Çarşamba Divanı

Çarşamba Divanı

Osmanlı Devletinde her çarşamba, günü istanbulun meselelerini görüşmek üzere sadrazamın başkanlığında toplanan divan Çarşamba Divanına istanbul ve bilad-ı selase Eyüp, Galata, Üsküdarkadıları katılırdı. Divan-ı Hümayün çavuşları ve tezkireciler de Divanda vazifeliydiler. Kadıların Divanhaneye gelmelerinden sonra sadrazam da selimi kavuk ve erkan kürküyle Divanhaneye çıkardı. Bu sırada Mehterhanenin nevbet çalması adettendi

Çarşamba Divanında istanbul halkının değişik konulardaki şikayetleri yanında, istanbulun iaşe, asayiş, temizlik, su, ulaşım ve yangın gibi meseleleri görüşülür ve karara bağlanırdı. Alınan kararlar sadrazamın mührüyle onaylandıktan sonra, ilgili yerlere havale edilirdi. Çarşamba Divanı 19. yüzyılın ortalarında Babıalide yapılan reformlar sırasında kaldırılmıştır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …