Ali Fethi Okyar Hayatı

Ali Fethi Okyar Hayatı

Devlet adamı ve Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurucusu. 1880 yılında PirlepedeYugoslavya doğdu. iyi bir öğrenim gördü. Vatan Hürriyet Cemiyetinde Mustafa Kemal ile beraber çalışdı. 1908 da Pariste ateşemiliter olan Fethi Bey, Trablusgarp Savaşı çıkınca Paristen ayrıldı, Afrikada yapılan savaşlara katılmak üzere Trablusgarba geçti

1913 de ittihat ve Terakki Genel Merkezine üye seçilmiş ve Genel Sekreter olmuştur. Aynı yılın son aylarında Sofyaya elçi olarak tayin edildi. izzet Paşanın kısa süren Sadrazamlığında Dahiliye Nazırı olarak görev alan Fethi Bey, Damat Ferit Paşa tarafından tutuklandı. Bütün muhaliflerini ortadan kaldırmak isteyen Damat Ferit, Fethi Beyi Enver, Cemal ve Talat Paşaların kaçmalarına göz yummakla suçlandırmış ve Maltaya sürgüne göndermiştir

Ancak tutuklanan ingilizlerle değiştirilmek suretiyle 1921 yılında Maltadan kurtarıldı. Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Taarruzda Dahiliye Nazırı olarak seçilen Fethi Bey, Roma, Paris ve Londraya giderek Yunanlıların Anadoludan çekilmelerini sağlayacak bir barış için çalışmıştır. Fethi Bey bu durumu, o sırada taarruz hazırlıklarını tamamlamak üzere bulunan Mustafa Kemale bir telgrafla birdirdi. Daha sonra da Ankaraya döndü. Rauf Orbayın Başbakanlık görevinden ayrılması üzerine Başbakan seçildi 4 Ağustos 1923.

Cumhuriyetin ilanı sırasında yaşanan kabine buhranı üzerine Başbakanlıktan ayrıldı. Mustafa Kemalin Cumhuriyetin ilanına karar verdiği sırada, Onun yanında bulunmuş ve Mecliste takip edilecek çalışma şeklini beraberce tespit etmişlerdir. Fethi Bey, Cumhuriyetin ilanından sonra Tbmm Başkanı seçildi. Terakkiperver Fırkanın kurulmasından sonra, Başbakanlıktan ayrılan ismet inönünün yerine tekrar başbakanlığı seçilen Fethi Okyar, Şubat 1925 te başlayan Şeyh Sait isyanı sırasında Başbakanlıktan ayrıldı.

Büyükelçi olarak çalıştığı Paristen, 1930 yılında dinlenmek için yurda gelen Fethi Okyara Mustafa Kemal tarafından yeni bir parti kurması teklifi yapılması üzerine, Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu. Fakat bu parti kapatıldı. Mustafa Kemalin ölümünden sonra da çalışmalarına devam eden Fethi Okyar, 12 Mart 1941de Adliye Vekaleti görevinden ayrılmış ve birkaç yıl sonra 7 Mayıs 1943 de ölmüştür

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …