Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Alacak Nedir

Alacak Nedir

Alacak Nedir

Alacak Ne Demek? Alacak Nedir Kısaca? Alacak Ne Demektir? Alacak Hakkında Bilgi?

Alacak Nedir, alacak Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı Bir kimsenin, bir alış veriş veya bir iş karşılığı yahut başka yollarla hak edip, henüz eline geçmeyen para veya mal. alacak bir hak olup, bir kimseye, diğer bir kimseyi, o anda veya daha sonra bir şey vermeye veya yapmaya veya yapmamaya zorlama yetkisi verir.

Bu hakkın sahibine alacaklı denir. Alacak hakkı kanundan tazminat, nafaka gibi veya sözleşmeden akitten veya bir iş karşılığı olarak doğar. Derhal ifası istenen alacağa muaccel alacak belli bir müddet sonra alınacak olan alacağa müeccel acil olmayan alacak, bir şartın tahakkukuna veya fesh olmasına bağlı olana şarta bağlı alacak denir. alacak, adi teminatsız veya teminatlı rehinle sağlanmış olabilir. Alacak, aynı hukuki bağıntının aktif yönünü borç ise pasif yönünü ifade eder.

Alacak davası Alacaklı tarafından borçlusuna karşı açılan ve konusu borçludan alacağın alınması olan davadır Alacağın temliki Bir kimsenin alacağını üçüncü bir şahsa devretmesidir. kanun veya akit ile veya işin mahiyeti icabı olarak menedilmiş olmadıkça borçlunun rızasını aramaksızın alacaklı, alacağını bir üçüncü şahsa temlik edebilir. Alacağın temliki yazılı şekilde yapılmadıkça muteber olmaz. Alacaklı, alacağını temlik ettiğinde borçlu bunu temlik edilen kimseye ödemek mecburiyetindedir. Ancak nelerin temlik edilebileceği kanunla tesbit edilmiştir. Mesela, bir kiracı, kiraya verene Mal sahibine haber vermeden kiralanan şeyi başkasına devredemez.

Alacağın haczi Cebri icra yolu ile takib olunan borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağının, takipte bulunan alacaklı lehine haczedilmesidir. Kanunen devir ve temlik olunamıyan alacaklar haczedilebilirler.

alacaklının temerrüdü alacaklının, borçlunun ifasını kabul etmemesi veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için alacaklının evvelce yapması gereken muameleleri yapmamasıdır. Haklı bir sebep olmaksızın borçlunun usulüne uygun olan ifasını reddeden veya borcun ifa edileceği kendisine bildirildiği halde, ifa için daha evvel yapması lazım gelen hazırlığı yapmayan alacaklı mütemerrid olur.

alacaklılar toplantısı iflasa tabi bir kimsenin iflasına karar verilmesinden sonra iflas edenin haczi kabil bütün malları ve borçlarından teşekkül eden iflas masasının idare ve tasfiyesi için lüzumlu kararları almak üzere alacaklıların yaptıkları toplantı

Ayrıca kontrol et

insan Neden Kızarır

insan Neden Kızarır? insanlar Neden Kızarır? kızarmanın, sempatik sinir sistemimizin ve kısmen de ‘savaş veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir