Çeltik Nedir

çeltik nedir

Çeltik Nedir, Çeltik, Dünyada yaşayan insanların yarıdan fazlasının ana besinidir Pirinçte nişasta oranı, buğdaydan yüksektir. Pirinç, besin maddesi olarak taşıdığı değer yanında sanayide de yaygın şekilde kullanılmaktadır çeltik oryza oldukça eski bir kültür bitkisidir Güneydoğu Asyada özellikle Hindistan ve çin Hindindeki kültür formlarının zenginliği nedeniyle, oryza cinsinin gen merkezinin de bu bölgeler olduğu görüşü yaygındır Uzakdoğuda yerli, Afrikada yabani çeltik türleri mevcuttur çeltik, M.Ö. 3000 yıllarında Güney Hindistandan çine, M.Ö.1000 yıllarında Javaya doğru yayılmış, Avrupaya M.Ö. 300 yıllarında girmiştir

Türkiyeye yaklaşık 500 yıl önce güneyden girdiği sanılan çeltiğin Amerika Kıtasında kültüre alınması ise 17 nci yüzyıl sonlarındadır.

Bir çeltik danesi, karyopsis ile onu yapışmaksızın saran iç kavuz ve kapçıktan oluşur. Bu kavuzlar, çeltiğin harmanı sonunda da karyopsisten ayrılmaz. Kavuzlu ürüne çeltik adı verilir. Yalnız kavuzları soyulmuş fakat parlatma işlemi görmemiş daneye ticari işlemlerde kargo veya kahverengi Pirinç adı verilir.

Kabukları soyulmuş ve parlatma işlemi yapılmış nihai ürüne de pirinç denir. çimlenmesi için minimum Sıcaklığın 12°C, vejetasyon döneminde ise sıcaklığın 20-30°C arasında olması gerekmektedir. Yetişme süresi boyunca sulama Suyu sıcaklığının 15°C üzerinde olması gereklidir.

çeltik, Su içerisinde çimlenebilen ve kökleri Suda erimiş Oksijenden yararlanabilen tek Tahıl cinsidir. çeltiğin, Türkiye tarım bakımından önemli bir yönü de Tuzlu ve Alkali arazilerde yetişebilmesi, hatta bu tip arazilerin ıslahında etkili olmasıdır. Ayrıca çeltik, besin kaynağı olarak buğdaydan sonra en önemli kültür bitkisidir.

Toprak isteği Toprak isteği bakımından seçici değildir. Su geçirgenliği az, derin, tınlı ve besin maddelerince zengin Topraklarda daha iyi yetişir. çeltik tarımı için optimum pH 5.5-7.5 arasıdır. pHsı 3-8 arasında değişen Topraklara da uyum sağlayabilir. Tuzlu Toprakların ıslahında en ideal Bitkilerden biridir. Topraktaki eriyebilir Tuz yoğunluğu 600 ppm ‘in altında olmalıdır.

çeltik Ekim Nöbeti Aynı tarlaya üst üste sürekli çeltik ekilirse verim düşer, yabancı otlar ve hastalıklarla mücadele zorlaşır. 2-3 yıl üst üste çeltik ekildikten sonra tarlaya yem bitkilerinden birisi ekilmelidir. Baklagil yem Bitkileri topraktaki Azot bileşiklerini arttırdığı için tercih edilmelidir.

çeltik Toprak Hazırlığı Arazi tesviye işlemleri küçük parsellerde tesviye bıçağı,daha geniş parsellerde hafif ağırlıklı grayder ya da Lazerle çalışan tesviye Aleti ile yapılır. Sonbaharda derin sürüm yapılmalıdır. ilkbaharda tavalar yapıldıktan sonra diskaro veya kazayağı ile işleme yapılır.

Tohumluk çeltik Tohumluk hastalıklardan, yabancı otlardan ve kırmızı çeltik tohumlarından temizlenmiş ve sertifikalı olmalıdır. Mümkünse 3-4 yılda bir sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Ekilecek tohum miktarı çeşidin özelliklerine, ekim zamanına ve toprağın verimlilik durumuna göre değişir. Küçük daneli çeşitler 15kg/da, orta daneli çeşitler 17-18 kg/da ve iri daneli çeşitler 20 kg/da tohum ekilebilir. m2 ye atılacak tohum 500-600 adettir.

Çeltik Tohumların Ekime Hazırlanması

Tohumlar 2 Gün önce su içine konulup ön çimlendirme yapılır. Ön çimlendirme esnasında çeltik yanıklık hastalığı ile mücadele amacıyla fungusitlerden birisiyle Benomyl, Carbendazim ilaçlama yapılmalıdır. Beyaz uç nemotoduyla mücadele için ön çimlendirmeden önce tohumlar 55-60C Sıcak suda 10 Dakika tutulması tavsiye edilmektedir.

çeltiğin Ekim Zamanı Ekim zamanını yetiştirilecek çeşidin vejetasyon süresi, Hava ve sulama suyu Sıcaklığı belirler. çeltik için çimlenme ve fide devresinde en uygun Sıcaklık 18-35 derecedir. çeltik ekimi yapılması için su sıcaklığının en az 12 derece olması gerekir. Bölgemizde Mayıs ayının 1.haftasından sonra ekim yapılması uygundur.

çeltik Ekim Yöntemi Ekim yöntemleri Serpme elle, gübre saçıcıları ile, uçakla, 2. Mibzerle 3. Fideleme . Ekimden önce tavalar iyice bulandırılmalı ve tohum üstünde ince mil örtüsü oluşması sağlanmalıdır. Tohumlar toprak yüzeyine tutunduktan 3-4 gün sonra tavalardaki su boşaltılır. Tavalara 5-6 gün sonra ince bir su verilir.

çeltiği Gübreleme Öncelikle çeltik ekilecek tavalardan toprak numunesi alınıp tahlil ettirildikten sonra gübre kullanılmalıdır. çeltik için tavsiye edilen Azotlu gübre, Amonyum Sülfat gübresidir . Dekara 80 kg kullanılmalıdır. Amonyum Sülfat gübresinin yarısı ekimle birlikte, yarısı da ekimden 55-60 gün sonra uygulanabileceği gibi bir kısmı ekimde, bir kısmı kardeşlenme başlangıcında ve geri kalan kısmı da ekimden 50-60 gün sonra kullanılmalıdır.

çinko noksanlığı pH sı yüksek olan sodik topraklarda ve toprak düzlemesi sırasında fazla toprak alınmış sahalarda görülür Dekara ekim öncesi Fosforlu gübre olarak 20 kg Triple Süper Fosfat TSP gübresi verilmelidir. çinko eksikliği varsa ekim öncesi 1-2 kg/da çinko sülfat veya çinko oksit kullanılmalıdır. Ekim sonrası ortaya çıkan çinko eksikliğinde, çinko sülfat salkım oluşum devresi başlangıcında 5-7 gün önceye kadar üstten püskürtme şeklinde gübreleme yapılabilir.

çeltiği Sulama Su yüksekliği Bitkilerin gelişmesine bağlı olarak, yükseltilir ve maksimum gelişme devresinde 15 cm civarında tutulur. Hasattan 20-30 gün önce tavalara su akışı durdurulur ve tavalardaki mevcut su boşaltılır. Erken dönemde su kesmek danelerin tam anlamıyla dolmasını önler ve pirince işleme sırasında kırık oranının artmasına sebep olur. En uygun sulama suyu sıcaklığı 25-30 derecedir. çimlenme için maksimum su sıcaklığı 42-44 derecedir. Bu sıcaklıklardan sonra çimlenme olmaz. Gelişmenin her devresinde 30 0Cnin üzerindeki Sıcaklıklar ürüne olumsuz etki yapar.

Fide gelişimi sırasında, herhangi bir devredeki su kesilmesi, yabancı ot tohumlarının çimlenmesini teşvik eder ve yeni yabancı otların ortaya çıkmasına sebep olur. Bitki boyu su yüksekliğinden etkilenir. Su yüksekliği arttıkça bitki boyu ve dolayısıyla yatma artarken, salkım sayısı azalır. Yüksek sulama suyu sıcaklığı, salkım sayısını azaltır ve başakçıktaki sterilite oranını arttırarak verim üzerine olumsuz etki yapar. Sulama suyu yetersizliği durumunda 3 gün sulama 2 gün su kesme veya 8 gün sulama 3 gün su kesme şeklinde sulama yapılabilir.

çeltik Hasat ve Harman Salkımların %80nin saman rengini aldığı, alt kısımdaki danelerin sert mum dönemine ulaştığı zaman çeltik hasat edilir. Bu dönemde danelerin rutubet oranı % 22-24 arasındadır. Erken hasatta olgunlaşmamış tebeşirimsi, yeşil daneler nedeniyle verim ve randıman düşer. Geç hasatta ise kuşlar ve kemirgenler gibi hayvan zararı ile kırık dane oranı artar. Kurutma problemi ortaya çıkar.

çeltiği Kurutma çeltik mahsulünün güvenli depolanması için rutubet oranının %14 ün Altına düşürülmesi gerekir. Güneş altında kurutma yapılırken çeltik ürünü sert beton veya benzeri zemin üzerine serilir. Sergi kalınlığı 4-5 cm yi geçmemelidir. Kürek veya tırmıkla sık sık karıştırılmalıdır.

çeltiği Depolama Depolama sırasında çeltik rutubeti %14ün altında olmalıdır. Yüksek olursa mikroorganizma faaliyeti ve böcek zararı artar. Ambar nispi rutubeti %60ın altında olmalı, sıcaklık da mümkün mertebe düşük tutulmalıdır. çuvallar ağaçtan yapılan platformda yığılarak depolanırsa, çuvallarla zemin arasında hava sirkülâsyonu sağlanmış olur. Tohumluk olarak kullanılacak çeltikler 2 yıldan fazla depolanacaksa mutlaka dane nemi % 13 ün altında ve ortam sıcaklığı 100C civarında olmalıdır.

çeltik Yanıklığı Hastalığı Pyricularia oryzae Bu hastalığa bruson, kurt boğazı, sam vurması, pas gibi isimlerde verilmektedir. Bitkinin yaprak ayasında, kınında,sap ve salkım kısımlarında görülmektedir. Kontrolü, dayanıklı çeşit Ekmek, aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınmak, sık veya geç ekim yapmamak, hasat sonrası tarlada anız bozmak, münavebeli ekim yapmak. Ekimden önce uygun fungisitlerle Benomyl, Carbendazım etkili maddeli ilaçlarla 100 Litre suya 200 g ilaç karıştırılarak tohum ilaçlaması yapılmalıdır.

Bunun için tohum çimlendirmek amacıyla su içerisine bırakıldığında 24 Saat ilaçlı su içerisinde bekletilir. Hastalık tarlada görüldüğünde Benomyl etkili maddeli ilaçlarla 100 litre suya 60 g ilaç veya Carbendazım etkili maddeli ilaçlardan biri ile dekara 150 g kullanılarak bir hafta ara ile iki, gerekirse üçüncü ilaçlama, yeşil aksam ilaçlaması olarak uygulanmalıdır.

çeltik Kök Boğazı çürüklüğü Fusarium moniliforme Hastalık etmeni mantardır. Bu hastalığa yakalanan Bitkiler zayıf ve soluk görünümdedir. Tarlada bazı hasta Bitkilerde normallerinin iki katı kadar uzayabilen ince cılız kardeşler çıkar.

Bu boy uzaması her zaman görülmeyebilir. Salkım çıkarma döneminde tümüyle beyaz görünen bitkiler normallerinden çok önce salkım oluştururlar ve beyaz renkli olan salkımlarda sadece boş kavuzlar bulunur.

Alt kısımlarda 1. ve 2. boğumlarda fungusun beyaz veya pembe misel ve konidi kümeleri görülebilir. Hasada yakın devrede tohum kabuğu altına yerleşerek , hasatta elde edilen tohumlarla taşınırlar. Kontrolü münavebe yapmak, hastalıksız tohum kullanmak, yüksek dozda azotlu gübre kullanmamak ve yanıklık hastalığında anlatıldığı gibi tohum ilaçlaması yapmak.

çeltik çeşit Seçimi Tohumluk olarak ekilecek çeşitlerin mutlaka sertifika belgesi bulunmalıdır. Osmancık 97, Ribe, Rocca, Sürek 95, Kıral ve Baldo çeşitleri bölgemiz için tavsiye edilebilir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …