Cennet Nedir

Cennet Nedir

Cennet Ne Demekir? Cennet Nedir Kısaca? Cennet Ne Demek? Cennet Nedir Kısaca?

Cennet Nedir, Cennet Peygamberlerin davetine uyarak iman edip, dünya ve ahirete ait işleri, kulluk vazifelerini elden geldiği kadar güzel bir şekilde yapan temiz ve müttaki kişiler için hazırlanmış bir huzur ve saadet yurdudur. Kısaca ahiretteki nimetler yurdunun adıdır. Çoğulu Cinan ve Cennat’tır.Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde Cennet, çeşitli şekillerde tasvir edilmiştir. Bilhassa Kur’an-ı Kerim’de ağaçları altından ırmaklar akan Cennetler şeklinde anlatılmaktadırCennet takva sahiplerine, uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. işte size va’dolunan, gördüğünüz şu Cennettir ki, O, Allahın, taatına dönen onun hudud ve ahkamına riayet eden çok esirgeyici Allah’a bütün samimiyetiyle gıyaben saygı gösteren, hakkın taatına yönelmiş bir kalble gelen kimselere aittir.

Tövbe edenler, iyi amel ve harekette bulunanlar öyle değil. Çünkü bunlar hiç bir şeyle haksızlığa uğratılmayarak Cennete, çok esirgeyici Allah’ın kullarına gıyaben va’d buyurduğu Adn Cennetlerine gireceklerdir. Onun vadi şüphesiz yerini bulacaktır. Orada selamdan başka boş bir söz işitmeyeceklerdir. Orada sabah, akşam rızıkları da ayaklarına gelecektir. O, öyle Cennettir, ki biz ona kullarımızdan gerçekten müttaki olanları varis kılacağız. Meryem,

Cennet, bu dünyada yapılan iyiliklerin ahirette Allah, tarafından verilen karşılığıdır. Kur’an’da Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır

Adn Cennetleri vardır ki altlarından ırmaklar akar. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. işte günahlardan temizlenenlerin mükafatı. Taha, 20/76.

Kur’an’da Cennetin niteliklerinden bazılarına şu şekilde değinilir

1Altlarından ırmaklar akan, birbiri üzerine bina edilmiş yüksek köşkler ez-Zümer, 39/20, güzel meskenler et-Tevbe,

Türlü ağaç ve meyvalara, akar kaynaklara, görünüş ve kokusu güzel, isteyenlerin yanına kadar sarktığından koparılması kolay, türlü bol meyvelere sahip er-Rahman,

Gönlün çekeceği her türlü yemek ve etler, türlü kokulu içecekler, temiz şaraplar ve çeşit çeşit tükenmez nimetleri içeren bir mekan.

Onlara Cennette, bir meyve, içlerinin çekeceği bir et verdik vereceğiz et-Tür,

Canların isteyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa, hepsi oradadır. Siz de orada devamlı olarak kalacaksınız. işte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız Cennet’tir. Sizin için orada çok meyveler vardır, onlardan yiyeceksiniz. ez-Zuhruf 43/71-73.

Cennet şarabından dünya Şarabı gibi mide ızdırabı yoktur Saffat,

Cennet’te hayat sonsuzdur, kin yoktur, boş laf ve günah’a sokacak söz işitilmiş. Biz o Cennetliklerin, kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerine hiç bir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir el-Hicr

Onlar Cennet’te ne bir boş laf işitirler ne de bir hezeyan. Ancak bir söz işitirler Selam.. birbirleriyle selamlaşır dururlar. el-Vakıa, 56/25-26.

Cennet nimetleri insan hayalinin erişemeyeceği güzelliktedir. Cenneti aslında dünya ölçüleriyle tarif etmek mümkün değildir. Bununla beraber Cennetteki eşsiz nimet ve saltanatı anlayabilmemiz için Allah Teala onu bize şu şekilde tasvir etmiştir.

işte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onlara Cenneti, ve oradaki ipekleri lütfeder. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar. Ne yakıcı sıcak görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Yanlarında gümüş kaplar ve billür kaselerle, gümüşi beyazlıkta billür gibi şeffaf kupalarla dolaşılır ki Cennet sakinleri bunlara dolduracakları Cennet şarabını Cennetteki, insanların iştahları ölçüsünde tavin ve takdir ederler. Onlara orada bir kaseden içirilir ki karışımında zencefil vardır. Bu şarap orada bir pınardandır ki adına Selsebil denir. Cennettekilerin etrafında öyle ölümsüz genç nedenler dolaşır ki, onları gördüğünde kendilerini etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. Ne yana bakarsan bak, yığınla nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde ince yeşil ipekli, parlak atlastan elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz içecekler içirir. Onlara işte bu sizin işlediklerinizin karşılığıdır, çalışmalarınız şükre değer denir. el-insan,

Cennet’in tasviri konusunda söylenecek son söz şu kudsi hadis*in ifade ettiği durumdur Hz. Peygamber s.a.s. şöyle buyurmuştur Cenab-ı Hak buyuruyor ki Salih kullanım için ben, Cennet’te hiç bir gözün görmediği hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım. et-Tac, el-Camiu li’l-Usül, fi ahadisi’r-Rasul, V,

Başka bir hadislerinde de, Rasülullah s.a.s. Cennet’in gümüş ve altın kerpiçten yapıldığını, harcının misk, taşlarının inci ve yakut olduğunu, oraya girenlerin bolluk ve refah içinde, üzüntüsüz ve kedersiz yaşayacağını ebedi kalacaklarını, ölmeyeceklerini, elbiselerinin eskimeyeceğini ve gençliklerinin yok olmayacağını ifade eder et-Tac, aynı yer.

Ehl-i Sünnet inancına göre mü’minler Cennette, Allahı görecekler, bu onlar için en büyük nimet olacaktır. Buna Rü’yetullah* denir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de O gün Rablerine bakan ter-ü taze ışık saçan yüzler vardır. el-Kryame, 75/22-23 buyrulur. Rasülullah da bir hadislerinde şöyle buyurur Siz gerçekten tıpkı şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi gözle açıkça göreceksiniz. Onu görmekte haksızlığa uğramıyacak, izdihama düşmeyeceksiniz. Buhari, Mevakıt 16, 26. Suheyb r.a.’ın rivayetine göre Peygamber s.a.s. iyi iş ve güzel amel işleyenlere daha güzel karşılık ve bir de ziyade Allah’ı görmek vardır. Yunus, 10/26, ayetini okuduktan sonra şöyle buyurdu Cennetlikler Cennet’e girdiği zaman Allah c. c. şöyle buyuracak Size daha da vermemi istediğiniz bir şey var mı? Cennetlikler de Şöyle derler Yüzlerimizi ak çıkarmadın mı, bizi Cennet’e koymadın mı, bizi Cehennem’den kurtarmadın mı? o yeter. Rasülullah sözlerine devam buyurarak Cenab-ı Hak perdeyi kaldırır, Cennetliklere artık Rablerine bakmaktan daha sevimli gelecek hiç bir şey verilmiş olmaz. Müslim’in rivayeti, et-Tac, V,

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …