Deniz Ulaşımı

Deniz Ulaşımı Nedir

Deniz Ulaşımı? Deniz Ulaşımı Ne Demek? Deniz Ulaşımı Nedir Kısaca? Deniz Ulaşımı Ne Demektir? Deniz Ulaşımı Hakkında Bilgi?

Denizyolu ve vasıtaları ile sağlanan ulaşım. Denizlerle uzak yakın irtibatı olan devletlerin kurulup büyümeye başladığından beri, denizlerde hakimiyet ve deniz ticaretinde üstünlük kurma çalışmaları, o devletlerin yaşamalarının devamı için ana mesele olmuştur. Milattan önce ve sonra o günün büyük devletlerinden pekçoğu deniz hakimiyeti için mücadele etmişler, çeşitli devirlerde kuvvetlerine göre hakimiyeti uzun veya kısa zaman devam ettirmişlerdir. Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar, Mısırlılar gibi

Selçuklu Devletinin Anadolu sahillerine hakimiyetiyle ilk Türk tersane ve donanması kuruldu. Çaka Beyle başlayan, Turgut Reis ve Barbaros Hayreddinle varılan Akdeniz hakimiyeti, uzun seneler devam etmiştir. Deniz ulaşımını karayollarındaki hakimiyet, denetim ve emniyetle koruyan Türkler,

dünya ticaret yollarını asırlarca ellerinde tutarak Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusunu birleştiren ticaretin hakimi olmuşlardır. Deniz hakimiyeti yanında hakim olunan yerlerde ticarete de gereken değer verilmiştir. Deniz ticareti ile uğraşanlara gemi esnafı denirdi. Gemiciler Loncasında gemi esnafından meydana gelen ve geçimlerini denizlerden sağlayan insanlar yer alırdı

On dokuzuncu yüzyıl ortalarında başlayan deniz ticaretinin gelişmesiyle Bahriye Nezaretinden ayrılıp 1843 yılında Fevaid-i Osmaniye adı altında yolucu ve yük taşıyan Denizcilik Kuruluşu tüzel kişiliği oluşturulmuştur.

1857 yılında Şirket-i Hayriye adı altında Osmanlıların ilk yüz hisseli anonim şirketi kurulmuştur. Bu kuruluşlardan Şirket-i Hayriye Boğaçiçinde yolcu taşıma hizmetleri gösterirken Fevaid-i Osmaniye Marmarada faaliyet göstermiştir. Daha sonra Fevaid-i Osmaniye Akdeniz ve Karadenizde vapur işletmeye başlamıştır. Bu şirket 1870 te idare-i Aziziye ve 1878 de idari Mahsusa adlarını alarak 1910 yılına kadar sürdürmüştür.

1910 yılında kurulan Osmanlı Seyr-i Sefain idaresi, Cumhuriyetin ilan edildiği döneme kadar görevini sürdürmüş, 1925 yılında Seyr-i Sefain Müdüriyet-i Umûmiyesi adını almıştır. Bu tarihe kadar Türk limanları arasında yolcu ve yük nakliyatı yapabilen yabancı gemilerin Türk sularında çalışmaları 1

Temmuz 1926 da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile son bulmuştur. Bu tarih aynı zamanda deniz ulaşımı Türk gemilerinin eline geçmesi tarihi sayılmaktadır. 1944 te Devlet Deniz Yolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Bu arada kıyı güvenliğini sağlayan şirket satın alınmış, 94 yıllık mazisi bulunan Şirket-i Hayriye de 1945te Umum Müdürlüğe katılmıştır.

Denizcilik Bankası

Denizcilik Bankası TAO 10 Ağustos 1951 tarihinde yürürlüğe giren 5842 sayılı Denizcilik Bankası TAO Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim ortaklık kurulmuştur. Denizcilik Bankası Kuruluş Kanunu hükümlerine göre, Türk sularında ve yabancı denizlerde ulaştırma işlerini ve bu işlerle ilgili her türlü teşebbüslerde bu kanunda gösterilen diğer hizmetleri yapmak ve bu kanunla husûsi hukuk hükümlerine göre idare edilmek üzere görevli ve yetkili kılınmıştır.

Bankanın Görevleri Şunlardır

Liman hizmetleri, karasularımızda can ve mal emniyeti hizmetleri, denizde gemi kurtarma hizmetleri, şehir hatları hizmetleri. Bu hizmetler bankaya görev olarak verilmiş olup, tekel hizmeti olarak yerine getirilmektedir.

1984 yılında Türkiye Denizcilik işletmeleri ünvanı alan kuruluşun görevleri şunlardır Liman hizmetleri, karasularımızda can ve mal emniyeti hizmetleri, denizde gemi kurtarma hizmetleri, şehir hatları hizmetleridir.

 • Deniz Yolları
  işletmeleri, Filo
  Mevcudu Gemiler
  1993
 • Yolcu gemisi … 4 adet
  Feribot … 9 adet
  Toplam … 13 adet

Filo Kapasitesi

 • Tonaj … 545.600 ton
  Yolcu … 10.147 adet
  Vasıta … 974 adet

Denizyolları işletmesi, Türkiye kıyılarında düzenli posta seferleri yaparak yolcu taşımakla görevli ve Türk ve yabancı sularda her türlü yolcu, yük ve araç nakliyatı yapmaya yetkilidir.

Şehir Hatları işletmesi

 • Yolcu vapurları … 66 adet
  Araba vapuru….. 25 adet
  Hizmet araçları … 9 adet
  Yakıt tankeri … 2 adet
  Toplam … 102 adet

Filo Kapasitesi

 • Yolcu Vapurları
  Tonaj …..28.932 gros-ton
  Yolcu ………….75.010 yaz
 • Araba Vapurları
  Tonaj …..28.867 gros-ton
  Yolcu …21.439 yaz

Hatlar

Boğaz hattı 27 iskelesi mevcuttur. Marmara hattı Toplam 17 uğrak yeri vardır. Haliç hattı 8 iskelesi vardır. izmit hattı Toplam 7 iskelesi vardır. Araba vapur hattı Toplam 15 iskelesi vardır. Küçükçekmece-Trakya arasındaki hattın doğusunda kalan Marmara Bölgesi ile Karadeniz Boğazı ve Haliçte 18 rüsum tonilatodan yukarı makinalı ve motorlu araçlarla yolcu nakli ve araba vapurları ile yük ve araç nakli işlerini şehir hatları işletmesi yapmakla görevlidir.

Demir Yolları

izmir Körfez işletmesi Filo, 8 adet yolcu vapurundan meydana gelmiş olup, filo kapasitesi 8.068 yaz, 6.911 kış yolcudan ibarettir. Hattın toplam 6 iskelesi vardır.

Demir Yolları Van Gölü işletmesi

Filo mevcudu gemi sayısı 7 olup, bunların 4ü tren ferisi, 2si römork, 1i de yük gemisidir. Filo kapasitesi 960 adet yolcu ve 1800 ton yük feribot 11-15 yük vagonu veya 7 yolcu vagonu

Liman işletmeciliği Sektörü işletilmekte Olan Limanlar Limanlar Rıhtım Açık Kapalı Kapasite

 • Boyum Saham2 Saham2 ton
  istanbul 2.016.. 269.571….89.903 1.800.000
  Tekirdağ 418…… 8.476 ……….-…. 365.000
  izmir…… 2.746.. 149.389 …30.606 1.500.000
  Kuşadası 239………… – ……….-…. 300.000
  Antalya 1.880.. 426.532 …3.007…. 730.000
  Trabzon .. .714.. 130.981 ….6.046…. 700.000
  Hopa …… .935…. 28.960 .. .3.000…. 500.000
  Giresun .. .648…. 62.290 …. 2.325…. 330.000
  Ordu …… .165…… 6.089 ……….-…. 220.000

Kıyı Emniyet işletmesi Kapasitesi

 • Fenerler … 354 adet
  Radyofor istasyon … 3 adet
  Sis düdüğü … 15 adet
  Sis çanı … 4 adet
  ışıklı
  şamandıra … 31 adet
  ışıksız şamandıra … 20 adet
  Racon …2 adet
  Cankurtaran istasyonu … 7 adet
  Cankurtarma deniz mot … 25 adet
  Cankurtarma deniz aracı … 10 adet

Kıyı Emniyet işletmesi Türkiye kıyılarında kurulmuş bulunan ve ileride kurulacak olan fenerleri, radyoforları, deniz işaretlerini, sis düdüklerini ve cankurtaran istasyonlarını tekel olarak işletmekle görevlidir.

Bu işletme, faaliyetinden faydalanan her türlü yerli ve yabancı bütün gemilerden milletlerarası kurallara göre gelir sağlamakta olup, ülke döviz kazancına katkıda bulunmaktadır

 • Gemi Kurtarma işletmesi
  Filo mevcudu gemiler
  Kurtarma gemisi … 2 adet
  Yangın gemisi … 1 adet
  Dalgıç romorkörü … 1 adet

Gemi Kurtarma işletmesi, Karadenizde Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile Ege Denizinde Bozcaada ve imroz Adası sahilleri de dahil olmak üzere Bababurnu ile Saroz Körfezinde Kilimli mevkii arasındaki Türk karasularında ve bu iki hudud arasında kalan Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi istanbul Boğazı dahil ve Akdenizde kazaya uğrayan savaş gemileri hariç 300 rüsum tonilatodan yukarı gemilerin ve yüklerinin kurtarma ve yardım işlerini tekel olarak yapmakla görevlidir

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş

1984 yılı sonunda uzmanlık alanlarına göre yeniden reorganize edilen faaliyetleri içinde tersanelerin çalışmaları Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. GenelMüdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tersaneler

 • Haliç Tersanesi tersane alanı 75.000 m2
  Camialtı Tersanesi tersane alanı 72.000 m2
  istinye Tersanesi tersane alanı 26.214 m2
  Alaybey Tersanesi halihazır 70.000 m2, genişletildikten sonra 80.000 m2
  Pendik Tersanesi tersane alanı 953.000 m2

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …