Ana Sayfa / Tarih / Han Nedir

Han Nedir

Han Nedir

Eski Türklerde hükümdarlık ünvanı. Osmanlılarda padişah manasına gelmek üzere han, ünvanı kullanılmıştır. han kelimesinin eski kullanılışşekli hang olup, en çok kullanılan manası Fariside şah kelimesinin karşılığıdır. Eski Türklerin kendilerine büyük görünen her şeye Han ünvanını verdikleri Orhan, Denizhan, Dağ Han, Kamhan, Gökhan gibi kullandıkları isimlerden anlaşılmaktadır. Kaşgarlı Mahmüd, Divanü Lügat-it-Türk ünde Uygur oymaklarının kan şeklinde kullandığını

yazıyor. Zamanla, Oğuz Türkçesinde kafın haya dönüştüğünü belirtiyor. Bu durum katün=hatün, kangı=hangi gibi kelimelerde de görülür. Türklerde müslüman devletlerden ilk defa Karahanlılar paralarında Han, tabirini kullandılar. Selçuklular ve Harezmşahlarda han, asilliğin en yüksek ifadesiydi. Moğollarda da Cengiz Han ve haleflerince kullanılan han tabiri, eski bozkır şehirlerinin isimlerinde de Hanbalık ve Purshan gibi

geçerdi. Orta asyada Hive Hanlığı, buhara Hanlığı gibi küçük Türk devletlerinin hükümdarları ile Delhi Türk imparatorluğunda hükümdar, vezir ile ileri gelen devlet adamları bu ünvanı kullanmışlardır. Osmanlı padişahları ise Çelebi Sultan Mehmedden itibaren devletin yıkılışına kadar diğer hükümdarlık ünvanlarının yanında Han tabirini de kullandılar. Osmanlılarda bu ünvan ayrıca Kırım giraylarına da veriliyordu

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …