Gazavatname Nedir

Gazavatname Nedir

Gazavatname Nedir? Gazavatname Ne Demek? Gazavatname Nedir Kısaca? Gazavatname Ne Demektir? Gazavatname Hakkında?

Gazavatname Nedir, Gazavatname, Türk edebiyatında, ordunun akınlarını, savaşları, kahramanlıkları, zaferleri şiir veya nesir şeklinde anlatan eserler gazaname. Arap edebiyatında bu tür eserlere megazi ismi verilmiştir. islam edebiyatında bu tür eserlerin en meşhuru Vakidinin Kitab-ül-Megazisidir. Bu eserler muayyen devirlere ait hadiseleri ayrıntılı bir tarzda anlatmaları dolayısıyla tarihçilerin çalışmalarına kaynak teşkil etmektedir

Türk edebiyatında ilk gazavatname örnekleri 15. yüzyılda yazılmaya başladı. On altıncı yüzyıldan itibaren bu tür eserlerin yazımında büyük bir artış görüldü. Gazanamelerde düşmanla yapılan tek bir muharebe, gazavatnamelerde ise birçok muharebeye yer verilmektedir. gazavatnameler konuları itibariyle üç bölüme ayrılırlar

Padişahlardan birinin hayatını ve zamanındaki seferlerle belli başlı olayları tasvir eden manzum ve mensur eserler Selimnameler ve Süleymannameler gibi. Vezirlerden veya ünlü komutanlardan birinin savaşlarını konu edinen gazavatnameler, Barbaros

Hayreddin Paşa, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, Tiryaki Hasan Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşanın seferlerini anlatan gazavatnameler bu türdendir. Belli bir seferi, yahut bir kalenin alınmasını tasvir eden gazanameler Preveze Seferi, Bağdat Seferi gibi.

Osmanlı Devletinde gerilemenin başlaması ve büyük zaferlerin kesilmesi ile gazavatnamelerin yazılmasında da bir azalma görüldü. En son yazılan gazavatnameler 1853 Kırım Seferi ile 1897 Yunan Harbine aittir. Edebiyatımızda kırkı manzum olmak üzere 250 kadar gazavatname, tesbit olunmuştur. Bunlar içerisinde tarih ve dil açısından en önemlileri şunlardır

Gazavat-ı Sultan Murad Han Yazarı belli değil, Gazaname-i Rum Kaşifi, Gazavat-ı Hayreddin Paşa Seyyid Murad, Gazavat-ı Gazi Hasan Paşa Çakeri ismail, Gazavat-ı Hüseyin Paşa Hüseyin Resmi ve Gazavat-ı Sultan Süleyman Han Yazarı belli değil.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …