Mahkemeler Nedir

Mahkemeler Nedir

Mahkemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanmış olan kanunlara göre, millet adına, bağımsız olarak adaleti yerine getirirler.

Mahkemeler ikiye ayrılır
1 – Hukuk Mahkemeleri, 2 – Ceza Mahkemeleri.

Hukuk Mahkemeleri
Alacak, boşanma, miras, ev boşaltma, evlat edinme gibi davalara bakar. Hukuk mahkemeleri şu bölümlere ayrılır 1 – Sulh Hukuk Mahkemeleri (Bin liraya kadar alacak, nafaka, ev boşaltma davalarına bakar). 2 – Asliyle Hukuk Mahkemeleri (Bin liradan fazla alacak, boşanma davalarına bakar). 3 – Ticaret Mahkemeleri (Ticaret işlerinden çıkan davalara bakar). 4 – iş Mahkemeleri (işçi ve işverenlerle ilgili davalara bakar). 5 – icra Mahkemeleri (icra takip işleri ile ilgili davalara bakar).

Ceza Mahkemeleri
işlenen suçlar, bir ceza vermeyi gerektiriyorsa, bu davalara Ceza Mahkemeleri bakar. Ceza Mahkemeleri, şu bölümlere ayrılır 1 – Sulh Ceza Mahkemeleri (Küçük suçlara bakar). 2 – Asliye Ceza Mahkemeleri (Sahte işlemler, hakaret gibi davalara bakar). 3 – Toplu Asliye Ceza Mahkemeleri (Asliye ceza ile ağır ceza mahkemelerinin baktığı suçlar dışında kalan davalara bakar). 4 – Ağır Ceza Mahkemeleri (Cana, namusa, mala, devletin güvenliğine karşı suç işleyenlerin yargılandığı mahkemelerdir).

Askeri Mahkemeler
Subay, asker ya da askerlikle ilgili kimseler tarafından işlenen askerlik suçlarına bakar.

Asliye ceza Mahkemelerinde, Toplu Asliye Ceza Mahkemelerinde, Ağır Ceza Mahkemelerinde, yargıçlardan başka. Cumhuriyet Savcısı da bulunur. Cumhuriyet Savcısı, suç işleyenleri, Türk milleti adına davacı olarak takip eder.

Bu mahkemelerde, kendisine bir suçu işlediği söylenen kimse sanık adını alır. Suçu, mahkeme kararı ile kesinleşirse, suçlu adını alır.

Yargıçlar, verdikleri hükümlerde,kanunlara göre hareket ederler ve hiçbir etki altında kalmazlar. Kararlarında serbesttirler.

Her davalı, her davacı, her sanık, istediği zaman, mahkemelerde davasını daha iyi takip edebilmek için avukat tutabilir. Avukatlar, Hukuk Fakültelerini bitiren ve mahkemelerde başkalarının haklarım savunabilme yetkisini almış olan kimselerdir. Yüksek mahkemeler

Bu mahkemelerden başka, Yüksek Mahkemeler de vardır. Yüksek Mahkemeler şunlardır Yargıtay, Askeri Yargıtay, Anayasa Mahkemesi.

Yargıtay
Bütün mahkemelerin üstünde olan yüksek bir mahkemedir. En tecrübeli yargıçlardan meydana gelmiştir, Ankara`dadır. Yukarda görülen mahkemelerin herhangi birinde davası görülmüş olan her vatandaş, yargıç tarafından verilen hükmü, kendine göre, kanunlara uygun görmez ve beğenmezse, bu hükmün bir daha incelenebilmesi için Yargıtaya başvurur, yargıtayda bu hüküm incelenir. Yargıcın verdiği karar doğru bulunursa, onaylanır, böylece hüküm yerine getirilir. Yargıcın verdiği karar, Yargıtayca uygun görülmezse, bozulur ve davaya yeniden bakılır. Mahkeme, davaya, bu bozulma kararını göz önünde tutarak, yeniden bakar. Ya yeni bir hüküm verir ya da ilk verdiği kararda ısrar eder. O zaman, dava yeniden Yargıtay`a gider ve orada, Yargıtaydaki bütün yargıçların katılması ile incelenir. Bunların vereceği karar, artık kesin olur.

Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından verilmiş olan ölüm cezaları, Yargıtayda da onaylandıktan sonra, ölüm cezasının yerine getirilmesi için, Büyük Millet Meclisinden karar alınır. Ölüm cezası. Meclis tarafından onaylanırsa, suçlu, asılmak suretiyle cezalandırılmış olur.

Askeri Yargıtay
Askeri mahkemelerin vermiş olduğu kararların. Yargıtay gibi, incelenmesinin ve onaylanmasının yapıldığı yüksek bir mahkemedir.

Anayasa Mahkemesi
Yeni Anayasamıza göre kurulmuş yüksek bir yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi, Bakanların işledikleri suçlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan kanunların Anayasaya aykırı olup olmadığına bakar.

Uyuşmazlık Mahkemesi
Adliye, idare mahkemeleri ve askeri mahkemeler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli bir mahkemedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …