Hasan Hüsnü Erdem Hayatı

Hasan Hüsnü Erdem Hayatı? Hasan Erdem Kimdir?

Hasan Hüsnü Erdem Hayatı? Diyanet işleri başkanlarından. 1889 tarihinde Aksekinin Sadıklar köyünde doğdu. Babası müderris Hacı Sadık Efendi, annesi Hacı Bekir Ağanın kızıFatma Hatundur. ilk tahsilini doğduğu köyde yaptı. Arap dilinin gramerini ve mantık ilmini babasından okudu. Bir müddet konyada tahsile devam ettikten sonra babasının izniyle istanbula gitti. Burada Medresetül-mütehassısinin fıkıh ve usül-i fıkıh şübesinden pekiyi derece ile mezun oldu.

Hasan Hüsnü Erdem Hayatı

1920 tarihinden itibaren antalya Darül-Muallimin ve Mekteb-i Sultaniyede din dersleri vermeye başladı. 1922 de ankara Darül-Hılafe Medresesi fıkıh ve mecelle grubu müderrisliğine tayin edildi. Bu müessesede gösterdiği başarıdan dolayı Umür-ı Şeriyye ve Evkaf Vekaleti Tedrisat Müdürlüğü azalığına getirildi.

Şeriyye Vekaletinin kaldırılması üzerine Antalya imam Hatip Mektebine tayin olunan Hasan Hüsnü Erdem, burada din dersleri ile birlikte pedegoji, psikoloji ve sosyoloji dersleri verdi. Buradan Isparta ortaokuluna tayin edildi. Bu sırada ortaöğretimde din derslerinin de yasaklanması üzerine uzun yıllar türkçe öğretmenliği yaptı. 1944 yılında Diyanet işleri Reisliği müşavere heyeti azalığına tayin olundu. 1952 yılında ilahiyat Fakültesinde tefsir ve tefsir tarihi dersleri verdi ve bu Fakültede birçok değerli öğrenciler yetiştirdi.

5 nisan 1961 tarih ve 270 sayılı kararname ile Diyanet işleri Reisliğine Hasan Hüsnü Erdem getirildi. Reisliği zamanında 1961 tarihinde neşredilen Kuran-ı Kerimin Türkçe Meali adındaki tercümenin önsözünde yazdığı yazısında şöyle demektedir

“Kuran-ı kerim gibi ilahi belagat ve icazı haiz bir kitap, yalnız Türkçeye değ il, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. Eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. Kuranın yalnız manasını ifade eden sözleri, Kuran hükmünde tutmak, namazda okumak ve aslına hakkıyla vakıf olunmadan ahkam çıkarmak caiz olmaz.”

Hasan Hüsnü Erdem bu sözleri ile ilmi ve dini bir gerçeği açıkça ifade etmiş ve o devirde “Kuran-ı kerimi öz dilimizle okuyalım.” diyenlere en güzel cevabı vermiştir.

Diyanet işleri Başkanlığı görevinde 3 sene 6 ay 7 gün kalan Hasan Hüsnü Erdem, 12 ekim 1964 tarihinde emekliye sevk edildi. 1974 yılında ankarada vefat etti.

Hasan Hüsnü Erdem’in Eserlerinden Bazıları

Eserleri Şunlardır: 1) Ebedi Risalet, 2) Riyazüs-Salihin, 3) islam Büyükleri, 4) 40 Kudsi hadis Tercümesi, 5) ilahi hadisler Tercümesi, 6) 101 Hadis Tercümesi, 7) Müslümanlıkta ilmin Değeri

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …