Gfrafik Sanatlar

Gfrafik Sanatlar

Baskı, çizgi ve çoğaltma tekniklerinden faydalanarak belirli bir konuyu göze hitab edecek tarzda yaymak amacını güden sanat. Şişenin biçimi, etiketi, gazete ilanının düzenlenişi, duvar afişleri, ilaç kutusunun mizanpajı, bayram tebriki gibi şekillendirmeler, grafik çalışmalar içine girer Grafik sanatının tarihi, milattan önceki medeniyetlere kadar uzanır. Mısır hiyeroglifleri, Yunan vazo resimleri, Roma mezar kitabeleri, Bizans süslemeleri, ortaçağ minyatürleri grafik sanatın kavramı içinde mütalaa edilebilir. Ancak grafik sanatı, matbaanın bulunuşundan sonra, grafik işaretlerinin dünyaca kabul edilen kalıplara kavuşmasından sonra modern bir mana kazanmıştır

Yirminci asrın şartları içinde sanayici malını satmak, sanatçı eserlerini tanıtmak, fikir adamı düşüncelerini yaymak ihtiyacını duymuştur. Grafik sanatı tamamen değişik alanlardaki bu kişilerin başta gelen yardımcısı olmuştur.

Çizgi, renk, fotoğraf ve her türlü araçlardan faydalanmak, çeşitli objektiflerin özelliklerini kullanmak, fotoğraf deformasyonları elde etmek, kübizmden etkilenen çalışmalar, klasik bir resmin ve gravürün detayıyla meydana getirilen kompozisyonlar, grafik sanatının tarih öncesinden günümüze kadar kullanılan, bütün tekniklere sahip çıkarak, tam manasıyla 20. asrın sanat dalı olduğunu gösterir.

On dokuzuncu asrın sonunda, Lautrec, Bannard, Degas, 20. asrın başında Picasso, Lhote, Leger, Clavc gibi ressamların çalışmalarıyle grafik sanatının modern manada temelleri atıldı. Daha sonra Hans Hilmann, Savingnac Celestino Piatti, Roland Searle, Hans Falk, Crosby-Fletcher-Forbes gibi sanatçıların sadece grafik sanatta meşhur olmaları, bu sanat kolunu hakiki hüviyetine kavuşturmuştur.

Türkiyede grafik sanatlar eski ve köklü bir ananeye sahiptir. Taşıdığı fonksiyon ve her düzeydeki insanı tesir altına alma gücü bakımından Karagöz, grafik sanatların amacını modern manada ihtiva etmektedir. Aynı

şekilde Türkler, islamiyeti kabulle birlikte Arap harflerini de kullanmaya başlamışlar ve bu yazının özelliklerinden faydalanarak hat sanatı denilen yazıyla şekillendirmenin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Osmanlı Türklerinde ileri bir seviyeye ulaşan duvar ve kitap süslemeleri, özellikleri bakımından grafik sanatların bir başlangıcı kabul edilmiştir. Modern manada Türkiyede grafik sanatların başlangıcı 1930 senelerine rastlar. Kenan Temizan ve i.Hulusi Görey devrin zevki içinde eserler meydana getirmişlerdir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …