Elvan Çelebi

Elvan Çelebi

Amasya civarında yetişen alim ve evliyanın büyüklerinden. Kırşehirde doğmuş olup, doğum tarihi belli değildir On üçüncü yüzyılın yarısında Moğol istilasından kaçarak Orta Anadoluya gelip yerleşti. Zamanın alimlerinden çeşitli ilimleri tahsil ettikten sonra, tasavvufa yöneldi. Babasının halifelerinden şeyhülislam

Fahreddin Efendinin sohbetlerinde bulunarak tasavvufta yükseldi. 1326 H. 727da babasının Mısıra gitmesi üzerine, Mecitözüne gelip Elvan köyüne yerleşti. Bir cami, zaviye, türbe ve hamam yaptırdı. Eratna Beyinin veziri olan amcazadesi Alaeddin Ali Şah-ı Rûmi, bu eserleri besleyecek zengin vakıflar

kurdu. Köyü ve etrafındaki araziyi Elvan Çelebiye bağışladı. Sohbetleriyle birçok kimsenin yetişmesini sağlayan Elvan Çelebi, zamanın ileri gelen evliyasından oldu. O devirde ortaya çıkan Babailik sapık yoluna karşı insanları Ehl-i sünnet yoluna davet etti. Sohbetleri ile birçok devlet adamı ve şairin doğru yola kavuşmalarına sebeb oldu. Çeşitli şiirler de yazan Elvan Çelebi atalarının hayat hikayelerini anlattığı

Menakib-i Kudsiyye fi Menasib-il-Ünsiyye adlı 1081 beyitlik bir eser yazdı. Bu eseri dil bakımından eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır. Aynı zamanda 13 ve 14. yüzyıl Türk tarihi bakımından önemli bir kaynaktır. Elvan Çelebinin vefat tarihi belli değildir. Kabri Mecitözü ile Çorum arasında Elvan Çelebi köyünde bulunan zaviyesindeki türbesindedir. Ziyaret edenlerin çeşitli hastalıklara şifa bulduğu rivayet edilmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …