Daniş Nedir

Daniş Nedir

on dokuzuncu asır divan şairlerinden. Asıl adı Mehmeddir. istanbulda 1805 te doğdu. Babası Silahşoran-ı Hassadan Ali Rifat Beydir  Küçük yaşta öğrenime başlayan Mehmed Danişin nerede ve kimlerden okuduğu hakkında bir bilgi yoktur. Zekası ve bilgisiyle tanınan şair, Divan-ı Hümayünda

katip olarak vazife yaptı. Fakat memuriyette yükselememiştir. Daniş, zamanın geleneklerine uyarak Nakşibendiliğin Halidiyye kolu şeyhlerinden Kudsi Ahmed Efendiye intisap etti. Daha sonra Süleymaniyeli Şeyh Mehmed Said Efendiden tarikat kurallarını öğrendi ve bu yolda ilerleyerek hocasının takdirlerini kazandı. Mehmed Daniş memuriyetteki başarısızlığı yüzünden geçim sıkıntısına düştü. Henüz yirmi beş yaşındayken yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak 1830 da vefat etti.

Daniş, Arapça, Türkçe ve Farsça şiirlerin yanısıra, nesirde ve resimde de başarılıdır. Divanı üvey kardeşi irfan Paşa ve dostlarından Süleyman Fehim Efendi tarafından düzenlenmiştir. Divanın bilinen beş nüshasından dördü istanbul kütüphanelerindedir. Şeyh Galibin Hüsn ü Aşkına nazire olarak Gülşen-i Daniş adında bir mesnevi yazmaya başladı ise de bitirememiştir. Menazır-ul-inşanın şerhini de tamamlayamamıştır.

Divandan örnek mısralar Gazel asüde olan hal-i dil-efgarı ne bilsin Handan-ı tarab girye-künan zarı ne bilsin Sevda-zede-i aşk olalı ahı unutduk Südager-i gam germi-i bazarı ne bilsin

Açıklaması Huzur içinde olan, gönlü yaralının mutluluk içinde gülen, inleyerek göz yaşı dökenin halini ne bilsin? Gam kaygı alıp satan kişi hararetini nasıl bilmezse, biz de aşk derdine düşeli ah etmeyi unuttuk

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …