Ana Sayfa / Tarih / Kanun Nedir

Kanun Nedir

Kanun Nedir

Kanun Nedir? Kanun Ne Demektir? Kanun Nedir Kısaca? Kanun Ne Demek? Kanun Hakkında Bilgi?

kanun Nedir, Kanun veya yasa, bir anayasal hukuk rejiminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. kanunlar, tüzükler, yönetmelikler birer kanundur kanuna mevzuat da denir. Dar anlamında kanun, yasama organınca yapılan kanun adıyla gerçekleştirilen işlerdir. Hukukla paralel anlamlılık taşır ancak hukukun öğelerinden sadece biri ve hukuk kaynaklarından sadece biridir.

Kanun, yazılı veya yazısız olabilir. Yazılı kanunların en ünlüsü MÖ 1700’lerde yapılmış Hammurabi kanunlarıdır Roma hukuku, Cermen hukuku, Katolik hukuku, islam hukuku yazılı kanunlara dayanır. Çağdaş kanunların, yazılı oluşu Fransız Devrimi’nden sonra gelişmiştir. Önemli yazılı kanunlara, Kod code denilmektedir. Toplumu Kod’larla yönetmeye Kodifikasyon denilir ve Kıta Avrupa’da geçerlidir. Medeni kanunlar birer Kod’dur. islam dünyasında Mecelle ve Kanun-ı Esasi ilk kodlardır.

Türkiyede kanun koyma yetkisi Tbmm’nindir. Kanun teklifi bakanlar Kurulu tasarı ve milletvekillerince tek veya grup halinde kanun teklifi, gerekçe gösterilerek yapılır. Bunun dışındaki kişi ve kurumlar, kanun isteklerini meclise iletebilirler. Cumhurbaşkanı, kanun teklif edemez, çünkü Cumhurbaşkanı seçildikten sonra tbmm üyeliğini kaybeder. Kanunlar cumhurbaşkanına sunulur ve cumhurbaşkanı yayınlarsa yürürlüğe girer. Yayınlamazsa bütçe kanunu hariç, gerekçesiyle meclise iade eder 15 gün içinde. Meclis kanunu aynıyla tekrar kabul ederse, artık cumhurbaşkanı o kanunu yayınlar. Meclis, kanun yaparken anayasa ve içtüzük hükümlerine uyar. Kanunlar TC Resmi Gazete’de kuruluşu 7 ekim 1920 yayınlanırsa yürürlüğe girer

Tarih belirtilmemişse 45 gün içinde bütün yurtta geçerli olur. Başbakanlık, Düstur adıyla kanunları derlemekte, her yasama yılında bir cilt yayınlamaktadır. Kanunlar, mevzuat bilgi sistemleriyle internette yayınlanmaktadır. Meclisin yayınladığı iki kanun dergisi bulunmaktadır Tutanak Dergisi, Kanunlar Dergisi.

Meclis, geçmişe yönelik suç içeren kanun yapamaz. seçim kanunu değişiklikleri, yürürlük tarihinden başlayarak 1 yıl içinde olacak seçimlerde uygulanmaz. Kanunlar kanun, tüzük, yönetmelik, KHK, Tbmm içtüzüğü, içtihadı Birleştirme Kararları, mahkeme kararları, içtihatlar, örf ve adet, tebliğ, genelge, yönerge adlarını taşır. kanunlardaki değişiklikleri izlemek vatandaş için mümkün değildir, ancak hukukçular bunu bilebilir.

Her kanunun bir sıra numarası olur. Kanunlar bu no ile anılır. Ancak, Cumhuriyet öncesinden kalan kanunlar adlarıyla anılır. 1920-1960 arasındaki kanunlar 1-7480 arası no taşır. 27 mayıs 1960-1 kasım 1961 arasındaki kanunlar 1-375 arası no taşır. 1961’den günümüze kadar gelen kanunlar 1’den başlar ve son olarak 5000’leri aşmıştır. Bu durumda aynı no’lu iki kanun olabilir. Bu nedenle kanunlar mehaz verilirken tarihi ve no’su birlikte verilir. anayasaya göre, bazı konular ancak kanunla düzenlenebilir ceza, antlaşmalar, yargıç ve savcı atamaları gibi. Kanunlar, anayasaya aykırı olamaz ve bu kural yargı denetimi düzeniyle denetlenir. Kanunlar, bireylerce anlaşılabilir şekilde olur ve anlaşılabilir dille yazılır.

TC Anayasasının ilk 3 maddesi değiştirilemez. Bütün kanunlar Anayasa denilen temel kanuna göredir. Bir kanun, başka bir kanunla, veya Mahkeme kararıyla yürürlükten kalkar. Süreli kanunlar ise, kendiliğinden kalkar Bütçe Kanunu gibi. Anayasa Mahkemesi’nin kanun iptalleri Resmi Gazete’de yayınlandığı anda o kanun yürürlükten kalkar. Bazı kanunlar yürürlükte olmasına rağmen işler değildir Milli Korunma Kanunu gibi

Bazıları ise yürürlüktedir ama fiilen uygulanmaz mesela kanunlara göre 6-14 yaşları arasındaki her çocuğun eğitimi zorunludur, ama uygulamada okula gitmeyen pek çok çocuk vardır. Kanunlar, sadece kanun haline gelmekle kanun olmaz, uygulamada düzenlenme hataları, toplum gerçekleriyle bağdaşmama, uygulama için gerekli tedbirlerin alınmaması, kanunu, uygulayanlardaki aksaklıklar, araç eksikleri, halkın benimsememesi gibi sebeplerle kağıt üzerinde kalabilir. kanunsuz suç olmaz.

Antlaşmalar, kanundur, ve Anayasa Mahkemesi’ne götürülemez. Yerel kanunla uluslararası kanun çelişirse, uluslararası kanun esas alınır. Antlaşmalar, mecliste bir kanunla uygun bulunursa onaylanır. Kanunları yasama organı yapar, ancak yürütme organı kanun gibi KHK’ler yapabilir. KHK’ler de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer

Olaganüstü haller dışında KHK’ler Anayasa mahkemesi denetimine açıktır. Yüretme organı tüzük çıkarabilir tüzüklerin iptali için Danıştay’da dava açılır. Bir diğer kanun olan yönetmelikleri, yürütme organı dışında kamu tüzel kişileri de çıkarabilir, bunlar da idari yargıya açıktır, kamusal yönetmelikler Resmi Gazete’de yayınlanır.

Kanunlar birbiriyle çelişemez. Kanun hiyerarşisinde Anayasa en baştadır. Aynı tür kanunlar eşit güçtedir. Kanun hiyerarşisi şöyledir anayasa, kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, içtihad. Bunlar arasında çelişki olursa yargı organları danıştay ve idare mahkemeleri, kanunları denetleme görevi gibi denetler.

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir