun değildir. Bu nedenlerle günümüzde psikoterapi için yapılacak hipnoterapide thiopenton penthotal denen ilaç kullanılmaktadır. Damardan verilen bu ilaçla hastada bir gevşeme ve yarı uyku hali meydana gelmektedir

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …