Kınık Nedir

Kınık Nedir? Kınık Ne Demek? Kınık Ne Demek Tarih?

Kınık Nedir? Selçuklu Hanedanının mensub olduğu Oğuz boyu. Yirmi dört Oğuz boyundan biridir. Üç-ok boylarındandır. Kınıklar Selçukluların kuruluşunda ve Anadolu’nun fethinde büyük rol oynadılar. On üçüncü yüzyılda kalabalık bir kitle halinde Süriye’de mevcut olan Türkmen grubu arasında Kınıklar da bulunuyordu. Diğer boylarla birlikte Kınıklar da Memlüklerin yanında yer alarak Çukurova’nın fethine katıldılar. Çukurova’da ceyhan Irmağından Gavur Dağına kadar uzanan bölgede ve bugünkü osmaniye kazası ile ceyhan kazasının bir Kısım topraklarını içine alan bölgede yurt tuttular.

On dördüncü yüzyılın son yarısında, Memlüklerle araları açıldı. 1378’de üzerlerine gelen Memlük ordusunu, diğer Üç-oklu Türkmenlerle beraber yendiler. Fakat Memlükler, Üç-ok boyları arasına tefrika soktular. 1383’te Kınıklar, Yüreğirlere saldırdılar. Daha sonra, Kadı Burhaneddin’in ülkesinde kargaşalıklar çıkardılar. Bu hadiselerden sonra Kınıkların adı siyasi sahnede gözükmez oldu.

Kınıklar, Osmanlı fethinin ilk yıllarında toprağa bağlandılar. On dokuzuncu yüzyıla kadar Çukurova’da kınık adını taşıyan bir kaza vardı. Muhtemelen bugünkü Toprakkale eski Kınık Kalesi olmalıdır. Kalenin kuzey doğusunda yer alan kasabada 1522’de iki mahalle 1547’de beş mahalle vardı. Ayrıca kazaya yetmiş beş köy ve mezra bağlı idi. Kınık kasabası ve köyleri 17. yüzyılda harab oldu. On altıncı yüzyılda Haleb’de Ankara’da ve Aydın’da Kınık boyuna mensup cemaatlerin yaşadığı bilinmektedir. On yedinci yüzyılda Sivas’ta da bir Kınık cemaatinin mevcudiyeti görülmektedir. Bugün Anadolu’da Kınık adını taşıyan pekçok köy ve izmir’e bağlı Kınık kasabası vardır.

Kınık Nedir? Kınık Ne Demek?

 • Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.
  İstek, arzu, gayret.
  Kaynak, memba.
  Bir erkek adı.
  Doymuş.
  Aç gözlü.
  Obur.

Oğuz – Kelime Kökeni

Oğuzların sözlük karşılığının “Oklar” dan geldiği sanılıyor. Oymak anlamına gelen “Ok” ile Türkçede artık kullanılmayan “z” çoğul eki birleşimi “Okz”, okunuşu Okuz. Yani Oklar, Oğuz boyları, Oğuzlar, hepsi aynı anlama geliyor.

Oğuz Boyları

Orhun yazıtlarında adı geçen 9 boydan oluşan Oğuzlar ile Seyhun boylarında 200 yüzyıl sonra ortaya çıkan Oğuzlar arasındaki ilişki Otrar kazılarında ortaya çıkmaya başlıyor. Orhun yazıtlarına göre 9, Kaşgarlı Mahmut’a göre 22 olan Oğuz boylarının sayısı Maveraünnehir’e ulaştıklarında 24 e çıkar. Oğuzlar önce Bozoklar ve
Uçoklar olmak üzere iki kola ayrılır. Her kol da 12 boya ayrılır.

Ayrıca kontrol et

Lale Devri

Lale Devri Nedir? Lale Devri Ne Demek?

Lale Devri Nedir? Türkiye tarihinde Pasarofça Antlaşması ile Sultanikinci Ahmed Hanın tahttan indirilmesi (1730) arasındaki …