Akaid Nedir

Akaid Nedir

inanılacak şeyler, iman bilgileri.ibadeti değil, itikadı esas alan islami kaideler. Akide kelimesinin çoğuludur. Akide kelimesinin kökü akd, yani düğümlemek demek olup gönül bağlamak anlamında kullanılır
Allahü tealanın bildirdiği her din iki kısımdan meydana gelmiştir itikadi inanç esaslar, Ameli esaslar emir ve yasaklar

itikadi esaslardan bahseden ilme, akaid, ilmi denir. Bu ilme önceleri fıkh-ı ekber, ilm-i tevhid daha sonra ilm-i kelam denmiştir Bkz. Kelam. Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ile bunlara bağlı olan ve Amentü denilen imanın altı şartı, imanla ilgili bilgilerdir. Allahü tealanın zatı ve sıfatları, melekler, peygamberler, mukaddes kitaplar, ahiret, kabir, haşir ve neşir, Cennet ve Cehennem. hepsi bu ilmin konusudur.

Akaid ilminde söz sahibi olan alimlerin naklettikleri inanç esaslarına itikadda mezheb denir. itikadda

doğru yolu gösteren mezheb tektir. Buna da Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebi denir. Diğerleri bozuk fırkalar olup, bunlara Bidat ehli veya fırak-ı dalle yani sapık fırkalar adı verilmektedir. Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde bu hususta şöyle buyurmaktadır Ümmetim itikadda yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır birisi kurtulup Cennete gidecek, diğerleri Cehenneme gideceklerdir. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolunda olan fırkadır.

Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebini bildiren itikad imamları ikidir. Bunlar imam-ı Ebu Mansur Maturidi ile imam-ı Ebül-Hasen Eşaridir. Bu ikisinin bildirdiği iman esasları aynıdır.

Eşari ve Maturidi, Selef-i salihinin daha önce gelen büyük islam alimlerinin bildirdikleri itikad ve iman bilgilerini açıklamışlar, kısımlara bölmüşler, insanların anlayabileceği şekilde açıklayıp, yazmışlardır. Bunların itikadları, inanışları Eshab-ı kiramın ve Tabiinin ve sonraki alimlerin inanışlarıdır. Bkz. Ehl-i Sünnet.

Akaid konusunda ilk eser yazan imam-ı Azam Ebu Hanifedir. Eserin ismi El-Fıkh-ül-Ekberdir. En meşhur akaid kitaplarından biridir. Yazılan meşhur akaid kitaplarından bazıları şunlardır

El-Fıkh-ul-Ekber, Akaid-i Nesefiyye, Akaid-i Adudiyye, Beyan-u Ehl-is-Sünneti vel-Cemaa, Usul-üd-Din, Emali Kasidesi, El-Akidetüt-Tahaviyye vb

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …