Bilanço Nedir

Bilanço Nedir

Bir işletmenin belirli bir zaman noktasında sahip bulunduğu sermaye, varlık ve borç durumunu gösteren denge. Varlıklar aktifte, sermaye ve borçlar pasifte yer alır. Bilanço düzenlenmesindeki başlıca gaye, belirli bir zaman noktasındaki mali durumunun açıklanmasıdır

Bu bakımdan bilançolarda, işletmeye ayrılan sermaye tutarı, sabit ve döner varlıkların miktarı, yabancı kaynaklardan sağlanan krediler, işletmenin ödenecek borçlarının öncelik sırası, aktifte yer alan varlıkların paraya çevrilebilme yeteneği ve işletmenin kar ve zarar şeklinde beliren sonuçları ile finansal yapısı ve gücü konusunda bilgi verir nitelikte olmalıdır.

Bilanço, vergi mevzuatındaki esaslara uyularak düzenlenirse, bu bilançoya mali bilanço veya vergi bilançosu adı verilir. Bu bilançoda kar şeklinde yer alan sonuç hesabı, vergi matrahını teşkil eder. Ticaret kanunu hükümleri dikkate alınarak hazırlanan bilanço ise ticari bilanço olarak adlandırılmaktadır.

Bilanço, bir mali durum tablosu olduğundan, işletme, bu belgeye dayanılarak başlıca kredi itibarı, karlılık, likidite ve vergi açısından tahlil ve tenkit edilebilir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …