Ana Sayfa / Tarih / Sivas Kongresi

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi Kurtuluş Savaşının başlama yıllarında 4 – 12 eylül 1919 sivasta, Erzurum Kongresinin kararlarını daha genişletmek ,bütün ülkeye yaymak bütün memleketin birliğini sağlamak amaçları içinde toplanmış olan kongre Sivas Kongresi, Mustafa Kemalin Amasya tamimi ile toplantıya çağrılmıştı. Bu kongresin önemi erzurumda verilmiş olan kararları bütün memlekete yayması bakımından büyüktü

istanbul Hükümeti, erzurum da alman kararlardan sonra, sivasta alınacak kararlar üzerine büyük sarsıntılar geçireceğini anlamış olduğundan, bu kongreye engel olmak istemiştir. Bu sebeple, sivas valisine, Mustafa Kemal ve Rauf beyin tevkif edilmesi emri verilmiştir

Fakat, bu emir yerine getirilmemiş, Mustafa Kemal, 2 Eylül 1919 da sivasa gelmiş, Kongre sivas lisesi salonlarında 4 Eylül günü başlamıştır.Kongreye 13 ilden 332 delege katılmıştır. Kongreye Mustafa Kemal başkan olarak seçilmiş 12 Eylülde toplantılar son bulmuştur. Sivas Kongresinde alınan kararlar, Kurtuluş Savaşı tarihinde büyük önem taşır.

Sivas Kongresi, Erzurum Kongresinde, vatanın bütünlüğünü ve istiklalinin sağlanması hususunda verilmiş olan kararları kabul ederek kendisine mal etti. Bundan başka Anadolu ve Rumelide kurulmuş olan bütün Müdafa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i hukuk Cemiyeti adını taşıyan bir tek cemiyet haline getirdi 7 Eylül

Bu cemiyet adına söz söylemeye ve iş görmeye yetkili olmak üzere bir de temsil heyeti seçti. Mustafa Kemal ve Rauf Bey de bu heyetin içinde bulunuyordu. Mustafa Kemal temsil heyeti reisi seçildi Sivas Kongresi de, Erzurum Kongresi gibi, ihtilalci karakter taşır

Cemiyetler Kanununa aykırı ve istanbul Hükümetinin açık muhalefetine rağmen toplanmış, vazife ve memuriyetlerinden azledilmiş bulunduğu ve tevkif edilmesi için Dahiliye Nazırı tarafından emirler verilmiş olduğu halde Başkanlığına, Mustafa Kemali seçmişti

Bundan başka, Mondros Mütarekesinin Osmanlı Devletince kabul edilmiş olan uygulama şekillerini de reddetmiş ve yabancı işgallerine karşı Milletin mukavemet edeceğini ilan etmişti. Ayrıca 20 ikinci Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşayı Batı Anadolu Umum Kuvay-i Milliye Komutanlığına tayin etmişti. Milli mukavemeti sevk ve idare edebilecek yetkiye sahip bir de temsil heyeti seçmişti

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …