Namık Kemal Hayatı

Namık Kemal Hayatı? Namık Kemal Kimdir?

Namık Kemal Hayatı? İntibah adlı romanı ve Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro oyunu ile tanınmış Türk Milliyetçiliğinin öncülerinden ünlü yazar ve şair Asıl adı Mehmet Kemal olan yazar 21 Aralık 1840 da Tekirdağda doğdu. Babası II. Abdülhamit döneminde müneccimbaşılık yapmış Yenişehirli Mustafa Asım Beydi. Küçük yaşta annesi Fatma Zehra Hanımı kaybetmesi üzerine dedesi Ratib bin Osmannın yanında büyüdü.

Namık Kemal Hayatı?

Dedesinin kaymakam ve vali olmasından dolayı Anadolunun ve Rumelinin çeşitli şehir ve kasabalarını dolaştı ve özel eğitim ile Arapça ve Farsça dersleri aldı. Dedesiyle 12 yaşında Karsa, bir yıl sonra da Sofyaya giden Namık Kemal, 18 yaşına gelince istanbula yerleşti. ilk şiirleri de bu dönemde yazmaya başladı.

1858 Yılında

İstanbula gelmesiyle Tasavvufa merak saldı. Divan Edebiyatı geleneğini devam ettiren şiirler yazdı. Yakınlık kurduğu Leskofçalı Galib Bey ile Divan Edebiyatı ile ilgili sohbetlere katıldı. Edebiyat dilinde Galib Beyden etkilenen Namık Kemal Divan tarzı şiirlerinin oluşmasında etkili oldu. 1861 yılında Galib Beyin başkanlığında kurulan Encümen-i Şuarada yer aldı. Ardından 1862 yılında Tercüme Odasına Katip olarak girmesiyle batı etkisindeki kişilerle tanıştı.

Tercüme Odasında 4 yıl çalıştığı sürece dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma fırsatı buldu. 1865 yılında kurulan daha sonra Genç Osmanlılar adını alan ittifak-ı Hamiyet isimli derneğe üye oldu. Bu gizli derneğin basın kolu olan Tesvir-i Efkar adlı gazetede Yeni Osmanlılar lehine yazılar yazdı. Agah Efendi ile Tercüman-ı Ahval gazetesinin kurucularından olan ibrahim Şinasi, Sultan Abdülazize düzenlenen suikast girişiminin düzenleyicileri arasında olmasından dolayı 1865 yılında gazeteyi Namık Kemale bırakarak Parise kaçtı. Bu olay Namık Kemalin gazeteciliğin yanında siyasete de girmesine neden oldu.

1867 Yılında

Gazetenin hükümet aleyhine yazdığı yazılar nedeniyle 1867 yılında kapatılmasıyla istanbuldan uzaklaşması için Erzuruma vali muavini olarak atandı. Yeni görev yerine gitmeyi reddetmesi üzerine Mustafa Fazıl Paşanın yardımıyla Ziya Paşa ile birlikte Parise kaçtı. Aynı dönem Ali Suavi ve Ziya Paşanın da bulunduğu Yeni Osmanlılar Cemiyetinin kurucuları arasına girdi. Pariste Osmanlı hükümetine karşı yürüttükleri propagandalar ile Millet Meclisinin kurulmasını ve Meşrutiyet idaresinin getirilmesini amaçlıyorlardı.

Yeni Osmanlılar Cemiyetinin fikirlerin yaymak amacıyla çıkardığı Muhbir gazetesinde çalıştı. Ali Suavi ile görüşlerinin ayrılması üzerine kısa bir süre sonra Mustafa Fazıl Paşanın yardımıyla Londraya geçerek Ziya Paşa ile birlikte 1868 yılında Hürriyet isimli gazeteyi çıkardı. Bu gazetedeki yazılarında da siyasi muhalefete devam etti.

Avrupada yeterince destek görmemesi üzerine Sadrazam Ali Paşa ile birlikte 1870 yılında istanbula döndü ve Mutasarrıf olarak Geliboluya gönderildi. Kısa zamanda azledilmesiyle istanbula dönerek ibret isimli gazetenin başına geçti. Yazıları yüzünden gazete kapatılınca tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Güllü Agopun Gedikpaşadaki tiyatrosunda 1 Nisan 1873 te ünlü oyunu Vatan Yahut Silistre oynandı. Daha oyunun ilk gecesinden siyasi içeriği yüzünden tepkileri üzerine çekti.

Oyunun tepkileri üzerine Kıbrısta Magosaya sürüldü. Otuz sekiz ay süren dönem, onun çalışmalarının en verimli zamanı oldu. Çıktığında 5 piyes ve ilk romanı intibah hazırdı.

1876 Yılında

V. Muratın tahta çıkması ile serbest kalarak istanbula döndü. istanbula dönüşünden sonra halk tarafından destek görmeye başladı ve bu durum karşısında tahta geçen II. Abdülhamit, Namık Kemali önce Şura-yı Devlet üyesi sonra da Kanun-i Esasinin hazırlanmasında oluşturulan komisyona atadı.

1877 Yılında

Osmanlı-Rus Savaşının başlaması üzerine II. Abdülhamit, Meclis-i Mebusanı kapattı. Birçok mebus ile birlikte tutuklanarak Midilli Adasına sürgüne gönderildi. 1879 yılında Midilli Mutasarrıfı oldu. 1884 yılında Rodos Mutasarrıflığı, 1887de ise aynı görevle Sakız Adasına gönderildi. 2 Aralık 1888de Sakız Adasında hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Bolayıra defnedildi.

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yaşayan Namık Kemal, kurtuluş çaresi olarak Tanzimat felsefesini uygun buluyordu. Şinasi, Ziya Paşa gibi yazarlarla beraber bu görüşün savunucusu oldu. Fransızca öğrenmesi ve dönemin önemli gazetecilerinden Şinasi ile tanışması hayatının dönüm noktası oldu. Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan düşünce akımlarından etkilenerek, edebiyat, siyaset ve sosyal alandaki yeni fikirlerin Türk Kültürüne girmesini sağladı. Gazeteci ve politikacı kişiliği ile öne çıkan Namık Kemal, devrimci yapısıyla kendinden sonra gelen yazarlara ve düşünürlere yok açmıştır. Edebiyatını propaganda aracı olarak kullanmıştır.

Edebiyat tarzı olarak Fransız Edebiyatının etkisinde kalırken, edebiyat dili olarak Divan Edebiyatından uzaklaşmamıştır. Sanat halk içindir görüşünü savunan Namık Kemal, şiirin yanı sıra biyografi, tiyatro, roman, tarih ve makale türünde eserler vermiştir.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …