Allahın isimleri Nelerdir

Allahın isimleri Nelerdir? Allahın isimleri Ne Anlama Gelir?

Allahın isimleri Nelerdir? hadisi Şerifin Metni Ebu hureyre (R.A.) rivayetle Rasulullah dedi ki Allahu Tealanın 99 ismi şerifi vardır. Kim ki bunları beller ve ezberlerse cennete girer. Sonsuz saadete ulaşmış olur. Huvallahüllezi la ilahe illa hu Allah Uluhiyete mahsus sıfatların bütünlük ve üstünlük ifade eden bütün kemallerin hepsini kendisinde toplayan Bu ismi şerif isimlerin hepsini kendisinde toplar. Bir an bile yokluğunu farzetmek imkansız bulunan zat demektir. Bu ismi şerif ismi Azamdır.

Allahın isimleri Nelerdir

Allahın isimleri Nelerdir1Er-Rahman: Ezelde yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet eden. Sevdiğini ve sevmediğini ayırtetmeyerek, bütün nimetleriden istifadeye sunan.

Er-Rahim: Pek çok merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vererek mükafatlandıran.

El-Melik: Tüm kainatın sahibi ve tek, mutlak hükümdarı.

El-Kuddüs: Hatada, gafletten,aciziyetten ve her türlü eksiklikten çok uzak, pek temiz.

Es-Selam: Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan,her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran. cennetteki kullarına selam eden.

El-Mümin: Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlatan. Burada bir açıklama yapmak gerekiyorBir şeye imanın üç aşaması vardır.1- kalp ile tasdikPeygamberimizin Allah tarafından getirip, haber verdiği şeylerin doğruluğunu gönülden, hiçbirini diğerinden ayırt etmeden kabul etmek.Bu esastır.2-Dil ile tasdikBu inancını dil ile söylemek.3- iş ile tasdik Yaptıklarıyla inancını doğrulamak.Bu üç özellği de kendinde bulunduran imanı benimsemiş, bütün ve parçalanmaz olduğunu göstermiş olur.

El-Müheymin: Gözetici koruyucu.

El-Aziz: Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip.

El-Cebbar: Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan.

El-Mütekebbir: Herşeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

El-Halık: Herşeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, olayları tayin ve tesbit eden bilen, belirleyen ve ona göre yaratan, yoktan var eden.

El-Bari: eşyayı ve herşeyin aza ve cihazlarını birbirine uygun ve mülayim bir halde yaratan.

El-Musavvir: tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

El-Gaffar: Mağfireti pek çok olan.

El-Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim. kuvvet ve Kudretiyle herşeyi içinden dışından kuşatan.

El-Vehhab: Çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayıp duran.

Er-Rezzak: Yaradılmışlara faydalanacakları şeyleri veren.

El-Fettah: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran.

El-Alim: Herşeyi çok iyi, en iyi bilen.

El-Kabıd: Sıkan Daraltan zenginken fakir kılan gibi.

El- Basıt: Açan genişletenfakirken zengin kılan. El-Kabıd ve El-Basıt ismi şerflerinden anladığımız Allah her kulunu çeşitli şekillerde imtihana tabi tutar.

El-Hafıd: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.Şan ve şeref sabiyken rezil ediveriri.

Er-Rafi: Yukarı kaldıran, yükselten. Allah teala istediği kulunu da kaldırıverir üstün şerefli yapıverir.

El-Muiz: izzet veren, ağırlayan.

El-Müzil: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

Es-Semi: Herşeyi işiten. Allah tealanın birini işitmesi diğerini işitmesine engel olmaz, insanlar gibi işitmek için gereken şartların hiçbirine ihtiyacı olmadan işitir. Herşeyi işitir kalbten geçenleri, geceleyin yürüyen bir karıncanın ayakseslerini, bir yaprağın düşüşünü …

El-Basır: En iyi gören. Herşeyi her ne şartta olursa olsun gören.

El-Hakem: Hükmeden, hakkı yerine getiren

El-Adl: Çok adaletli. adalet sahibi.

El-Latif: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilmeyen, en ince şeyleri yapan, ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştıran.

El-Habir: Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar.

El-Halim: Hilmi suçluların cezasını vermeye gücü yettiği halde bunu yapmayıp, onlar hakkında yumuşak davranmak, cezalarını ertelemek çok.

El-Azim: Pek azametli hakiki büyüklük Allahındır..

El-Ğafur: Mağfireti çok.

Eş-Şekur: Kendi rızası için yapılan iyi işleri daha ziyadesiyle karşılayan.iyililere daha iyisiyle karşılık veren

El-Aliyy: Pek yüksek olan. Allahtan üstün varlık düşünmek imkansızdır.Benzeri ortağı yardımcısı yoktur.

El-Kebir: Göklerde ve yerde heryerde eşsiz ve tek büyük Odur.

El-Hafiz: Yapılan işleri bütün tafsilatiyle tutan, herşeyi, belli vaktine kadar afat ve beladan saklıyan.

El-Mukıt: Her yaratılmışın azığını veren.

El-Hasib: Muhasib= Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün tafsilat ve teferruatıyla hesabını iyi bilen. Allah teala neticesi hesapla bilinebilecek ne kadar şey varsa hepsinin neticesini hiçbir şeye muhtaç olmadan doğrudan apaçık bilir.

El-Celil: Celalet ve ululuk sahibi.

El-Kerim: Keremi bol Allah, teala Kerimdir, muktedirken affeder, vadedince sözünü yerine getirir.

Er-Rakıb: Bütün varlık üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan.

El-Mucib: Kendine yalvaranların isteklerini veren.

El-Vasi: Geniş ve müsaadekar. Allahu tealanın kudreti ve rahmetinin ve diğer bütün sıfatlarının genişliği ve tükenmezliği, her zerrede görülüp duruyor, fakat insana en yakın yine kendi şahsıdır.

El-Hakim: Buyrukları ve bütün işleri hikmetli.

El-Vedud: iyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, yahud sevilmeye ve dostluğu kazanılmağa biricik layık olan.

El-Mecid: Şanı büyük ve yüksek olan.

El-Bais: Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.

Eş-Şehid: Her zamanda ve her yerde hazır ve nazır olan.

El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran.

El-Vekil: İşleri yoluyla kendisine bırakanların işini düzeltip, onların yapabileceğinden daha iyisini temin eden.

El-Kaviy: Pek güçlü olan.Allah tealaya hiçbir zaman dermansızlık güçsüzlük erişmez.

El-Metin: Çok sağlam olan.

El-Veliy: iyi kullarına dost.Allah sevgili kullarının dostudur.

El-Hamid: Ancak kendisine hamdü sena olunan, bütün varlığın diliyle biricik öğülen.

El-Muhsi: Na mütenahi de olsa herşeyin sayısını bilen.

El-Mübi: Mahlukatı Maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.

El-Muıd: Yaratılmışları yokettikten sonra, tekrar yaratan.

El-Muhyi: Can bağışlayan, Sağlık veren.

El-Mümit: canlı bir mahlukun ölümünü yaratan.

El-Hay: Diri, herşeyi bilen ve her şeye gücü yeten.Allah teala diridir herzaman Onu asla uyku uyuşukluk tutmaz.

El-Kayyum: Gökleri, yeri ve herşeyi tutan.

El-Vacid: istediğini istediği vakit bulan.

El-Macid: Kadr ü şanı büyük kerem sahibi ve rahmeti bol.

El-Vahid: El-Ahad Tek Zatında, sıfatlarında, işlerinde , isimlerinde, hükümlerinde asla şeriki-ortağı- veya naziri-benzeri- dengi bulunmayan.

Es-Samed: Hacetlerin ihtiyaçların bitirilmesi ızdırapların giderilmesi için tek merci. Kendisine muhtaç olunan.

El-Kadir: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten.

El-Muktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden.

El-Mukaddim: İstediğini ileri geçiren öne alan.

El-Muahhir: istediğini geri koyan, arkaya bırakan.

El-Evvel: Kendi varlığının evveli yoktur.

El-Ahir: Varlığının sonu olmayan.

Ez-Zahir: Aşikar olan. Allahın varlığı herşeyden aşikardır.

El-Batın: Allah teala nın varlığı hem aşikar hem gizlidir. Onu görüp de bilemeyiz. Ama mademki mahluk var halıkı da olucaktır. Bütün hakikatler onun varlığına delalettir.

El-Vali: Bu muazzam kainatı ve her an olup biten hadisatı tek başına tedbir ve idare eden.

El-Müteali: Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce olan.

El-Berr: Kulları hakkında müsait bulunan iyiliği ve bahşişi çok olan.

Et-Tevvab: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.

El-Müntekim: Suçları, adaleti ile müstahik oldukları cezaya çarpan.

El-Afüv: intikamın zıddıdır.çok olan.

Er-Rauf: Pek çok rahmetlidir.

Malikül Mülk: Mülkün ebedi sahibidir.

Zül-Celali Vel-ikram: Hem büyüklük sahibi, hem fazlı kerem sahibi.

El-Muksit: Bütün işleri denk ve birbirine uygun ve yerli yerinde yapan.

El-Cami: istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

El-Ğaniy: Çok zengin ve herşeyden müstağni olan.

El-Muğni: istediğini zengin eden.

El-Mani: Birşeyin meydana gelmesine müsaade etmiyen.

Ed-Dar: Elem ve mazarrat verici şeyler yaratan.

En-Nafi: Hayr ve menfaat verici şeyler yaratan.

En-Nur: Münevvir manasınaAlemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran.

El-Hadi: Hidayet lutfeden, istediği kulunu hayırlı kılan, muradına erdiren.

El-Bedi: Örneksiz, misalsiz,acib vehayret verici alemler icad eden.

El-Baki: Varlığının sonu olmayan.

El-Varis: Servetlerin geçici sahipleri, elleri boş olarak yokluğa döndükten sonra, varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.

Er-Reşid: Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp dosdoğru ve bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.

Es-Sabur: Çok sabırlı. Celle Celaluh

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …