Koca Sinan Paşa

Koca Sinan Paşa Hayatı? Koca Sinan Paşa Kimdir?

Koca Sinan Paşa Hayatı? on altıncı yüzyıl Osmanlı kumandan ve devlet adamlarından. Babasının adı Ali olup, ilbasanlı’dır. Rumeli’nden getirilerek Enderun’da yetiştirildi. Kanüni Sultan Süleyman han (1520-1566) devrinde Osmanlı saray hizmetine alınarak Birün’da Çaşnigir (sofracı) Başılıkla vazifelendirildi. malatya, kastamonu, Gazze, Nablus sancak beyliklerinin ardından erzurum Beylerbeyi oldu. Halep Beylerbeyliğinden, 1565’te Mısır Beylerbeyliğine tayin edildi.

Sinan Paşa, Mısır Beylerbeyiyken iki defa Yemen’e Serdarlık vazifesiyle gönderildi. 1568-1569 Yemen harekatını başarıyla tamamlayarak, “Yemen Fatihi” ünvanını aldı. Mısır Beylerbeyliğinden 1572’de Kubbe Vezirliği ile Divan-ı Hümayüna girdi. 1574’te Tunus Seferine serdar tayin edildi. Bölgeden ispanyolları uzaklaştırarak Tunus ve Halkulvad’ı fethetti. Divan-ı hümayün’da üçüncü vezir iken,1580’de Vezir-i azam oldu. Sultan Üçüncü Murad Han (1574-1595) devrinde üç, Sultan Üçüncü Mehmed Han (1595-1603) devrinde de iki kere Vezir-i azamlık yapan Sinan Paşa, beşinci vezareti esnasında 3 nisan 1596 tarihinde vefat etti. Kabri Divanyolu’ndaki Çorlulu Ali Paşa Medresesi yakınındaki türbesindedir.

Osmanlı Sultanlarından Kanüni Sultan Süleyman Han devrinde sarayda, sancak beyliği ve eyalet beylerbeyliğinde, Sultan ikinci Selim, Sultan Üçüncü Murad ve Sultan Üçüncü Mehmed devirlerinde serdarlık, vezirlik ve vezir-i azamlık yapan Sinan Paşa, sabırlı ve mücadeleciydi. doğum yeri olan ilbasan’da mescid ve tekke, istanbul Sedefçiler’de medrese ve sebil yanında birçok şehir ve kasabalarda yüz kadar cami yaptırmıştır. Topkapı Sarayının Ahırkapı Feneri kenarındaki Kaleburun üzerine Sultan Üçüncü Murad Han için köşk ve çok kıymetli bir çeşme yaptırmıştır. Sapanca Gölü ve sakarya Nehri vasıtasıyla Marmara ve Karadeniz’i birleştirmeye teşebbüs etti ise de o zamanlardaki harpler sebebiyle bu işte muvaffak olunamadı.

Koca Sinan Paşa Kimdir?

Arnavut asıllı Ali adlı bir köylünün oğlu olup Luma’da Topojani’de, bir başka rivayete göre ise Delvine’de dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte ikinci sadâreti sırasında yetmiş yaşında olduğundan hareketle 1520 yılına doğru doğduğu ileri sürülür. Çağdaş kaynaklarda seksen doksan yaşlarına kadar yaşadığından bahsedilir (Selânikî, s. 581-583). “Koca” dışında Yemen ve Tunus fâtihi lakaplarıyla da anılır. III. Murad ve III. Mehmed dönemlerinde beş kere sadârette bulunmuş, kendine has kişiliği, adamları, serveti ve vakıfları ile şöhret kazanmıştır. Küçük yaşta devşirilerek kendisinden önce saraya alınan ağabeyi Ayas Paşa’nın yardımıyla Enderun’a girdi. Ağabeyinin sayesinde kısa sürede yükselerek Kanûnî Sultan Süleyman’ın çaşnigîr başısı oldu. Daha sonra malatya sancak beyliğiyle saraydan çıktı; ardından Kastamonu, Gazze ve Nablus sancak beyliklerinde bulunduktan sonra Zilhicce 971’de ( temmuz 1564) erzurum, Rebîülevvel 973’te (Ekim 1565) Halep ve 24 Cemâziyelâhir 975’te (26 aralık 1567) Mısır beylerbeyi oldu. Yavuz Sultan Selim’in kızının kızıyla evlendiği ve Emine Hatun isimli bir kızının doğduğu bir arzuhalden anlaşılmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …