Derviş Mehmed Paşa Hayatı

Derviş Mehmed Paşa Hayatı? Derviş Mehmed Kimdir?

Derviş Mehmed Paşa Hayatı? Sultan Dördüncü Mehmed han zamanında hizmet gören Osmanlı vezir ve sadrazamlarından. Aslen Çerkezdir. evliya Çelebi ona Bıyığklı Mehmed Paşa demektedir. Yaklaşık 1585 yılında doğmuştur. Nasıl yetiştiği hakkında klasik kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Sultan Dördüncü Muradın veziriazamı Tabanıyassı Mehmed Paşanın kethüdalığından yetişerek 1637 de Şam, 1638 de diyarbakır valiliğine getirildi.

Derviş Mehmed Paşa Hayatı

1638 yılı Bağdat Seferinde Diyarbakır Beylerbeyi sıfatıyla muhasaraya katıldı. Sefer dönüşü ise Bağdat Beylerbeyliğine tayin edildi 1639. Derviş Mehmed Paşa Bağdattaki görevi sırasında asayişi temin ettiği gibi harpler dolayısıyla şehirde meydana gelen tahribatı büyük ölçüde imar etti. Ziraat ve ticaretin gelişmesini sağladı. 1644 te vezirlik payesiyle Halep, 1646 da Anadolu daha sonra da Silistreye tayin olundu. Bu esnada meydana çıkan Girit harbi dolayısıyla Çanakkale Boğazına gelen Venedik donanmasına karşı, boğazın kara tarafından korunması görevini üstlendi.

Maharetleyerleştirdiği toplar sayesinde büyük zayiat veren düşman donanması kaçmak zorunda kaldı 1649. 1651 yılında Anadolu Beylerbeyliği zamanında zuhür eden Celali eşkıyasına karşı sert tedbirler aldı. 1652 de kapdan-ı derya olan Mehmed Paşa, sadrazam Tarhuncu Ahmed Paşanın azli üzerine, Sultan Dördüncü Mustafa Han tarafından bu göreve getirildi. 1654 yılında sadrazamlık görevinden alınan Mehmed Paşa, 1655 senesi Rebiülevvel ayının başlarında vefat etti. istanbulda Çemberlitaşta Atik Ali Paşa Cami-i şerifi avlusuna defnedildi.

Ölümünde yaşı altmışa yakındı. Huy olarak halim ve orta derecede iktidarlı olup, çok cömertti. para kazanmak ziraat, ticaret ve imaretle olur. derdi. Nitekim kendisi de Bağdat valisiyken, Basra yoluyla Hindistan, iran ve Halebe adamları vasıtasıyla Para gönderip muhtelif eşya satın alarak maiyetinin emri altında çalışanların ihtiyacını temin ettikten sonra kalanını tüccara sattırır ve bundan külliyetli kar temin ederdi. iran aşiretlerinin yaylak için Şehrezur sahralarına çıkışlarında onlardan ucuz fiyatla tedarik ettiği koyunları, Bağdatta yaptırdığı kasap dükkanlarında kestirip maiyetinin ihtiyaçlarını dağıttıktan sonra narhtan bir akçe noksanıyla halka sattırırdı.

Ayrıca Bağdatta birkaç yerde fırın yaptırıp maiyeti olan levend, içoğlanı ve sair kimselerden on bin kişinin ekmeğini verdikten sonra, kalanını ucuz fiyatla halka sattırırdı. Bu halleri dolayısıyla Bağdatta, paşanın kalabalık maiyeti ve muhafız askerden dolayı iaşe sıkıntısı olmaz ve halk da bundan istifade ederdi. Bu sebeple pekçok sevilip sayılırdı.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …