Hadis Nedir

Hadis Nedir? Hadisi Şerif Ne Demek?

Hadis Nedir? Hadis, Arapça, islam dininde, Muhammedin değişik olaylar ve sorunlar karşısında inananları aydınlatmak, Kuranın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği iddia edilen sözler bütünüdür Hadisin içerikleri, genel olarak, aslı içeriği olan Metin ve Ravi rivayet edenlernin adlarını sıralanan isnad olmak üzere iki bölümden ibarettir. Hadis alimleri Hadis kavramını Peygamberin söz, fiil ve takrirleri şeklinde tarif ederler.

Hadis Nedir

Hadis, dini bilim olarak , bu çerçeve içinde, Muhammedin sözleri ile davranışlarını, eylemlerini aktaran bilgileri derleyen, bu bilgileri yazılı bir biçimde düzenleyip sınıf­landırarak inceleme çabasına karşılık gelir. Ancak hadislerin bizzat Muhammed tarafından yakılmış olması onun dine Kuran dışında kaynak getirmemek isteği olarak da yorumlanmıştır.

Kapsamı Muhammedin Kuranda tesbit edilmiş olan vahyin dışında söylemiş olduğu rivayet edilen sözleri, Onun yazdırmış olduğu mektuplar ve evrak,

Muhammedin vasıflarını haber veren rivayetler, Muhammedin bir olay karşısında izhar ettiği tutumunu ve tavrını anlatan rivayetler, Muhammedin hal-i hayatında vuku bulmuş bir olaya şahid olanların rivayetleri, hadis ilminin ve hadis teriminin kapsamını oluşturur. Türleri Hadis ilminde hadisler ravisine, senedine, doğruluğuna, geliş şekline göre sınıflara ayrılır. Esas olarak üç hadis türü vardır.

Sahih Hadis Nedir?

Ravi ve senet itibariyle kesinlikle şüphesiz gelen hadisler, Hasen hadis Yazılışında kusur bulunan hadisler Zayıf hadis Senedinde ve metninde bir illet bulunan hadisler Uydurulmuş sözlere ise mevzu denilmektedir.

Hadis, Kurandan sonra ikinci kaynaktır. Kuranın tefsirinde hadis başlıca kaynaktır. Hadis, sünnetin yaslandığı kaynaktır. islam mezheplerinin doğuşunda hadisler farklılıklara yol açan birer fıkıh usulü kaynağı da sayılır.

Hadis ilmi islamda Kütüb-i sitte Denilen Temel Hadis Kitapları

  • imam Buhari Müslim
  • Ebu Davud
  • Tirmizi
  • imam Nesai
  • ibn Macenin yazdığı kitaplardır.

Buhari ve Müslime sahihayn denilir. Sahihleri ile meşhur iki hadis yazarıdır. Diğer dört hadis yazarının kitapları Sünendir. Diğer hadis kitabı türleri Cami, Müsned, Mucem, Müstedrek, Mustahrec, Cüz, Tabakat.

Hadis ilimleri Nedir?

Usul ve esastan meydana gelir. Usuli Hadis, hadislerin ravisini, senedini, metnini araştıran ilim dalıdır. Hadisi kimin rivayet ettiğini, hadisin, kesintili olup olmadığını, metnin doğruluğunu araştırır. Alt ilim dalları vardır.

Cerh ve Tadil, raviyi redd cerh veya duzeltmeyi tadil ele alır. Rical, ravilerin hayatını ele alır. Hadis ihtilafı, birbiriyle çelişen hadisleri karşılaştırır ilelil hadis, hadisin doğruluğunu zedeleyen gizli noktaları aydınlatır.

Garibulhadis Nedir?

Hadislerde geçen terimleri araştırır Nasih ve Mensuh, hükmü kalkmış hadisleri araştırır Kutsi hadis, manası Allahtan sözü peygamberden olan hadisleri, ele alır.

Sahabilerin Sahife denilen hadis mecmuaları vardır. Halife Ömer bin Abdülaziz, 719 yılında hadislerin, toplanmasını emretti. imam Buhari 810-869 her yeri dolaşarak hadisleri topladı, meşhur Sahihini yazdı. Buhari bahsedilen hadisleri topladığında hadis nakledenlerin en az üç dört nesli ölmüştü. Bu durum da hadislere kuşkuyla bakılma nedenlerindendir. Son halife Ali zamanında hadis uydurmaları başladı. 12. yüzyıldan sonra ise hadis okulları açıldı.

islam, bilim geleneğinde tefsirin hadise olan ihtiyacı, hadisin tefsire olan ihtiyacından fazladır denilmiştir. Bu nedenle hadis çok önemli bir dini kaynak olmuştur. Fıkıh ve tefsirin vazgeçilmez kaynağıdır. Fıkıh mezhepleri arasındaki görüş ayrılıkları hadislerin farklı yorumlanmalarındandır.

Şeriatın Dayandığı Unsurlar

Kuran, Hadis, icma, Kıyas, Örf ve Maslahat. Zamanla inanç ve eylemde mezhepler belirince islam, Sünni ve Şii olarak iki ana akıma ayrıldı. Esasında bunlar arasında uzlaşmaz çelişkiler yoktu, ayrılık siyasal yöndeydi. Halifelik Aliye verilmemişti, Ehli Beyte zulüm yapılmıştı. Şiilik veya Şia bu inançla doğdu. Şianın hadis kaynaklarının Sünni kaynaklarla zaman zaman uyuşmaması da bu sebepledir. Hukuki birçok meselede Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleriyle olan görüş ayrılıkları esasta değil teferruattadır.

Hadis Ehli Ne Demek?

Peygamberin hadislerini toplayıp buna göre hayatını düzenleyenlerden oluşuyordu. 7. yüzyılda Kelam bilimcileri ile Hadis Ehli arasında tartışmalar çıktı. Akıl ile nakil tartışmalarına izleyen dönemde felsefeciler de karıştı. Son dönem Osmanlı ulemasında dahi imparatorluğun çöküşü sırasında bu tartışmalar yeniden yaşandı. Kaynak: Hadis Nedir?

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …