Germenler

Germenler

Eski çağlarda Avrupada Germen dillerini kullanan bütün boylar ve topluluklar. Germen dilleri Hind-Avrupa dilleri grubundandır. Kuzeyde izlanda, güneyde Tunaya kadar yayılan Germen dilleri Doğu Batı ve Kuzey olmak üzere üç dala ayrılır. Germenler, Kuzeyli ırkına mensuptur

germenlerin milattan önce birinci yüzyıla kadar önemli bir siyasi birliklerine rastlanmaz. Üyeleri değişken ailelerarası ittifaklar kurmuşlardır. Göçebe Germen boyları, Roma imparatorluk kuvvetleriyle yaptıkları savaşlarla ilk defa tarih sahnesine çıktılar. Batı, Doğu ve Güney germenleri olarak üç bölüme ayrılırlar. Germenler Roma imparatorluğu hakimiyetini kabul etmelerine rağmen, aile birlikleri bağımsızlıklarını korudular. Hızla çoğalan germenler yeni yurt aradılar. Frank, Sakson, Alman, Boyer, Langobard, Thürg, Kvad, Burgund, Vondal, Gepid, Viking, Doğu ve Batı Got kavimleri germenler

göçüne sebeb oldu. Tuna ve Ren kıyıları dahil, Karadeniz kıyılarına kadar yayıldılar. Romalılar, Germen kavimlerini kendi topraklarına yerleştirip, bunlardan asker ve subay alıp, lejyonlar kurdu. Milattan sonra 4. yüzyılda Avrupa Hunlarının saldırılarından kaçan Germen kavimleri, batıya göçmeye başladılar. ilkel tabiat tanrılarına inanan germenler, Roma imparatorluğunun Hıristiyan kültürünü benimseyip, zamanla kendi varlıklarını kaybettiler. Bugünkü Alman, ingiliz, izlanda, isveç, Norveç, Danimarka, Hollanda milletlerinin teşekkülünü Germenler ve dilleri sağlamıştır

aile birliklerinden meydana gelen Germenler, krallar tarafından idare edilirdi. Boy kurultayı, en yüksek yürütme organları olup, savaş, barış, yüksek memurlukların seçimi, askere alınmalara karar verirdi. Hukuk sistemleri sözlü olup, geleneklere dayanırdı. Sosyal yapıları sınıf esasına göreydi. Asil, köylü ve köle sınıfından meydana gelen Germen toplumunun ordusu, köylülerden meydana gelirdi. aile birliklerinden toplanan ordunun başlıca silahları mızrak, balta, kılıç, ok ve yaydı

germenlerde bir boya ait topraklar komşu boyunkilerden, tampon bölge mahiyetindeki geniş toprak şeritleri veya büyük ormanlarla ayrılırdı. Her ülke, Gave adlı yönetim bölgelerine bölünürdü. Binaları keresteden veya kurutulmuş kerpiçlerden yapılmış olup, kare biçimli duvarları ve üzerinde sivri bir çatısı bulunan barınaklardı. En alt kat ahır olarak kullanılırdı. Mimarlıkta konut ve savunma yapıları için

kereste kullanılmıştır. El sanatlarından gravürcülük, ağaç ve taş oymacılığı, metal, taş ve cam üstüne boyalı kakma süslemeleri yapılıp, örnekleri de günümüze kadar gelmiştir. Giyim, yünlü veya keten elbise ve kürklerden yapılırdı. Erkekler pantolon, mintan ve dört köşe kısa bir pelerinden kadınlar ise, fistan, bluz ve mantodan meydana gelen kıyafetler giyerlerdi. Ayakkabıları sandal biçimli, bağlıydı.

germenlerin, ekonomisi, büyük ölçüde tarıma dayanırdı. Çiftçilik sabanlarla yapılırdı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, keten, darı, çeşitli sebzeleri yetiştirip, bağ ve bahçe ziraati de yaparlardı. Evcil hayvan yetiştiriciliğine önem verirlerdi. Maden işletmeciliğini bilip, demircilik ve kuyumculuk özel meslekleriydi. Germenler açık deniz seferlerine dayanıklı tekneler yapmışlardır. Bu sayede kuzey-güney ticaretine karşılıklı katkıda bulunup, hammadde ve el sanatı ürünlerinin ulaşımını sağlamışlardır.

Ayrıca kontrol et

Lale Devri

Lale Devri Türkiye tarihinde Pasarofça Antlaşması ile Sultanikinci Ahmed Hanın tahttan indirilmesi (1730) arasındaki dönem. …