Gedik Ahmed Paşa Hayatı

Gedik Ahmed Paşa Hayatı? Gedik Ahmed Paşa Kimdir?

Gedik Ahmed Paşa Hayatı? On beşinci asrın ikinci yarısında mühim vazifeler görmüş Osmanlı sadrazamı. Zamanında yaşamış tarihçiler, ailesi ve menşei hakkında bir şey yazmamaktadırlar. Yeniçerilikten yetişmiş olduğu bilinen Gedik Ahmed Paşanın Anadolu beylerbeyi oluncaya kadar hangi vazifelerde bulunduğuna dair malümat da yoktur. Anadolu beylerbeyliği yaptığı zamanlarda Uzun Hasan ve Karaman Beyliğine karşı büyük başarılar kazandı. 1470 Eğriboz Seferinde gösterdiği kahramanlık ve başarılar, vezirliğe yükselmesine sebeb oldu.

Gedik Ahmed Paşa Hayatı

Vezir olduktan sonra daha büyük vazifelere memur edilen Ahmed Paşa, önce Alanya Kalesini fethetti. Daha sonra Karamanoğullarının elinde bulunan Silifke, Mokan ve Gorgos kalelerini alarak, buralarda bulunan Karaman ailesi mensuplarını istanbula gönderdi. Uzun Hasanın kardeşi Cihangir Beyin seçme Türkmen beylerinden müteşekkil ordusunu şehzade Mustafa Çelebi ve Davüd Paşanın da desteğiyle yenerek Türkmen beylerini esir aldı.

1472-1473 Otlukbeli Savaşında sağ cenahta bulunan Gedik Ahmed Paşa, bu kısmın kesin galibiyetinde önemli rol oynadı. Akkoyunlu Seferi sırasında, Karamanoğulları ile müttefikleri olan Venedikliler tarafından alınan Anadolunun güney sahilindeki bazı kaleleri yeniden fetheden Ahmed Paşa, aynı sene Mahmüd Paşanın yerine sadrazam tayin edildi.

1474 Veziriazam olduktan sonra, 1475 te Karadenizdeki Ceneviz kolonilerinin fethine memur edildi. Azak ve Menkub kalelerini aldı ve Kırım Hanlığını Osmanlı Devletinin himayesine soktu. Bu fetihler aynı zamanda Karadenizin Türk gölü haline getirilmesi projesinin ikinci safhasını da teşkil eder. 1476 da Fatih Sultan Mehmedle birlikte Boğdan ve Mora seferine çıkan Ahmed Paşa, işkodranın fethine memur edildiğinde, bundan kaçındığı için veziriazamlıktan azledilerek, Rumeli Hisarına hapsedildi.

Bir süre sonra Hersekzade Ahmed Paşanın delaleti ile hapisten çıkarılan Gedik Ahmed Paşa, donanma kumandanlığına tayin edilerek, Geliboluya gönderildi. 1478 de Limniyi alarak, buraya Anadolunun Türk ahalisini yerleştirdi. 1479 da Yunan Denizine sefere memur edilen Kapdanıderya Gedik Ahmed Paşa Kefalonya, Zanta ve Santamaura adalarını fethetti. Ertesi sene Napoli Krallığının fethine memur edildi. Otrantoyu zabtetti ise de, daha ileri yürümesini Fatih Sultan Mehmedin vefatı haberi engelledi.

Fatih Sultan Mehmedin Vefatından Sonra

Devlet kadrolarında vazifeye devam etti. Cem Sultan olayında iki taraflı hareket ettiği kanaatine varan Sultan ikinci Bayezid tarafından 1482 yılında idam ettirildi. Fatih devrindeki muzafferiyetlerin ve fetihlerin amillerinden olan Gedik Ahmed Paşa Türk tarihinin nadir kumandanlarından birisidir. En müşkil işleri başaran Ahmed Paşa, sert tabiatlı, fikrinisaklamaz, mert ve dürüsttü. Ölümü, halk arasında sevilen bir şahsiyet olduğu için derin bir üzüntüye sebeb oldu.

Gedik Ahmed Paşa, istanbulda Afyonkarahisarda ve Konyada birçok hayrat yaptırmıştır. istanbuldaki Gedik Paşa semti burada yaptırdığı eserlerden ismini almıştır. Afyonda inşa ettirdiği imaret, medrese ve kütüphane hala ayaktadır. Konyada Mevlana Celaleddin-i Rümi Zaviyesini de tamir ettirmiştir.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …