Federasyon Nedir

Federasyon Nedir

iki veya daha fazla devletin ortak ve fakat sınırlı olmayan hayati menfaatlerini sağlamak amacıyla birleşmelerinden meydana gelen bir devletler topluluğu. federasyon, devlet şekli, konfederasyon devlet şeklinin ulaştığı son merhaledir. Bugün federasyon olan Amerika,Almanya ve isviçre bir zamanlar konfederasyon devlet topluluğuydu

Federasyonda, konfederasyonun aksine olarak, federasyona giren devletler arasındaki huküki bağ sözleşmesi değil, anayasa esastır.Yani federasyonu meydana getiren devletler arasındaki alakayı düzenleyen metin, bir antlaşma değil bir anayasadır.

Federasyonda, topluluğu meydana getiren devletlerin üstünde bir federal devlet vardır. Bu devletin kendisine mahsus teşkilatı bulunur. Federal devlet, federe devletlerin aracılığına muhtaç olmaksızın onların ülkesi ve vatandaşları üzerinde doğrudan doğruya egemenlik hak ve yetkilerini kullanır. Federasyonda ülke ve vatandaşlar aynı anda bir tarafta federal devletin egemenliğine, diğer tarafta federe devletlerin egemenliğine tabidirler.

Federasyonda federe devletlerin iç hakimiyetleri olduğu halde, harici hakimiyetleri yoktur. Dışa karşı hep federal devlet muhataptır. Başka ülkelerle münasebetleri federal devlet yürütür.

Federasyonda, konfederasyonun aksine üye devletlere topluluktan ayrılma hakkı tanınmıştır.Sovyet anayasası, devletlere topluluktan ayrılma hakkını tanımış ise de mad. 17, vaktiyle Ukraynanın gösterdiği ayrılma arzusu, çok kanlı bir şekilde karşılanmakla, buÊhakkın tamamen göstermelik olarak verildiği ispatlanmıştır. 1990 sonlarında Litvanyanın bağımsızlık isteğine Sovyetler askerle karşılık verdiler.

Federasyon yürütme organı, eski Alman federasyonunda olduğu gibi, bir kraldır veya Birleşik Amerikada olduğu gibi halk tarafından seçilmiş bir başkandır.Yahut isviçrede, Sovyet Rusyada olduğu gibi, bir heyettir. Şekli ne olursa olsun, federasyonda yürütme organı oldukça güçlüdür.Yasama organı ise federasyonun mahiyeti icabı daima iki meclislidir. Bunlardan biri, üye devletlerin nüfüsuna bakılmaksızın her federe devletten eşit sayıda meydana gelen meclis, diğeri de yalnız federasyonun birliğini sağlayan ve ülkede yapılan bir seçimle teşkil edilen meclistir.

Tarihin muhtelif dönemlerinde devlet topluluğu birkaç şekilde meydana gelir. ABDde ve Almanyada da görüldüğü gibi evvelce bağımsız olan devletler birleşir, Biritanya imparatorluğunda olduğu gibi bir tek devlet parçalanır ve bu parçalar yeni bağlarla birbirine bağlanır veya eski Rus Çarlığının parçalanıp, yerine SSCBnin gelmesinde olduğu gibi, eski devletin parçalanmasından meydana gelir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …