Define Nedir

Define Nedir

Toprak altına saklanmış madeni para, külçe altın, gümüş ve kıymetli eşyalar Çeşitli hukuklar, tarihi seyr gelişim içinde yeraltı madenleri ve define, hakkında hükümler koymuştur. Feodal dönemlerde Avrupa ülkelerinde, memleketin tek sahibi krallardı. Dolayısıyla defineler de onların olurdu. Bugün de çeşitli Avrupa ülkelerinde define bulan, yetkili mercie haber vermek zorundadır. El koyma maksadı olmadığı müddetçe saklanması ağır bir suç sayılmaz. Fakat tatbikat da defineyi bulanın bunu yanında bırakmasına umümiyetle izin verilir

4 Ekim 1926 tarihinde kabül edilen ve halen yürürlükde olan 743 nolu Türk Medeni Kanununun 696. maddesi ise, define hakkında aşağıdaki hükmü getirmektedir. Keşiflerinden bulunmalarından çok zaman evvel gömülmüş veya saklanmış olduğu ve artık maliki sahibi bulunmadığı muhakkak görülen kıymetli şeyler define addolunur. Define, içine gömüldüğü veya saklandığı gayr-i menkul veya menkulun sahibinin mülkü olur. ilmi bir kıymeti haiz eşyaya müteallik ait hükümler mahfuzdur.

Defineyi keşfeden kıymetinin yarısını, tecavüz etmemek üzere hakkaniyete muvafık bir ikramiye taleb edebilir.

islam, hukükunda defineler, üç kısımdır islami bir işaret taşıyan defineler. Bunlar lukata, yani bulunan ve sahibi belli olmayan mal hükmündedir. Sahibi çıkmayacağı anlaşılırsa beytülmale devlet hazinesine beytülmal yoksa zengin ise fakir olan annesine, babasına veribilir. Fakir ise kendi kullanabilir.

Cahiliye devrine, yani islamiyetten önceki devre ait bir işaret taşıyan defineler Ganimet gibi beşte biri beytülmale, kalanı arazi sahibine arazi sahipli değilse, bulana ait olur. imam-ı Ebü Yusüfa göre ise kalanı bulanın olur. Herhangi bir işaret taşımayan defineler. Bazı alimler, bunun birinci kısmın hükmüne, bazıları ise, ikinci kısmın hükmüne girdiğini bildirmiştir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …